วันศุกร์, พฤษภาคม 20, 2022

ก้าวที่ 19 ชีวิตที่สร้างสาวกของพระเจ้า (1ธส2:7-16)

หลังจากที่ท่านได้ศึกษาบทเรียน

“วิถีชีวิตธรรมิกชน และวิถีชีวิตคริสเตียนจบแล้ว”

หวังว่าท่านคงได้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าผู้ยกโทษความผิดบาปทั้งปวง เพื่อให้ท่านได้เริ่มชีวิตใหม่ในพระองค์ ขอพระพรและสันติสุขของพระเจ้าอยู่กับท่านในทุกสถานการณ์ ให้ท่านมีชัยชนะโดยพระเจ้าผู้ทรงรักท่านอย่างมากมาย

บทเรียนต่อไปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิตของท่านในการรับใช้พระเจ้าโดยเป็นประโยชน์ต่อการสร้างชีวิตของท่าน และผู้อื่นจะได้รับพระพรจากชีวิตท่านเช่นกัน

เมื่อท่านได้ศึกษาก้าวที่ 19 เรื่อง  “ชีวิตที่สร้างสาวกของพระเจ้า” บทเรียนนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ

ก้าวที่ 18 ชีวิตที่เป็นสาวก (1ธส 4:1-12)

ความตั้งใจของผมในการเขียนบทเรียนนี้ คือ การนำเสนอชีวิตที่เป็นสาวก เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า โดยสาวกต้องให้ความสำคัญ ให้ความสนใจในการดำเนินชีวิตให้ดี เป็นที่น่านับถือของคนภายนอก มากกว่าการพยายามเป็นสาวกที่จะรับใช้ให้ได้ผลงานที่ดี  เรามาศึกษาด้วยกันผ่านพระธรรมตอนนี้ครับ

ก้าวที่ 17 ชีวิตที่เป็นแบบอย่าง (ทต2:11-15)

http://egoodography.wix.com/home

ความตั้งใจของผมในการเขียนบทเรียนนี้ เพื่อให้ท่านทราบว่าการดำเนินชีวิตของท่านกับพระเจ้า มีคนมากมายสนใจ จับจ้อง และดูผลดีที่จะเกิดกับชีวิตของท่าน พวกเขาจะคอยสังเกต และคิดว่าท่านเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีหรือไม่ หลังจากท่านได้รับเชื่อ วางใจในพระเยซู ชีวิตของท่านจะมีผลต่อคนรอบข้างของท่านมากเกินกว่าที่ท่านจะคิดได้ ให้เรามาศึกษาด้วยกัน

ก้าวที่ 16 ชีวิตที่มีสวัสดิภาพ (มก4:35-41)

ความตั้งใจของผมในการเขียนบทเรียนนี้ เพื่อให้ท่านมีกำลังใจและมั่นใจในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้า แม้ว่าเราอยู่ในโลกที่เราควบคุมสถานการณ์ปัญหาไม่ได้ หรือจัดการคนชั่วร้ายไม่ได้เลย แต่เรามีสิ่งหนึ่งที่เป็นสวัสดิภาพในชีวิตของเรา คือ พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า ผู้ทรงเป็นสวัสดิภาพในชีวิตของเรานิรันดร์ เมื่อเราเชื่อวางใจในพระองค์

มก4:35-41

35เย็นวันนั้น พระองค์ตรัสกับพวกสาวกว่า “ให้พวกเราข้ามไปฝั่งโน้นเถิด” 36เมื่อละจากประชาชนแล้ว พวกเขาจึงพาพระองค์ซึ่งประทับในเรือไป มีเรืออีกหลายลำตามไปด้วย37และมีพายุใหญ่เกิดขึ้น คลื่นก็ซัดเข้าไปในเรือจนน้ำจวนจะเต็มเรืออยู่แล้ว 38ส่วนพระองค์กำลังบรรทมหนุนหมอนหลับอยู่ที่ท้ายเรือ พวกสาวกจึงมาปลุกพระองค์ทูลว่า “พระอาจารย์ พระองค์ไม่ทรงเป็นห่วงว่าพวกเรากำลังจะพินาศหรือ?” 39พระองค์จึงทรงลุกขึ้นห้ามลมและตรัสกับทะเลว่า “จงสงบเงียบ” แล้วลมก็สงบ พายุก็เงียบสนิท 40พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่า

“ทำไมพวกเจ้ากลัว? พวกเจ้าไม่มีความเชื่อหรือ?” 

