อ.กิจขจร ลิ่วเฉลิมวงศ์

เทศนาอาทิตย์ที่ 1 มี.ค.2020 คริสตจักรครอบครัวเปี่ยมรัก

เทศนาอาทิตย์ที่ 15 ม.ค. 2023 คริสตจักรกันและกัน

กจ9:31 คริสตจักรที่สงบสุขและเจริญเติบโต

1. สาเหตุที่คริสตจักรสงบสุขและเจริญเติบโต

2. ผลที่เกิดจากคริสตจักรสงบสุขและเจริญเติบโต

คำนำ

เพราะฉะนั้น คริสตจักรตลอดทั่วแคว้นยูเดีย กาลิลี และสะมาเรียก็เกิดความสงบสุขและเจริญเติบโต ต่างประพฤติตนด้วยความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าและรับการหนุนใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ คริสตสมาชิกจึงยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้น

เบื้องหลังของพระธรรมตอนนี้ เป็นตอนเริ่มต้นพันธกิจของอ.เปาโลหลังจากที่ท่านกลับใจใหม่จากผู้ข่มเหงเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐอย่างจริงจังจนท่านโดนข่มเหงเสียเอง

กจ9:23-25 หลังจากนั้นอีกหลายวัน พวกยิวก็ปรึกษากันว่าจะฆ่าเซาโล 24แต่แผนการของพวกเขารู้ไปถึงหูของเซาโล พวกเขาคอยเฝ้าที่ประตูเมืองทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อดักฆ่าเซาโล 25แต่พวกสาวกเอาเซาโลนั่งลงในกระบุงใบใหญ่ตอนกลางคืนแล้วหย่อนท่านลงจากกำแพงเมือง

พระคำตอนนี้มีสาเหตุและผลที่มาจากชีวิตของผู้เชื่อใหม่คนหนึ่งที่ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาจนเปลี่ยนแปลงผู้คนรอบข้างและสังคมให้กลับมาคืนดีกับพระเจ้าเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์

วันนี้เราจึงมาเรียนรู้เรื่องนี้ ผ่านหัวข้อคำเทศนา

คริสตจักรที่สงบสุขและเจริญเติบโต

1.สาเหตุที่คริสตจักรสงบสุขและเจริญเติบโต

31“เพราะฉะนั้น คริสตจักรตลอดทั่วแคว้นยูเดีย กาลิลี และสะมาเรียก็เกิดความสงบสุขและเจริญเติบโต ต่างประพฤติตนด้วยความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าและรับการหนุนใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ คริสตสมาชิกจึงยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้น

เราทราบว่าข้อก่อนหน้านี้เป็นสาเหตุที่ ผลที่เกิดคือ ข้อ 31 “เพราะฉะนั้นแสดงว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นหลังสาเหตุนั้นคือ คริสตจักรสงบสุขและเจริญเติบโต ฟังดูเหมือนขัดแย้งกันระหว่างคำว่าสงบสุขกับเจริญเติบ

ก่อนที่เราจะมาดูว่าอะไรเป็นสาเหตุให้คริสตจักรสงบสุขและเจริญเติบโต ขออธิบายคำว่าคริสตจักรก่อน

คำว่าคริสตจักร GK1577: ekklesia ใช้114ครั้งหมายถึงที่ประชุมการประชุมทางศาสนา ภาพรวมของผู้เชื่อทั้งหมดที่เป็นคริสเตียน

รากศัพท์มาจากEk+Kaleo,

Ek=ออกจากสิ่งหนึ่งเพื่อให้เข้าไปยังสิ่งหนึ่ง

Kaleo=การเรียกรวมกันหมายถึงคนที่ถูกเรียกออกจากโลกเพื่อเพื่อเข้าไปในอาณาจักรของพระเจ้ารวมกันเป็นพระกายของพระคริสต์คือคริสตจักร

(ข้อคิด หากไม่มีการเรียก หรือการประกาศ คนจะเชื่อได้อย่างไร?

