วันศุกร์, พฤษภาคม 20, 2022

ติดต่อเรา

ภาพจาก http://basembitar.com/wp/how-important-social-media-for-your-on-line-business/

www.facebook.com/

FORWARD.CH.TH

 

Email: actsministry2017@gmail.com

 

1คร9:23 “ข้าพเจ้าทำทุกอย่าง เพราะเห็นแก่

ข่าวประเสริฐเพื่อข้าพเจ้าจะได้มีส่วนใน

ข่าวประเสริฐนั้น”

 

สนับสนุนเรา

ภาพจาก http://cityblessing.org/house-of-prayer/

โคโลสี 4:3 (THSV11)

“และอธิษฐานเผื่อเราด้วย เพื่อว่าพระเจ้า

จะทรงเปิดประตูให้เราสำหรับพระวจนะนั้น

คือให้กล่าวความล้ำลึกของพระคริสต์”

รับใช้ร่วมกับเรา

ภาพจาก: https://states.aarp.org/aarp-virginia-volunteering-open-house/

2 เธสะโลนิกา 1:11 (THSV11)

เพราะเหตุนี้ เราจึงอธิษฐานเพื่อพวกท่านเสมอ   ขอพระเจ้าของเราทรงให้ท่านเป็นผู้ที่สมควร    แก่การทรงเรียกนั้น และขอพระองค์ทรงให้ความตั้งใจดีทุกประการ และกิจการแห่งความเชื่อทุกอย่างสำเร็จด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์

การเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S.

Acts Daily

วันที่ 22 .. 2018

การเฝ้าเดี่ยว คือ การใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าทุกวัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับพระเจ้ามากขึ้น

พัฒนาชีวิตของเราในพระคริสต์ให้ดีขึ้น

ภาษาอังกฤษอาจจะใช้หลายคำ เช่น daily devotional , devotion และ Keep quiet

อ.ยงยุทธ วิระพรสวรรค์ (ที่ปรึกษาของA.C.T.S. Ministry)

อ.ยงยุทธ วิระพรสวรรค์

 

อ.ยงยุทธ  วิระพรสวรรค์

ผู้ก่อตั้งองค์การ Power of light ministry

ผู้ปกครององค์การ (elder H.I.M thailand)

นักเทศนาฟื้นฟู และวิทยากรรับเชิญ

ครอบครัว อ.ยงยุทธ  วิระพรสวรรค์

 

รับชมคำเทศนา อ.ยงยุทธ วิระพรสวรรค์

 

 

อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี (ที่ปรึกษาของA.C.T.S. Ministry)

เริ่มต้นการเดินทาง

อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

อดีตศบ.(ร่วมก่อตั้งคริสตจักรใจสมาน)

อดีตผู้อำนวยการสมาคมพระคริสต์ธรรมไทย

อาจารย์สอนพระคัมภีร์ที่โรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์(สวนพลู)

นักเทศนาฟื้นฟู และวิทยากรรับเชิญ

สุภาษิต 15:22 (THSV11)

“ปราศจากการปรึกษาหารือ แผนงานก็ล้มเหลว แต่เมื่อมีผู้แนะนำจำนวนมาก แผนงานนั้นก็สำเร็จ”

รับชม playlist คำเทศนา

Official อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

 

ความเชื่อคริสเตียนของเรา

ภาพจาก https://mondaymorningreview.wordpress.com/2010/11/08/how-i-read-my-bible/

พระคริสตธรรมคัมภีร์

ทุกข้อทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า เป็นการเปิดเผยสำแดงจากพระเจ้า ไม่มีข้อผิดพลาดทรงไว้ซึ่งสิทธิอำนาจสูงสุดเป็นรากฐานของความเชื่อและแนวทางการประพฤติปฏิบัติของคริสตชน

ผู้ก่อตั้ง A.C.T.S. Ministry (Founder)

คุณกิจขจร ลิ่วเฉลิมวงศ์ 

ปัจจุบัน (พ.ค.2020) อายุ 47 ปี สมรสมา 17 ปี กับคุณเยาวลักษณ์  ลิ่วเฉลิมวงศ์ มีบุตรสาวสองคน คือ น้องปัญญาพร(ไอเดีย)  และน้องปริณดา(ไอรีน

