วันศุกร์, พฤษภาคม 20, 2022

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรมดาเนียล บทที่6:1-28

ภาพจาก https://www.arrebatadosmag.com.br/portal/2016/07/04/a-ruptura-da-uniao-europeia-e-as-profecias-de-daniel/

ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมดาเนียล คือ การดำเนินชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัย ยำเกรงพระเจ้ามากกว่าสิ่งอื่นใด จะนำผลดีมาสู่ชีวิต

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรมดาเนียล บทที่5:1-31

ภาพจาก https://www.arrebatadosmag.com.br/portal/2016/07/04/a-ruptura-da-uniao-europeia-e-as-profecias-de-daniel/

ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมดาเนียล คือ เรียนรู้ที่จะถวายเกียรติพระเจ้า ยำเกรงพระเจ้า ไม่เป็นศัตรูกับพระเจ้า เพราะปลายทางคือ ความพินาศ และถูกทำลาย

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรมดาเนียล บทที่4:1-37

ภาพจาก https://www.arrebatadosmag.com.br/portal/2016/07/04/a-ruptura-da-uniao-europeia-e-as-profecias-de-daniel/

ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมดาเนียล คือ ยอมให้พระเจ้าปกครองชีวิต ไม่ต่อสู้กับการปกครองของพระเจ้า

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรมดาเนียล บทที่3:1-30

ภาพจาก https://www.arrebatadosmag.com.br/portal/2016/07/04/a-ruptura-da-uniao-europeia-e-as-profecias-de-daniel/

ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมดาเนียล คือ ยืนหยัดด้วยความเชื่อในพระเจ้า ทำในส่ิงที่ถูกต้อง วางใจในการช่วยกู้ของพระเจ้า

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรมดาเนียล บทที่2:24-29

ภาพจาก https://www.arrebatadosmag.com.br/portal/2016/07/04/a-ruptura-da-uniao-europeia-e-as-profecias-de-daniel/

ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมดาเนียล คือ  อาณาจักรของพระเจ้าได้เปิดเผยสำแดงทางประวัติศาสตร์ สำแดงทางพระคัมภีร์ และพระเจ้าได้เชื้อเชิญให้เราเข้ามามีส่วนในอาณาจักรนิรันดร์ของพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์ด้วย

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรมดาเนียล บทที่2:1-23

ภาพจาก https://www.arrebatadosmag.com.br/portal/2016/07/04/a-ruptura-da-uniao-europeia-e-as-profecias-de-daniel/

ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมดาเนียล คือ มีคำตอบอยู่ในปัญหา มีทางออกอยู่ในทางตัน มีพระพรอยู่ในความยากลำบาก แต่พระเจ้าสำแดงเปิดเผยแก่ผู้ที่แสวงหาพระองค์ ดังนั้นเราต้องมาสำรวจตัวเองว่าเราจะได้ยิน แล้วเข้าใจหรือไม่ เมื่อเวลาที่เราเจอการทดสอบ การเข้าใจการสำแดงของพระเจ้านี้ จึงขึ้นอยู่กับความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างเรากับพระเจ้า

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. ดาเนียล บทที่ 1:1-21

ภาพจาก https://www.arrebatadosmag.com.br/portal/2016/07/04/a-ruptura-da-uniao-europeia-e-as-profecias-de-daniel/

ผมสนใจเฝ้าเดี่ยวพระธรรมดาเนียล เพราะต้องการเปรียบเทียบว่า อิสราเอลในยุคพระธรรมผู้วินิจฉัยที่ไม่มีกษัตริย์ปกครอง ซึ่งเหมือนกับช่วงเวลาของดาเนียลที่ไม่มีกษัตริย์ปกครองเช่นกัน

แต่มีความแตกต่างกันตรงท่ีพระธรรมผู้วินิจฉัย คนอิสราเอลไม่มีเคยมีประสบการณ์ที่มีกษัตริย์ของยิวปกครองมาก่อน แต่พระธรรมดาเนียลพวกยิวมีประสบการณ์กับการปกครองแบบกษัตริย์แล้ว แต่ในท้ายที่สุดก็ตกเป็นเชลยในบาบิโลน

เรื่องนี้น่าสนใจมาก เรามาเรียนรู้ผ่านการเฝ้าเดี่ยวว่าชีวิตของเราจะให้ใครปกครองระหว่าง

“พระเจ้ากับมนุษย์”