รม10:14แต่พวกที่ยังไม่เชื่อในพระองค์ จะทูลขอต่อพระองค์ได้อย่างไร? และพวกที่ยังไม่ได้ยินถึงพระองค์ จะเชื่อในพระองค์ได้อย่างไร? และเมื่อไม่มีผู้ประกาศ เขาจะได้ยินถึงพระองค์อย่างไร? )

มธ16:18 เราบอกท่านว่าท่านคือเปโตร และบนศิลานี้ เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้และพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรไม่ได้

สำหรับคริสเตียนใช้คำว่าคริสตจักรในหลายความหมาย เช่น

(1) คริสตจักร หมายถึง เป็นการประชุมของคริสเตียนเพื่อการนมัสการ

(2) คริสตจักร หมายถึง กิจการ กิจกรรมของคริสเตียน หรือหมายถึงผู้คนที่มีความหวังในความรอดนิรันดร์ทางพระเยซูคริสต์ สังเกตได้ว่าพวกเขามีการประชุมทางศาสนา มีพิธีกรรมทางศาสนาของตน ตามระเบียบที่กำหนดในแต่ละที่ ตามเมือง ตามหมู่บ้าน กิจกรรมทางศาสนาต่างๆเหล่านี้ทำให้พวกเขาเป็นเหมือนกายเดียวกัน

(3) คริสตจักร ยังหมายถึง คริสตจักรที่อยู่ในสถานที่เจาะจง ตามชื่อเมืองต่างๆ  คริสตจักรที่มีการประชุมตามบ้าน

(4) คริสตจักร “CHURCH” ในภาษาอังกฤษ มาจากรากศัพท์ GK2960:kyriakos หมายความว่า เป็นของพระเจ้า แม้ไม่มีคำว่า คริสตจักรโดยตรง แต่โดยความหมายเป็นของพระเจ้า คือ คริสตจักร  เช่น

กท3:29และถ้าท่านทั้งหลายเป็นของพระคริสต์แล้วท่านก็เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมคือเป็นทายาทตามพระสัญญา

รม1:6 รวมทั้งพวกท่านที่พระเจ้าทรงเรียกให้เป็นคนของพระเยซูคริสต์ด้วย

ทต2:14 พระองค์ประทานพระองค์เองแก่เรา เพื่อไถ่เราให้พ้นจากการอธรรมทุกอย่าง และเพื่อชำระเราให้บริสุทธิ์ จะได้เป็นประชากรของพระองค์โดยเฉพาะซึ่งมีใจกระตือรือร้นที่จะทำการดี

คำว่าสงบสุข หมายถึง มีความเงียบสงบ เว้นเสียจากความโกรธแค้นและความเสียหายจากสงคราม หรือ คริสตจักรที่ปราศจากการข่มเหง

ประยุกต์ เปาโลเปลี่ยนแปลงชีวิต ทำให้เกิดผลดีต่อตัวเขาและงานของพระเจ้า ไม่ทะเลาะกับพระเจ้า ไม่เป็นศัตรูกับพระเจ้า ชีวิตได้รับการยกโทษบาป  ชีวิตที่เชื่อพระเยซูคริสต์ เป็นแบบนี้ ดังนั้นชีวิตย่อมมีความสงบสุขอย่างแน่นอน

คำว่าเจริญเติบโต หมายถึง  การสร้างบ้าน ภาพเปรียบเทียบตอนนี้ คือ การเติบโตขึ้นด้านสติปัญญา และการขอบพระคุณ

เรามาดูสาเหตุที่คริสตจักรสงบสุขและเจริญเติบโต (Adam Clarke Commentary)

ประพฤติตนยำเกรงพระเจ้า หมายถึง ความเคารพนับถือ

1ปต1:17และถ้าพวกท่านร้องเรียกพระองค์ว่าพระบิดา ผู้ทรงพิพากษาอย่างไม่มีอคติตามการกระทำของแต่ละคน พวกท่านก็จงดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงในเวลาที่พวกท่านอยู่ในโลกนี้

คส1:10 เพื่อพวกท่านจะดำเนินชีวิตอย่างสมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และจะเป็นที่ชอบพระทัยของพระองค์ทุกประการ คือให้ท่านเกิดผลในการดีทุกอย่าง และเจริญขึ้นในความรู้ถึงเรื่องพระเจ้า

1ธส 4:1พี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้ เนื่องจากเราได้สอนท่านถึงวิธีดำเนินชีวิตซึ่งจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าและท่านดำเนินอย่างนั้นอยู่แล้ว เราจึงขอวิงวอน และเตือนสติท่านในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า จงดำเนินให้ดียิ่งขึ้นอีก

อฟ2:19-22 เพราะฉะนั้น พวกท่านจึงไม่ใช่คนนอกและคนต่างด้าวอีกต่อไป แต่เป็นพลเมืองเดียวกับบรรดาธรรมิกชน และเป็นครอบครัวของพระเจ้า 20ท่านทั้งหลายถูกก่อร่างสร้างขึ้นบนรากฐานของบรรดาอัครทูตและบรรดาผู้เผยพระวจนะ มีพระเยซูคริสต์เป็นศิลาหัวมุม 21ในพระองค์นั้นทุกส่วนของโครงสร้างถูกเชื่อมต่อกันและเจริญขึ้นเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้า 22และในพระองค์นั้น พวกท่านก็กำลังถูกก่อร่างสร้างขึ้นด้วยกันให้เป็นที่สถิตของพระเจ้าโดยพระวิญญาณ

รับการหนุนใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์  หมายถึง รับการปลอบโยนรับการปลอบใจทำให้สบายใจ

2ธส2:16ขอให้องค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา และพระเจ้าพระบิดาของเรา ผู้ทรงรักเราและประทานให้เรามีความชูใจนิรันดร์ และความหวังอันดีโดยพระคุณ 

อีกสาเหตุหนึ่ง อยู่ในข้อ 27 ประกาศนามพระเยซู (ถ้าไม่มีการประกาศ

การทรงเรียก เขาจะกลับใจ คืนดีกับพระเจ้าและคืนดีกับศัตรูได้อย่างไร?)

เราเห็นพระเจ้าตรีเอกานุภาพชัดเจนจากบริบทพระธรรมตอนนี้

ชีวิตของอ.เปาโล เมื่อกลับใจใหม่ท่านมีบทบาทอย่างมากต่อการทำให้คริสตจักรสงบสุขและเจริญขึ้น

กจ15:41ท่านเข้าไปในแคว้นซีเรียกับแคว้นซิลีเซียหนุนใจคริสตจักรให้เข้มแข็งขึ้น

กจ16:5 คริสตจักรทั้งปวงจึงเข้มแข็งในความเชื่อ และคริสตสมาชิกก็เพิ่มขึ้นทุกๆ วัน

สรุป ถ้าเราเข้าใจว่าคริสตจักร คือ อะไร ของใคร มีพันธกิจอะไร ข่าวประเสริฐ มีฤทธิ์เดชมากเพียงไร เราจะเกิดผลมากตามพระคัมภีร์บอก

คริสตจักรจะมีความสงบสุขและเจริญเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณ และในที่สุดชีวิตก็จะเกิดผล รับพระพรฝ่ายกายภาพจากพระเจ้าด้วย

2. ผลที่เกิดจากคริสตจักรสงบสุขและเจริญเติบโต

31“เพราะฉะนั้น คริสตจักรตลอดทั่วแคว้นยูเดีย กาลิลี และสะมาเรียก็เกิดความสงบสุขและเจริญเติบโต ต่างประพฤติตนด้วยความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าและรับการหนุนใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ คริสตสมาชิกจึงยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้น

ภาษาไทยใช้คำว่า คริสตสมาชิก เป็นการแปลแบบตีความ หมายถึง คริสตจักรสามแห่งที่กล่าวมา มีผู้เชื่อ(ปริมาณ)เพิ่มมากขึ้นไวยากรณ์บอกว่าเป็นคริสตจักรที่กล่าวมาที่เป็นเอกพจน์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

กจ6:7การประกาศพระวจนะของพระเจ้าก็เจริญขึ้น และจำนวนสาวกก็เพิ่มขึ้นอย่างมากในกรุงเยรูซาเล็ม และพวกปุโรหิตจำนวนมากก็มาเชื่อถือ

ยังมีหลักการจากพระคัมภีร์อีกมากมายที่ยืนยันว่าการประกาศความเชื่อทำให้คนได้ยินและทำให้คนรับความรอด

เช่น คำอุปมาของพระเยซูคริสต์  ลก8:12 ที่ตกตามหนทางหมายถึงคนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้ว มารมาชิงเอาพระวจนะไปจากใจของเขาเพื่อไม่ให้เขาเชื่อและรับความรอด

คำว่าเชื่อ” GK4100:pisteuo (v) ความเชื่อ ความศรัทธรา ความวางใจ ลก8:12 ถูกใช้ในการเน้นย้ำความเชื่อของคนเหล่านั้นที่รู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด และอุทิศตนเองเพื่อพระองค์

กจ4:4 แต่คนจำนวนมากที่ฟังคำสอนนั้นก็เชื่อ จำนวนผู้ชายจึงเพิ่มขึ้นจนนับได้ประมาณห้าพันคน

กจ8:13 ซีโมนเองก็เชื่อด้วย เมื่อรับบัพติศมาแล้วก็อยู่กับฟีลิปต่อไป และประหลาดใจที่เห็นหมายสำคัญกับการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ที่ฟีลิปทำ

