ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรม1 เปโตร คือ การเติบโตขึ้นในฝ่ายจิตวิญญาณของผู้เชื่อ เป็นผลมาจากการทนทุกข์ของพระเยซูคริสต์

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรม1 เปโตรแล้ว ท่านต้องปรารถนาอาหารฝ่ายจิตวิญญาณที่ทำให้ท่านเติบโตขึ้นสู่ความรอด

1เพราะฉะนั้น พวกท่านจงละทิ้งความชั่วทุกอย่าง และการล่อลวงทุกรูปแบบ ความไม่จริงใจ ความอิจฉาริษยา และการใส่ร้ายทุกชนิด 2เช่นเดียวกับทารกแรกเกิด จงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณที่ไร้สิ่งเจือปน เพื่อโดยน้ำนมนั้นพวกท่านจะเติบโตขึ้นสู่ความรอด 3ในเมื่อพวกท่านได้ชิมแล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดีเลิศ

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

ผู้เชื่อต้องมีความปรารถนาในการเติบโตขึ้นสู่ความรอด ด้วยการทานอาหารฝ่ายวิญญาณ คือ เริ่มต้นเหมือนอาหารอ่อนของทารกคือ น้ำนม เปรียบเหมือนการมีประสบการณ์กับพระเจ้า เพื่อให้รู้ว่าพระเจ้าดีต่อเรา เมื่อเติบโตฝ่ายวิญญาณมากขึ้น ก็จะกินอาหารอื่นนอกจากน้ำนม อาหารที่ว่าได้แก่พระวจนะของพระเจ้า

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เชื่อมีความมั่นใจเรื่องความรอด เข้าใจเรื่องความรอด เชื่อเรื่องความรอด ยึดมั่นความรอด เร่ิมต้นจากการมีประสบการณ์ชีวิตกับพระเจ้าผู้ทรงดีเลิศ

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

พระเยซูได้สอนให้สาวกมีชีวิตกับพระองค์ เปรียบพระองค์เป็นอาหารแห่งชีวิต ต้องกินเข้าไปจึงจะเติบโตฝ่ายวิญญาณ และคนที่ฟังพวจนะของพระเจ้าแล้วเข้าใจไปทำตาม คนนั้นจะมีชีวิตนิรันดร์

อีกความหมายหนึ่ง คือ การรอดจากความบาปที่นำไปสู่ความตาย แต่นำไปสู่ชีวิตนิรันดร์

ยน6:63,68 พระวิญญาณเป็นผู้ให้ชีวิต เนื้อหนังนั้นไม่มีประโยชน์อะไร ถ้อยคำที่เรากล่าวกับพวกท่านมาจากพระวิญญาณและเป็นชีวิต 68ซีโมนเปโตรทูลตอบพระองค์ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า พวกข้าพระองค์จะจากไปหาใครได้? พระองค์ทรงมีถ้อยคำแห่งชีวิตนิรันดร์ 

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง

ดำเนินชีวิตละทิ้งความบาป และการล่อลวงให้ทำบาปต่างๆ ทุกรูปแบบ เช่น ความไม่จริงใจ ความอิจฉาริษยา การใส่ร้าย

ความรอดเป็นพระคุณที่พระเจ้าประทานให้ แต่เราไม่เพียงรับไว้ด้วยความเชื่อ เราต้องรักษาความรอดโดยการทำให้ความรอดมั่นคงขึ้น หรือในอีกความหมายหนึ่ง คือ การเติบโตของชีวิตฝ่ายวิญญาณนั่นเอง ผ่านการมีชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้า ผ่านการมีประสบการณ์ชีวิตกับพระเจ้า  ทำให้เราละทิ้งความชั่วทุกอย่างรวมถึงนิสัยบาปที่ทำร้ายคนอื่นด้วย

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

การทำให้ผู้อื่นมารับความรอด ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ให้ความเช่ือของเราเติบโตขึ้น ทำให้เรามั่นใจในความรอดมากขึ้น

ความบาปไม่ทำให้ใครเติบโตขึ้นในฝ่ายจิตวิญญาณ เราต้องขอให้เขามีประสบการณ์ที่ดีที่พระเจ้ายกโทษความผิดบาป เห็นความดีของพระเจ้า เมื่อมีประสบการณ์แล้วต้องเติบโตขึ้นผ่านการเรียนรู้พระวจนะและดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้า  ถ้าทำได้อย่างนี้ตลอดไปจะมีความมั่นใจในความรอดมากขึ้น

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 1 เปโตร บทที่1:22-25
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 1 เปโตร บทที่2:4-10

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่