วันอาทิตย์, มิถุนายน 26, 2022

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 1 เปโตร บทที่3:8-16

ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรม1 เปโตร คือ การทนทุกข์เพื่อพระคริสต์ด้วยการทำดีต่อคนภายนอก

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 1 เปโตร บทที่3:1-7

ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรม1 เปโตร คือ การทนทุกข์เพื่อพระคริสต์ด้วยการทำดีต่อคนในครอบครัว

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 1 เปโตร บทที่2:18-25

ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรม1 เปโตร คือ ทนทุกข์เพราะความเชื่อโดยดูพระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่าง

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 1 เปโตร บทที่2:11-17

ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรม1 เปโตร คือ การดำเนินชีวิตอย่างผู้รับใช้ของพระเจ้า

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 1 เปโตร บทที่2:4-10

ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรม1 เปโตร คือ การรับการสร้างชีวิตให้เติบโตขึ้นในฝ่ายจิตวิญญาณของผู้เชื่อ เป็นผลมาจากการทนทุกข์ของพระเยซูคริสต์

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 1 เปโตร บทที่2:1-3

ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรม1 เปโตร คือ การเติบโตขึ้นในฝ่ายจิตวิญญาณของผู้เชื่อ เป็นผลมาจากการทนทุกข์ของพระเยซูคริสต์

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 1 เปโตร บทที่1:22-25

ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรม1 เปโตร คือ การบังเกิดใหม่ในฝ่ายวิญญาณของผู้เชื่อ และการรับการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ เป็นผลมาจากการทนทุกข์ของพระเยซูคริสต์ ตามพระวจนะของพระเจ้าที่มีชีวิตและดำรงอยู่ ตามพวจนะที่เป็นความจริง

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 1 เปโตร บทที่1:13-21

ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรม1 เปโตร คือ  การทนทุกข์ร่วมกับพระคริสต์นั้นเป็นอย่างไร มาร่วมหาคำตอบผ่านพระธรรมตอนนี้

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 1 เปโตร บทที่1:3-12

ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรม1 เปโตร คือ  การทนทุกข์ของพระคริสต์ทำให้เราได้รับความรอดโดยความเชื่อในราชกิจของพระองค์

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 1 เปโตร บทที่1:1-2

ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรม1 เปโตรคือ การทนทุกข์เป็นเรื่องที่พระเจ้ากำหนดไว้ให้เราต้องเผชิญเมื่อเรามาเชื่อพระเยซูคริสต์ ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องการทนทุกข์นี้ เราจะทิ้งความเชื่อในที่สุด