กจ13:12 เมื่อผู้สำเร็จราชการเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็เชื่อ เพราะอัศจรรย์ใจในคำสอนเรื่ององค์พระผู้เป็นเจ้า

กจ13:48 เมื่อคนต่างชาติได้ยินอย่างนั้นก็มีความยินดีและสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า และคนทั้งหลายที่ทรงหมายไว้แล้วเพื่อให้ได้ชีวิตนิรันดร์ก็เชื่อถือ

กจ14:1 ที่เมืองอิโคนียูม เปาโลกับบารนาบัสเข้าไปในธรรมศาลาของพวกยิวเช่นเคย กล่าวสั่งสอนอย่างจับใจจนพวกยิวและพวกกรีกจำนวนมากเชื่อถือ

กจ17:12 เพราะฉะนั้นมีหลายคนในพวกเขามาเชื่อถือ รวมทั้งบรรดาสตรีมีศักดิ์ชาวกรีกและบรรดาผู้ชายชาวกรีกอีกจำนวนไม่น้อย

กจ17:11ยิวในเมืองนี้มีใจยอมรับมากกว่ายิวในเมืองเธสะโลนิกา เพราะพวกเขารับพระวจนะด้วยความอยากรู้และค้นดูพระคัมภีร์ทุกวัน หวังจะรู้ว่าข้อความเหล่านั้นจริงดังที่กล่าวหรือไม่ 

กจ19:18มีหลายคนที่เชื่อแล้วมาสารภาพและเปิดเผยพฤติกรรมของพวกเขา 

กจ21:20 เมื่อคนทั้งหลายได้ยินจึงสรรเสริญพระเจ้าแล้วเขาทั้งหลายกล่าวกับเปาโลว่าพี่เอ๋ย ท่านเห็นหรือยังว่ามีพวกยิวสักกี่พันคนที่เชื่อถือ และพวกเขาทุกคนมีใจกระตือรือร้นในการถือธรรมบัญญัติ

เรามั่นใจได้เรื่องความเชื่อในพระเจ้า เกิดจากการได้รับการทรงเรียก พวกเขาต้องได้ยิน เขาถึงจะเชื่อ หลังจากนั้นยังมีขบวนการเจริญเติบโตในฝ่ายวิญญาณอีก นอกจากเรื่องพระเจ้าเรียก เราประกาศ เขาได้ยินแล้วจึงเชื่อ

ลก8:11-15“อุปมานั้นหมายถึงอย่างนี้ เมล็ดพืชหมายถึงพระวจนะของพระเจ้า 12ที่ตกตามหนทางหมายถึงคนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้ว มารมาชิงเอาพระวจนะไปจากใจของเขาเพื่อไม่ให้เขาเชื่อและรับความรอด 13ที่ตกบนหินหมายถึงคนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วก็รับพระวจนะนั้นด้วยความยินดี แต่ไม่มีราก เชื่อได้เพียงชั่วคราว เมื่อถูกทดลองก็หลงไป 14ที่ตกกลางหนามหมายถึงคนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้ว และขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่ ความกังวล ทรัพย์สมบัติ และความสนุกสนานของชีวิตนี้ ก็รัดพวกเขาจนทำให้ผลไม่เติบโต 15ที่ตกในดินดีหมายถึงคนเหล่านั้นที่ได้ยินพระวจนะแล้วจดจำไว้ด้วยใจที่ซื่อสัตย์ดีงาม จึงเกิดผลโดยความทรหดอดทน

คำถาม คือ ทำไมความสงบสุข และเจริญเติบโต จึงทำให้มีคนเชื่อมากขึ้น

คำตอบ คือ  พระเจ้าเรียกทรงเราเป็นของพระองค์ (คริสตจักร) โดยข่าวประเสริฐ เมื่อเราได้ยินแล้วเราตอบสนอง ทำให้ชีวิตของผู้เชื่อได้พบความสงบสุข และชีวิตฝ่ายวิญญาณที่เติบโตขึ้นของผู้เชื่อ จึงทำให้มีคนมาเชื่อเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง

ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา หรือเชิญให้เทศนา ให้สอนหรือให้อบรม

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

อ้างอิง :

1https://biblehub.com/greek/1577.htm

2https://www.studylight.org/commentaries/acc/acts-9.html#31

3https://biblehub.com/greek/4100.htm

บทความก่อนหน้านี้กจ17:1-3  การประกาศพระคริสต์อย่างผู้รับใช้ที่ดี
บทความถัดไปศจ.ยินดี จัง (ที่ปรึกษาของA.C.T.S. Ministry)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่