วันเสาร์, กันยายน 25, 2021

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. ผู้วินิจฉัย บทที่14:1-20

ภาพจาก https://www.huffingtonpost.com/entry/trump-nominee-bible-constitution_us_59b004cbe4b0354e440e5379

ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมวินิจฉัย คือ การดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ทำให้เราใช้ชีิวิตอยู่การดูแล ปกป้อง คุ้มครองของพระเจ้า

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. ผู้วินิจฉัย บทที่ 13:1-25

ภาพจาก https://www.huffingtonpost.com/entry/trump-nominee-bible-constitution_us_59b004cbe4b0354e440e5379

ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมวินิจฉัย คือ พระเจ้ามีส่วนในแผนการชีวิตของเรา หรือชีวิตครอบครัวของเราได้ เพื่อจะเป็นพระพรต่อเรา ต่อผู้อื่น และต่อแผนงานของพระเจ้า ถ้าเราร่วมมือและเชื่อฟัง เราจะมีประสบการณ์กับพระเจ้า มีความมั่นใจในความเชื่อที่มีต่อพระเจ้า

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. ผู้วินิจฉัย บทที่12:8-15

ภาพจาก https://www.huffingtonpost.com/entry/trump-nominee-bible-constitution_us_59b004cbe4b0354e440e5379

ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมวินิจฉัย คือ ชนชาติอิสราเอลไม่ขาดผู้นำ แม้พระคัมภีร์ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าแต่ละยุคของผู้วินิจฉัยแต่ละท่านมีเหตุการณ์สำคัญๆอะไรบ้าง แต่ละท่านวินิจฉัยอิสราเอลเป็นเวลาสั้นๆ แต่ละท่านไม่ได้สืบเชื้อสายเผ่าเดียวกัน แต่ละท่านเกิดที่ไหนก็ตายที่นั่น มีเอโลนคนเดียวที่ไม่ได้บันทึกการมีบุตรธิดา

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. ผู้วินิจฉัย บทที่ 12:1-7

ภาพจาก https://www.huffingtonpost.com/entry/trump-nominee-bible-constitution_us_59b004cbe4b0354e440e5379

ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมวินิจฉัย คือ การหาเรื่องเพื่อการทะเลาะเบาะแว้งกัน ขัดแย้งกัน ต่อสู้กัน ไม่มีประโยชน์ต่อคนที่หาเรื่องเพราะอาจจะแพ้ หรือหากชนะก็ได้มาจากความพ่ายแพ้ของคนอื่น ไม่ใช่ชนะเพราะมาจากการช่วยคนอื่นให้ชนะ

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. ผู้วินิจฉัย บทที่ 11:29-40

ภาพจาก https://www.huffingtonpost.com/entry/trump-nominee-bible-constitution_us_59b004cbe4b0354e440e5379

ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมวินิจฉัย คือ เรียนรู้ที่จะยำเกรงพระเจ้า รักษาคำพูดกับพระเจ้า มีความสัตย์ซื่อต่อพระเจ้า

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. ผู้วินิจฉัย บทที่ 11:12-28

ภาพจาก https://www.huffingtonpost.com/entry/trump-nominee-bible-constitution_us_59b004cbe4b0354e440e5379

ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมวินิจฉัย คือ การสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้แพ้หรือชนะในสงคราม หรือในชีวิตประจำวันได้ โดยเฉพาะการสื่อสารที่มีพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเรา

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. ผู้วินิจฉัย บทที่ 11:1-11

ภาพจาก https://www.huffingtonpost.com/entry/trump-nominee-bible-constitution_us_59b004cbe4b0354e440e5379

ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมวินิจฉัย คือ เราอาจจะเปลี่ยนชาติกำเนิดไม่ได้ แต่พระเจ้าให้เราเป็นคนสำคัญเพื่อพระองค์ได้

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. ผู้วินิจฉัย บทที่ 10:1-18

ภาพจาก https://www.huffingtonpost.com/entry/trump-nominee-bible-constitution_us_59b004cbe4b0354e440e5379

ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมวินิจฉัย คือ การที่เราดำเนินชีวิตทอดทิ้งพระเจ้า เป็นการนำผลร้ายมาถึงชีวิตของเราเอง เพราะไม่มีใครจะช่วยเราให้พ้นจากความบาปและความตายได้

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. ผู้วินิจฉัย บทที่ 9:22-57

ภาพจาก https://www.huffingtonpost.com/entry/trump-nominee-bible-constitution_us_59b004cbe4b0354e440e5379

ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมวินิจฉัย คือ คนอธรรมจะรับผลจากความอธรรมอาบีเมลผู้ที่ฆ่าพี่น้อง 70 คนเพื่อตนเองจะเป็นผู้นำ คนเชเคมที่ร่วมมือสนับสนุนผู้นำอธรรม หรือกาอัลที่ปากของเขาพูดส่ิงที่ทำให้เขาพ่ายแพ้ลำบาก

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. ผู้วินิจฉัย บทที่ 9:1-21

ภาพจาก https://www.huffingtonpost.com/entry/trump-nominee-bible-constitution_us_59b004cbe4b0354e440e5379

ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมวินิจฉัย คือ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่อยู่เหนือความสัมพันธ์กับพระเจ้า จะทำให้คนหลงไปจากทางของพระเจ้าในที่สุด เพราะเห็นแก่ความสัมพันธ์มากกว่าความถูกต้องของพระเจ้า