41พวกเขาก็เกรงกลัวอย่างยิ่ง และพูดกันว่า “ท่านผู้นี้เป็นใครกันหนอ? ขนาดลมกับทะเลยังเชื่อฟังท่าน?”

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

ก้าวที่ 15 ชีวิตที่เป็นผู้อารักขาที่ดี (ปฐก1:26-31)

ความตั้งใจของผมในการเขียนบทเรียนนี้ เพื่อให้ท่านเข้าใจการดำเนินชีวิตคริสเตียนในฐานะที่พระเจ้าสร้างเรามา และพระองค์สร้างทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้เราได้ใช้บริโภค ใช้ครอบครอง เพื่อให้เกิดประโยชน์

ดังนั้นความเข้าใจเรื่องการเป็นผู้อารักขาที่ดี จึงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่ผู้เชื่อแต่ละคนควรจะเข้าใจ และเราจะละเลยไม่ทำความเข้าใจไม่ได้ เพราะเราต้องดำเนินชีวิตเป็นผู้อารักขาที่ดีของพระเจ้า

ปฐก1:26-31

26แล้วพระเจ้าตรัสว่า “ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเรา ตามอย่างของเรา ให้ครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในท้องฟ้าและฝูงสัตว์ใช้งาน ให้ปกครองแผ่นดินโลกทั้งหมด และสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดบนแผ่นดินทั้งหมด” 27พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้น และทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง28พระเจ้าทรงอวยพรพวกเขา ตรัสกับพวกเขาว่า

“จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน จงมีอำนาจเหนือแผ่นดิน จงครอบครองฝูงปลาในทะเล และฝูงนกในท้องฟ้า กับสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินทั้งหมด”

29พระเจ้าตรัสว่า “ดูนี่ เราให้ธัญพืชที่มีเมล็ดทุกชนิด ซึ่งมีอยู่ทั่วพื้นแผ่นดิน และต้นไม้ผลทุกชนิดที่มีเมล็ดในผลของมันแก่เจ้า เป็นอาหารของเจ้า 30ฝ่ายสัตว์ทั้งหมดบนแผ่นดิน นกทั้งปวงบนท้องฟ้าและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหมดบนแผ่นดิน คือ สิ่งมีชีวิตที่มีลมหายใจนั้น เราให้พืชเขียวสดทั้งปวงเป็นอาหาร” ก็เป็นดังนั้น 31พระเจ้าทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างไว้ ดูสิ ทรงเห็นว่าดียิ่งนัก มีเวลาเย็นและเวลาเช้า เป็นวันที่หก

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

“ก้าวที่ 15 ชีวิตที่เป็นผู้อารักขาที่ดี”

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

พระเจ้าสร้างมนุษย์มาตามฉายาอย่างพระเจ้า มนุษย์ถูกสร้าง  ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามกรรม หรือตามทางธรรมชาติแต่ถูกสร้างจากพระเจ้า

ไม่เพียงแค่มนุษย์ที่ถูกสร้าง โลก สัตว์ พืช และธรรมชาติก็ถูกสร้างโดยพระเจ้าเช่นกัน เพื่อให้มนุษย์สามารถใช้ประโยชน์จากส่ิงที่พระเจ้าทรงสร้างได้ พระเจ้าให้มนุษย์ครอบครอง ให้ปกครอง ให้มีสิทธิอำนาจแทนเจ้าของ ให้ใช้ประโยชน์จากส่ิงที่พระเจ้าทรงสร้าง พระเจ้าให้มีระบบอาหารเพื่อเลี้ยงดูเรา เป็นระบบที่ดีมากเป็นประโยชน์กับมนุษย์

ความเป็นผู้อารักขาที่ดี คือ การที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของ แต่เจ้าของอนุญาตให้เราครอบครอง ให้เราปกครอง ให้เรามีสิทธิอำนาจจากเจ้าของในการทำการแทนเจ้าของได้ ให้เราใช้ประโยชน์ได้ เราก็ต้องใช้สิ่งที่เจ้าของสร้างมาโดยรู้จักกับพระผู้สร้าง ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อพระผู้สร้าง และสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง

คริสเตียนจึงต้องเรียนรู้ว่าเราอยู่ในโลกนี้เพราะ เจ้าของผู้ทรงสร้างโลกนี้ได้อนุญาตให้เราทำการแทนพระองค์ เราจึงเป็นเพียงแค่ผู้อารักขาที่ดีของพระเจ้าผู้ทรงสร้างเท่านั้น

