วันศุกร์, พฤษภาคม 20, 2022

สดด.๓๔:๑๐ เชี่ยวชาญพระวจนะ

ภาพจาก https://www.hd-wallpapersdownload.com/search/mountain-lion/

.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี                   

อา 4 .. 18              

คริสตจักรใต้ร่มพระคุณรามคำแหง16

สดด.๓๔:๑๐

เหล่าสิงห์หนุ่มยังขาดแคลนและหิวโหย แต่ผู้ที่แสวงหาพระยาห์เวห์ไม่ขาดแคลนสิ่งดีใดๆ

คำนำ

ตื่นหรือยังครับ วันนี้มีความชื่นชมยินดีไหม เราเข้ามานมัสการพระเจ้าด้วยใจชื่นชมยินดีไหม มีคนเป็นจำนวนมากหิวกระหายพระเจ้า แต่พวกเขาไม่มั่นใจว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าองค์เที่ยงแท้หรือไม่ ก่อนหน้าที่จะเชื่อพระเจ้านั้นพวกเขามีสิทธิ์นมัสการ ด้วยการซื้อการนมัสการราคาเท่าไหร่ กระแสของการบนอะไรไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เราต้องจ่ายอะไร จ่ายเท่าไหร่ เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเรา สิ่งศักด์สิทธิ์แต่ละองค์ไม่เหมือนกันบางองค์ต้องการมะพร้าว บางองค์ต้องการหัวหมู

สดด19:7-14 พระวจนะของพระเจ้ากับคนของพระเจ้าที่เชื่อพระวจนะนั้น

ภาพจาก https://www.calvaryhanford.com/bible-studies/psalm-19/

.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี         

คริสตจักรพระวิญญาณบริสุทธิ์หนามแดง        

เสาร์ที่ 3 ..2018

สดด19:7-14

7 ธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์ดีพร้อมและฟื้นฟูชีวิต พระโอวาทของพระยาห์เวห์นั้นแน่นอนทำให้คนรู้น้อยมีปัญญา 8 ข้อบังคับของพระยาห์เวห์นั้นถูกต้องทำให้ใจยินดี พระบัญญัติของพระยาห์เวห์นั้นบริสุทธิ์ทำให้ดวงตากระจ่างแจ้ง 9 ความยำเกรงพระยาห์เวห์นั้นสะอาดหมดจดถาวรเป็นนิตย์กฎหมายของพระยาห์เวห์ก็สัตย์จริงและชอบธรรมทั้งสิ้น 10 น่าปรารถนามากกว่าทองคำยิ่งกว่าทองบริสุทธิ์มากนักหวานยิ่งกว่าน้ำผึ้งที่หยดลงจากรวง 11 อนึ่ง สิ่งเหล่านี้เป็นที่ตักเตือนผู้รับใช้ของพระองค์ การรักษาข้อความเหล่านั้นก็ได้บำเหน็จยิ่งใหญ่ 12 แต่ผู้ใดจะเห็นความผิดพลาดของตนได้เล่าขอทรงชำระข้าพระองค์ให้พ้นจากความผิดที่ซ่อนเร้นอยู่ 13 ขอทรงยับยั้งผู้รับใช้ของพระองค์จากการทำบาปโดยตั้งใจนั้นด้วยเถิดขออย่าให้มันมีอำนาจเหนือข้าพระองค์เลยแล้วข้าพระองค์จะไร้ตำหนิและพ้นผิดจากการละเมิดใหญ่หลวงนั้น 14 ข้าแต่พระยาห์เวห์ ผู้ทรงเป็นศิลาและผู้ไถ่ของข้าพระองค์ ขอให้ถ้อยคำจากปากข้าพระองค์ และการภาวนาในใจเป็นที่โปรดปรานเฉพาะพระพักตร์พระองค์เถิด

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย