วันอาทิตย์, มิถุนายน 26, 2022

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 2 เปโตร บทที่2:13ข-16

ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรม2 เปโตร คือ เรียนรู้จักลักษณะของผู้เผยวจนะเท็จและผู้สอนเท็จ เพื่อระวังคำสอนเท็จ

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 2 เปโตร บทที่2:10ข-13ก

ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรม2 เปโตร คือ เรียนรู้ความผิดพลาดของผู้สอนเท็จ และผู้เผยวจนะเท็จ เพื่อจะไม่ได้ทำผิดพลาดแบบพวกเขา

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 2 เปโตร บทที่2:4-10ก

ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรม2 เปโตร คือ มีการพิพากษาลงโทษสำหรับผู้เผยวจนะเท็จ และผู้สอนเท็จ

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 2 เปโตร บทที่2:1-3

ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรม2 เปโตร คือ คำสอนเทียมเท็จจะเกิดขึ้น ดังนั้นจึงมีการเตือนให้ระวังผู้สอนเท็จผู้เผยวจนะเท็จ

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 2 เปโตร บทที่1:16-21

ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรม2 เปโตร  สาเหตุที่ทำให้มั่นใจในคำสอนแท้ คือ พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า ทำให้เราเข้าใจพระเจ้าแห่งความสว่าง

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 2 เปโตร บทที่1:10-15

ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรม2 เปโตร คือ เตือนให้จำคำสอนแท้ เพื่อเราจะรู้ว่าอะไรเป็นคำสอนที่ผิดโดยอัตโนมัติ และดำเนินชีวิตตามคำสอนแท้

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 2 เปโตร บทที่1:5-9

ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรม2 เปโตร คือ เมื่อเรารู้จักคำสอนแท้แล้ว เราต้องเพิ่มความเชื่อผ่านคำสอนที่ถูกต้อง

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 2 เปโตร บทที่1:1-4

ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรม2 เปโตร คือ คำสอนแท้เรื่องพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อเราจะรับความรอดและดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าได้

โครงร่างพระธรรม 2เปโตร

พระธรรม  2 เปโตร

“รู้จักคำสอนแท้และดำเนินชีวิตกับพระคริสต์แท้”

ตอนที่ I. คำสอนแท้

1.พระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า (1:1-4)

2.คำสอนแท้เพิ่มความเชื่อและผลของการเพิ่มความเชื่อ

(1:5-9)

3.คำสอนแท้เรื่องการทรงเรียกและการทรงเลือก (1:10-15)

4.คำสอนแท้ทำให้มั่นใจในพระคริสต์ (1:16-21)

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 1 เปโตร บทที่5:12-14 (ตอนจบ)

ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรม1 เปโตร คือ เราจะผ่านการทนทุกข์ยากลำบากได้ด้วยพระคุณของพระเจ้า