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

พระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้า เสด็จเข้ามาในโลกนี้ พระองค์มาทำตามพระทัยพระบิดา ครอบครองในสิ่งที่พระบิดาทรงสร้าง ทรงทำอัศจรรย์เพื่อช่วยเหลือผู้คน พระองค์เป็นเหมือนผู้อารักขาที่ดีของพระเจ้าพระบิดา

พระเยซูจะย้ำเสมอว่าพระองค์มาทำกิจของพระบิดา พระองค์ทรงใช้พระเยซูมา ผู้เชื่อก็เป็นของพระบิดาพระเยซูกล่าวไว้ใน ยน17: 8-10 เพราะว่าพระดำรัสที่พระองค์ตรัสแก่ข้าพระองค์นั้น ข้าพระองค์ให้พวกเขาแล้วและเขารับไว้

และรู้แน่ว่าข้าพระองค์มาจากพระองค์ และเชื่อแล้วว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา 

9ข้าพระองค์อธิษฐานเพื่อพวกเขา ข้าพระองค์ไม่ได้อธิษฐานเพื่อโลก แต่เพื่อคนเหล่านั้นที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ เพราะว่าเขาเป็นของพระองค์ 

10ทุกคนที่เป็นของข้าพระองค์ก็เป็นของพระองค์ และทุกคนที่เป็นของพระองค์ก็เป็นของข้าพระองค์

และข้าพระองค์ได้รับเกียรติในตัวพวกเขา

หรือคำสอนของพระเยซูก็สะท้อนเรื่องการเป็นผู้อารักขาที่ดี มธ25:14-30 บ่าวแต่ละคนได้รับตะลันต์ไม่เท่ากันแต่ทุกคนต้องทำให้เกิดประโยชน์สำหรับเจ้านายของตนไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตาม

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง?

เราควรมอบถวายชีวิตของเรา ให้พระเจ้าผู้ทรงสร้างเรามา โดยตระหนักว่าเราเป็นเพียงผู้อารักขาที่ดีเท่านั้น เราไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริง พระเจ้าต่างหากเป็นเจ้าของทุกส่ิงที่พระเจ้าทรงสร้าง

เราควรใช้สิ่งที่เจ้าของให้เราใช้ หรือให้เรามีอำนาจทำการแทนเจ้าของ เพื่อให้ประโยชน์เกิดขึ้นกับพระเจ้า งานของพระเจ้า คนของพระเจ้า ไม่ใช่แค่ประโยชน์ของตัวเราฝ่ายเดียว

เราต้องประเมิน ตรวจสอบ ความเป็นผู้อารักขาที่ดีในชีวิตของเราว่า เราได้มอบถวายชีวิต มอบถวายเวลา ของประทาน ความสามารถ ทรัพย์สิน เงินทอง เพื่อพระเจ้าจริงๆหรือไม่ ทำให้เกิดผลหรือไม่

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

แสวงหาพระเจ้าเพื่อรับใช้พระเจ้าตามสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้เรารับผิดชอบ ตั้งใจทำงานที่พระองค์มอบหมายให้เกิดผล ถวายเกียรติพระเจ้า เป็นผู้อารักขาที่ดีในงานที่ทำ ในทรัพย์สินที่มี ในคนที่พระเจ้าให้ดูแล

ส่วนที่เหลือให้วางใจพระเจ้าประทานการเลี้ยงดูให้กับเราได้ พระองค์ประทานการจัดสรรให้กับเราเพื่อจะรับใช้พระองค์ได้

ให้วางใจพระเจ้าเมื่อรับใช้พระเจ้า วางใจในการเลี้ยงดูของพระเจ้า พระเจ้าจะดูแลผู้อารักขาที่ดีของพระองค์

สามารถอ่านเนื้อหาเรื่อง อารักขา เพิ่มเติมได้จากLink คำเทศน์เรื่อง อารักขา 

สนใจติดต่อเรา www.facebook.com/FORWARD.CH.TH Email: actsministry2017@gmail.com

 

ก้าวที่ 14 ชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ (กจ19:1-10)

ความตั้งใจของผมในการเขียนบทเรียนนี้ เพื่อให้ท่านเข้าใจการดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตามที่พระเยซูได้สอนไว้ เพื่อให้ท่านสามารถดำเนินชีวิตด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้า มีชัยชนะเหนือบาปและสามารถรับใช้พระเจ้าอย่างเกิดผลได้

ก้าวที่ 13 ชีวิตที่มีความสมดุล (ฟป4:10-20)

ความตั้งใจของผมในการเขียนบทเรียนนี้ เพื่อให้ท่านสามารถดำเนินชีวิตใหม่ในความเชื่อพระเจ้าอย่างดี โดยมีเป้าหมายในการถวายเกียรติแด่พระเจ้า ซึ่งเราจะศึกษาผ่านตัวอย่างชีวิต อ.เปาโลในตอนนี้ ท่านสามารถเรียนรู้ เข้าใจการพึ่งพาพระเจ้าในชีวิตประจำวัน และเรียนรู้ที่จะพึ่งพาคนอื่นๆโดยเฉพาะพี่น้องในความเชื่อ อย่างไรให้สมดุล

เพราะหากเราใช้ชีวิตไม่สมดุลเราก็จะไม่สามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ เนื่องจากจะเกิดปัญหามากมายในชีวิตของเรากระทบกับผู้อื่นและความเชื่อของเราในที่สุด ทำให้เราอาจปฎิเสธความเชื่อในพระเจ้า และทำให้คนอื่นๆไม่สามารถจะเชื่อพระเจ้าได้ เพราะเห็นปัญหาจากการใช้ชีวิตที่ไม่สมดุลของเรา

และเมื่อท่านมีความเข้าใจหลักการเรื่องความสมดุลแล้ว ท่านสามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกๆเรื่องของชีวิต ตัวอย่างเช่น เรื่องเรียน เรื่องครอบครัว เรื่องการทำธุรกิจ เรื่องความสัมพันธ์กับผู้อื่นเป็นต้น

ก้าวที่ 12 ชีวิตที่มีชัยชนะในพระเจ้า (รม8:31-39)

ภาพจาก http://metrowesleyan.ca/kingdom-of-god-gods-rule-and-reign/

หลังจากที่ท่านได้อ่าน “วิถีธรรมิกชนทั้ง 11 ก้าวจบแล้ว” หวังว่าท่านคงได้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าผู้ยกโทษความผิดบาปทั้งปวง เพื่อให้ท่านได้เริ่มชีวิตใหม่

บทเรียนต่อไปจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความเชื่อของท่านในพระเจ้าต่อไปเมื่อท่านได้อ่านก้าวที่ 12 นี้  แต่หากแม้ว่าท่านยังไม่ได้เชื่อพระเยซูท่านก็ยังสามารถอ่านบทเรียนนี้ต่อไปได้ เพราะพระวจนะของพระเจ้าสามารถสื่อสารให้ท่านเข้าใจพระเจ้าได้ สำหรับเรื่อง “ชีวิตที่มีชัยชนะในพระเจ้า” บทเรียนนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ

ก้าวที่ 11 ชีวิตที่สำแดงพระคุณพระเจ้า (กจ2:41-47)

เมื่อท่านได้ตั้งใจที่จะอ่านก้าวที่ 11 นี้ ผมคาดหวังว่าท่านได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตดีขึ้นจากพระเจ้าแล้ว ท่านได้มีชีวิตใหม่ในพระเจ้าแล้ว ส่งผลให้ท่านสามารถจะได้รับสิ่งที่ดีๆจากพระสัญญาของพระเจ้าตลอดไป  เมื่อท่านได้เข้าใจถึงวิถีชีวิตใหม่ในพระเจ้า ซึ่งชีวิตท่านจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

ก้าวที่ 10 ชีวิตที่มอบถวายแด่พระเจ้า (ลก21:1-4)

เมื่อเรามีชีวิตที่มีความสนิทสนมกับพระเจ้ามากขึ้นๆ เราจะมีความไว้วางใจพระเจ้า เราจะมีความเชื่อในพระเจ้ามากขึ้น ยิ่งกว่านั้นเราอยากจะแสดงออกถึงความรักที่เรามีต่อพระเยซู เราอยากจะแสดงออกถึงการเห็นคุณค่าการเสียสละของพระองค์ ด้วยการมอบถวายให้กับพระเจ้าด้วยความเต็มใจ วันนี้เราจะมาศึกษาจากชีวิตของหญิงม่าย ที่พระเยซูให้คำอธิบายได้ลึกซึ้งอย่างมาก