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (N.I.D.A) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน (เกียรตินิยม

 http://gspa.nida.ac.th/th/

สำเร็จการศึกษาคริสตศาสตร์ศึกษาโท Master of Theologies Studies (M.T.S.) จากโรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์(สวนพลู

 http://www.thaibts.com/

สำเร็จการอบรมประกาศนียบัตร (HLE) เดือนมีนาคม 2018 จากสถาบัน Haggai Institute และเป็นวิทยากรระดับประเทศของ Haggai Thailand 

 https://www.haggai-international.org/

ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษา บริษัท แพลนมิชชั่นโปรเจค จำกัด ทำธุรกิจรับเหมาตกแต่งอาคาร และรับเหมาก่อสร้าง 

ดูข้อมูลจากเวบไซต์ได้ที่  www.planmission.com และวิดีโอประชาสัมพันธ์ที่youtube

เชื่อพระเจ้าประมาณ 25 ปีแล้ว ก่อนที่จะก่อตั้ง A.C.T.S. Ministry ได้ร่วมรับใช้เป็นเวลา 8 ปี เป็นผู้ปกครองที่คริสตจักรแห่งพันธสัญญากรุงเทพ (สังกัดสหกิจ) 

ปัจจุบันทำพันธกิจด้านพระวจนะตามการทรงเรียก และตามภาระใจด้านคำสอนของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ โดยรับเชิญไปเทศนาหรืออบรมตามคริสตจักรต่างๆที่ถูกเชิญ เช่น

คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์(สวนมะลิ)

คริสตจักรชีวิตรุ่งเรือง(สังกัดสหกิจ องค์กร H.I.M.)

คริสตจักรร่มเย็น (โคราช สังกัดสหกิจ องค์กรคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย)

คริสตจักรนิมิตไทย(YWAM)

คริสตจักรแห่งนิมิต(อุตรดิตถ์ สังกัดสหกิจ องค์กรคริสตจักรแห่งนิมิต)

คริสตจักรบ้านพระคริสต์(จ.อุตรดิตถ์)

คริสตจักรครอบครัวเปี่ยมรัก(สภาคริสตจักร)

คริสตจักรพลับพลา(สมุทรปราการ สังกัดแบ๊บติสต์)

คริสตจักรเตาปูนไมตรีจิต (สภาคริสตจักร)

เป็นผู้เขียนบทเรียน ” วิถีคริสตชน 50 ก้าว”

เป็นผู้รวบรวมคำเทศน์คำสอน คำพยาน และเฝ้าเดี่ยว เผยแพร่ผ่านทางเวบไซต์  www.actsdaily.com 

ไปร่วมนมัสการที่คริสตจักร ECB สุขุมวิท 10  www.ecb.asia

ข้อพระคัมภีร์ประทับใจ : 2 โครินธ์ 1:5 (THSV11)

“เพราะความรักของพระคริสต์มากท่วมท้นเราอย่างไร การหนุนใจของพระคริสต์ก็มากท่วมท้นเราอย่างนั้น”

เกี่ยวกับ A.C.T.S. Ministry

statement

A.C.T.S. Ministry มีความสนใจในเรื่องคำเทศน์ คำสอนตามพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ จึงได้รวบรวมเนื้อหาไว้ที่  www.actsdaily.com

A.C.T.S. Ministry มีความสนใจในเรื่องการมีชีวิตเฝ้าสนิทกับพระเจ้า หรือเรียกว่าการเฝ้าเดี่ยว เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างดี เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า จึงได้มีการรวบรวมเนื้อหาวิธีการเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S.

A.C.T.S. Ministry มีความสนใจในการเป็นพยานถึงเรื่องความรักของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์ โดยได้รวบรวมคำเทศน์ คำสอน การเฝ้าเดี่ยวและคำพยานชีวิตคริสเตียน เพื่อผู้คนที่สนใจเรื่องราวของพระเจ้า จะสามารถอ่านและศึกษาจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ได้ด้วยตนเอง

A.C.T.S. Ministry จึงได้เกิดขึ้นเพื่อให้ความสำคัญเรื่องของพระเยซูคริสต์ และราชกิจของพระองค์ เพื่อให้จิตวิญญาณของผู้คนมากมายได้รับการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ผู้เชื่อสามารถดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข โดยพระเยซูคริสต์ ตามพระวจนะของพระเจ้าได้

“ส่งต่อความเชื่อ ส่งต่อพระคำ ส่งต่อคริสตจักร”

FORWARD CHURCH THAILAND