วันอาทิตย์, มิถุนายน 26, 2022

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรมยากอบ บทที่3:13-18

ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมยากอบ คือ คนที่ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างถูกต้องแสดงว่าเขามีปัญญามีความเข้าใจ ชนะการทดลองใจและผ่านบททดสอบความเชื่อ โดยดำเนินชีวิตอย่างคนมีปัญญา เกิดผลดีในชีวิต

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรมยากอบ บทที่ 3:1-12

ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมยากอบ คือ การเอาชนะการทดลองใจและผ่านบททดสอบความเชื่อ เรื่อง บททดสอบการพูด(ควบคุมคำพูด)

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรมยากอบ บทที่2:14-26

ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมยากอบ คือ ความเชื่อที่ไม่มีการประพฤติ ไม่มีประโยชน์ เหมือนส่ิงที่ตายไปแล้ว หรือไม่มีความเชื่อแล้ว ชนะการทดลองใจและผ่านการทดสอบด้วยการประพฤติดี

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรมยากอบ บทที่2:1-13

ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมยากอบ คือ พระเจ้ามีเกณฑ์การพิพากษา(12,13) โดยพระเจ้ารักคน เมตตาคน อยากช่วยเหลือให้คนไม่ต้องถูกพิพากษา ดังนั้นพระเจ้าจึงสำแดงเปิดเผยให้เข้าใจเรื่องเราจะถูกตัดสิน(9) เราจะถูกพิพากษา(12) แต่คนที่มีความเชื่อในพระเจ้าพวกเขาก็จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิต เพื่อไม่ต้องถูกพิพากษา

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรมยากอบ บทที่1:19-27

ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมยากอบ คือ หนทางเอาชนะการทดลองใจและผ่านการทดสอบความเชื่อ มีเป้าหมายการรักษาชีวิตในความชอบธรรม ดำเนินชีวิตในความชอบธรรม เพราะพระเจ้าทำให้เราเป็นคนชอบธรรมแล้ว

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรมยากอบ บทที่1:12-18

ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมยากอบ คือ เราสามารถชนะการทดลองใจ และผ่านการทดสอบความเชื่อได้ ถ้าเรามีท่าทีที่ถูกต้องต่อการทดลองใจ และการทดสอบความเชื่อ โดยเรามีความสุขใจเมื่อรับการทดสอบ

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรมยากอบ บทที่1:9-11

ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมยากอบ คือ เราสามารถชนะการทดลองใจ และผ่านการทดสอบความเชื่อได้ ถ้าเรามีท่าทีที่ถูกต้องต่อ การทดลองใจ และการทดสอบความเชื่อ โดยภูมิใจรับการทดสอบ

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรมยากอบ บทที่1:5-8

ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมยากอบ คือ เราสามารถชนะการทดลองใจ และผ่านการทดสอบความเชื่อได้ ถ้าเรามีท่าทีที่ถูกต้องต่อ การทดลองใจ และการทดสอบความเชื่อ โดยเต็มใจรับการทดสอบ

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรมยากอบ บทที่1:1-4

ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมยากอบ คือ เราสามารถชนะการทดลองใจ และผ่านการทดสอบความเชื่อได้ ถ้าเรามีท่าทีที่ถูกต้องต่อ การทดลองใจ และการทดสอบความเชื่อโดยมีความเข้าใจต่อเรื่องนี้

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. โครงร่างพระธรรมยากอบ

พระธรรมยากอบ

“ชนะการทดลอง และผ่านการทดสอบ”

I.ท่าทีต่อการทดสอบ (ยก1:1-18)

1.เข้าใจการทดสอบ (ยก1:1-4)

2.เต็มใจรับการทดสอบ (ยก1:5-8)

3.ภูมิใจเมื่อรับการทดสอบ (ยก1:9-11)

4.สุขใจเมื่อรับการทดสอบ (ยก1:12-18)

II.หนทางเอาชนะการทดสอบ (ยก1:19-27)

1.ขจัดความโสมมและขจัดความชั่ว

2.รักษาตัวให้พ้นราคี ระวังคำพูด

3.ยอมรับพระวจนะและประพฤติตาม

III.เกณฑ์การทดสอบ (ยก2:1-13)

เกณฑ์การพิพากษาของพระเจ้า คือ ความเมตตาและความเป็นธรรม

1.อย่าลำเอียงต่อคน (2:1)

2.อย่าลำเอียงต่อพระวจนะ (2:9)

IV.ชนะการทดสอบด้วยการประพฤติดี (ยก2:14-26)

ต่อตนเอง : ดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ต่อผู้อื่น : เมตตาผู้อื่น และช่วยเหลือผู้อื่น

ต่อพระเจ้า : มอบถวายชีวิตแด่พระเจ้า และมีส่วนร่วมในงานของพระเจ้า

V.บทบทสอบที่ต้องผ่าน (ยก3:1-5:20)

1.บททดสอบการควบคุมการพูด (ยก3:1-12)

2.บททดสอบด้านสติปัญญา (ยก3:13-18)

3.บททดสอบการรักโลก (ยก4:1-10)

4.บททดสอบการมีทัศนคติต่อผู้อื่น (ยก4:11-12)

5.บททดสอบความหยิ่ง (ยก4:13-17)

6.บททดสอบคนมั่งมี (ยก5:1-6)

7.บททดสอบชีวิตฝ่ายวิญญาณ (ยก5:7-20)

1)รอคอยการเสด็จกลับมา และการทนทุกข์อย่างอดทน (7-12)

2)ความเชื่อในการอธิษฐาน (13-18)

3)การช่วยเหลือฝ่ายจิตวิญญาณพี่น้อง (19-20)