วันศุกร์, พฤษภาคม 20, 2022

ก้าวที่ 4 ชีวิตที่รับการยกโทษบาปจากพระเยซูคริสต์ (ยน 8:1-11)

หลังจากที่ท่านได้ศึกษาก้าวที่3  ชีวิตที่กลับใจใหม่จากบาป ท่านได้รู้ถึงว่าคนที่กลับใจแล้วแสดงผลของชีวิตออกมาอย่างไรต่อพระเยซูคริสต์ ในก้าวที่4 นี้จะนำเสนอผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ทำผิดบาปชัดเจน ต้องโดนลงโทษถึงตายด้วยการเอาหินขว้าง แต่ผลเป็นอย่างไร เมื่อพบพระเยซู เรามาศึกษาด้วยกัน

ชีวิตผิดบาป ติดลบ

กลับพบพระเจ้า เปลี่ยนผัน

องค์มหิทธิฤทธิ์ อัศจรรย์

เปลี่ยนมัน กลับกลายเป็นดี

ก้าวที่ 3 ชีวิตที่กลับใจใหม่จากบาป (ลก7:36-50)

The fragment of statue of Cain by Henry Vidal in Tuileries Garden in Paris, France

หลังจากที่ท่านได้ศึกษาก้าวที่1และ2 ชีวิตใหม่ในพระเจ้า ท่านได้รู้ถึงความเชื่อในพระเจ้า และเรื่องการบังเกิดใหม่มีความหมายอย่างไรต่อชีวิตของท่านไปแล้ว

ในก้าวที่3 นี้ ชีวิตที่กลับใจใหม่จากบาป เป็นกระบวนการดำเนินชีวิตหลังจากบังเกิดใหม่จากพระเจ้าแล้ว ซึ่งทำให้

ชีวิตของท่านใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้น

เข้าใจพระเจ้ามากขึ้น

ก้าวที่ 2 ชีวิตที่มีความเชื่อวางใจในพระเจ้า(บังเกิดใหม่) (ยน3:1-21)

หลังจากที่ท่านได้ศึกษาก้าวที่1 ไปแล้ว ท่านคงทราบว่าเราเห็นพระเจ้าได้ก็เมื่อพระเจ้าสำแดงพระองค์ให้เรารู้จัก ผ่านทางความเชื่อ ไม่ใช่เกิดจากความคิดสติปัญญาของเราในการอธิบายหรือตีความ หรือสร้างทฤษฎีเพื่อพยายามอธิบายหรือทำความเข้าใจว่า พระเจ้าเป็นอย่างไรตามความคิด ประสบการณ์ หรือปรัชญาทางศาสนา หรือทางสังคมใดๆ ของเรา

เมื่อท่านเชื่อท่านจะได้เห็นพระเจ้า

ก้าวที่ 1 ชีวิตที่มีความเชื่อในพระเจ้า ยน20:24-31

ภาพจาก https://www.americamagazine.org/issue/voyage-belief

เมื่อท่านได้ตั้งใจที่จะอ่านบทเรียนก้าวที่ 1 นี้ ผมขอโอกาสที่จะแสดงความยินดีล่วงหน้ากับท่านด้วย เพราะท่านจะได้รับสิ่งที่ดีๆจากพระเจ้า สิ่งอัศจรรย์มากมายที่จะเกิดขึ้นหลังจากอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ จะมีผลเกิดขึ้นกับท่านคือ ท่านจะได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้น หลังจากที่ท่านได้แสวงหาพระเจ้าจนรู้จักกับพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้า พระผู้ช่วยท่านให้รอดพ้นจากความผิดบาปได้

สำหรับเรื่อง “ชีวิตที่มีความเชื่อในพระเจ้า” บทเรียนนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ

  “วิถีชีวิตธรรมิกชน” 

ซึ่งจะรวบรวมขึ้นในอนาคต มีทั้งหมด 11 บท โดยเขียนมาจากการใช้เวลาเฝ้าเดี่ยวส่วนตัวกับพระเจ้าแบบ A.C.T.S. (ท่านสามารถดูคำอธิบายเพิ่มเติมจากลิ้งค์ด้านล่าง)

การเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S.

ความตั้งใจของผมในการเขียนบทเรียนนี้ เพื่อให้ท่านสามารถเรียนรู้เรื่องของพระเจ้าผ่านการอ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ได้ด้วยตนเอง ผมมีความคาดหวังให้ท่านอ่านบทเรียนนี้

“เพื่อจะรู้จักพระเจ้า ไม่ใช่ได้รู้เรื่องของพระเจ้า”

เมื่อท่านอ่านจนจบท่านจะเห็นพระพร และรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้น ขอพระเจ้าอวยพรครับ

การเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S.

Acts Daily

วันที่ 22 .. 2018

การเฝ้าเดี่ยว คือ การใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าทุกวัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับพระเจ้ามากขึ้น

พัฒนาชีวิตของเราในพระคริสต์ให้ดีขึ้น

ภาษาอังกฤษอาจจะใช้หลายคำ เช่น daily devotional , devotion และ Keep quiet