วันศุกร์, พฤษภาคม 20, 2022

อ่านตอนที่ 15 สดด119:113-120

อ่านตอนที่ 15 สดด119:113-120

ธรรมบัญญัติของพระเจ้านั้นดีเลิศ

ס (สาเมค)

113ข้าพระองค์เกลียดคนสองใจ

แต่ข้าพระองค์รักธรรมบัญญัติของพระองค์

114พระองค์ทรงเป็นที่กำบังและเป็นโล่ของข้าพระองค์

ข้าพระองค์หวังในพระวจนะของพระองค์

115แน่ะ เจ้าคนทำชั่ว จงไปเสียจากข้า

เพื่อข้าจะรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าของข้า

116ขอทรงค้ำจุนข้าพระองค์ไว้ตามพระสัญญาของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่

และอย่าให้ข้าพระองค์อับอายในความหวังของข้าพระองค์

117ขอทรงค้ำชูข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะรอด

และจะนับถือกฎเกณฑ์ของพระองค์เสมอ

118พระองค์ทรงตะเพิดทุกคนที่หลงเจิ่นจากกฎเกณฑ์ของพระองค์

การหลอกลวงของพวกเขาไร้ผล

119พระองค์ทรงทิ้งคนอธรรมทั้งสิ้นของแผ่นดินโลกเหมือนทิ้งขี้แร่

เพราะฉะนั้นข้าพระองค์รักพระโอวาทของพระองค์

120ร่างกายข้าพระองค์สั่นเทิ้มเพราะหวาดกลัวพระองค์

และข้าพระองค์กลัวคำพิพากษาของพระองค์

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

อ่านตอนที่ 14 สดด119:105-112

อ่านตอนที่ 14 สดด119:105-112

ธรรมบัญญัติของพระเจ้านั้นดีเลิศ

נ (นูน)

105พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์

และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์

106ข้าพระองค์ได้สาบานและยืนยันว่า

จะปฏิบัติตามกฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์

107ข้าพระองค์ทุกข์ยากยิ่งนัก

ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงรักษาชีวิตของข้าพระองค์ไว้ตามพระวจนะของพระองค์

108ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงรับคำสรรเสริญจากปากของข้าพระองค์ ที่ถวายด้วยความสมัครใจ

และขอทรงสอนกฎหมายของพระองค์แก่ข้าพระองค์

109ชีวิตของข้าพระองค์อยู่ในอันตรายเสมอ

แต่ข้าพระองค์ไม่ลืมธรรมบัญญัติของพระองค์

110คนอธรรมวางกับดักข้าพระองค์

แต่ข้าพระองค์ไม่หลงเจิ่นจากข้อบังคับของพระองค์

111ข้าพระองค์รับพระโอวาทของพระองค์ไว้เป็นมรดกเป็นนิตย์

พระโอวาทเป็นความชื่นบานแก่ใจข้าพระองค์

112ข้าพระองค์โน้มใจทำตามกฎเกณฑ์ของพระองค์

เป็นนิตย์จนอวสาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

อ่านตอนที่ 13 สดด119:97-104

อ่านตอนที่ 13 สดด119:97-104

ธรรมบัญญัติของพระเจ้านั้นดีเลิศ

מ (เมม)

97โอ ข้าพระองค์รักธรรมบัญญัติของพระองค์จริงๆ

เป็นคำภาวนาของข้าพระองค์เสมอ

98พระบัญญัติของพระองค์ทำให้ข้าพระองค์ฉลาดกว่าศัตรูของข้าพระองค์

เพราะพระบัญญัตินั้นอยู่กับข้าพระองค์เป็นนิตย์

99ข้าพระองค์ฉลาดกว่าครูทั้งหมดของข้าพระองค์

เพราะพระโอวาทของพระองค์เป็นคำภาวนาของข้าพระองค์

100ข้าพระองค์เข้าใจมากกว่าผู้อาวุโส

เพราะข้าพระองค์รักษาข้อบังคับของพระองค์

101ข้าพระองค์รั้งเท้าไว้จากวิถีชั่วทุกอย่าง

เพื่อปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์

102ข้าพระองค์มิได้หันไปจากกฎหมายของพระองค์

เพราะพระองค์ได้ทรงสอนข้าพระองค์

103พระดำรัสของพระองค์นั้น ข้าพระองค์ชิมแล้วหวานจริงๆ

หวานกว่าน้ำผึ้งเมื่อถึงปากข้าพระองค์

104ข้าพระองค์ได้ความเข้าใจจากข้อบังคับของพระองค์

เพราะฉะนั้นข้าพระองค์เกลียดชังวิถีเท็จทุกอย่าง

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

อ่านตอนที่ 12 สดด119:89-96

อ่านตอนที่ 12 สดด119:89-96

ธรรมบัญญัติของพระเจ้านั้นดีเลิศ

ל (ลาเมค)

89พระยาห์เวห์ทรงดำรงอยู่เป็นนิตย์

พระวจนะของพระองค์ตั้งมั่นคงในสวรรค์

90ความซื่อสัตย์ของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์

พระองค์ทรงสถาปนาแผ่นดินโลกและมันก็ตั้งอยู่

91โดยกฎหมายของพระองค์ สิ่งเหล่านี้ตั้งมั่นอยู่จนทุกวันนี้

เพราะทุกสิ่งเป็นผู้รับใช้ของพระองค์

92ถ้าธรรมบัญญัติของพระองค์ไม่เป็นความปีติยินดีของข้าพระองค์

ข้าพระองค์คงพินาศไปในความทุกข์ยากแล้ว

93ข้าพระองค์จะไม่ลืมข้อบังคับของพระองค์เลย

เพราะโดยข้อบังคับเหล่านั้น พระองค์ทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ไว้

94ข้าพระองค์เป็นของพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด

เพราะข้าพระองค์ได้แสวงหาข้อบังคับของพระองค์

95คนอธรรมซุ่มคอยทำลายข้าพระองค์

แต่ข้าพระองค์จะพิจารณาพระโอวาทของพระองค์

96ข้าพระองค์เห็นขีดจำกัดของความสมบูรณ์แบบทั้งสิ้นแล้ว

แต่พระบัญญัติของพระองค์ไร้ขีดจำกัด

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

อ่านตอนที่ 11 สดด119:81-88

อ่านตอนที่ 11 สดด119:81-88

ธรรมบัญญัติของพระเจ้านั้นดีเลิศ

כ (คาฟ)

81จิตใจของข้าพระองค์เหนื่อยอ่อนคอยความรอดของพระองค์

ข้าพระองค์หวังในพระวจนะของพระองค์

82ดวงตาของข้าพระองค์เมื่อยล้า เพราะคอยพระสัญญาของพระองค์

ข้าพระองค์ทูลถามว่า “เมื่อไรพระองค์จะทรงปลอบโยนข้าพระองค์?”

83เพราะข้าพระองค์ไร้ประโยชน์เหมือนถุงหนังเหล้าองุ่นที่ถูกรมควัน

แต่ข้าพระองค์ยังไม่ลืมกฎเกณฑ์ของพระองค์

84ผู้รับใช้ของพระองค์ต้องทนอยู่นานเท่าไร?

พระองค์จะทรงทำการพิพากษาบรรดาผู้ข่มเหงข้าพระองค์เมื่อไร?

85คนโอหังได้ขุดหลุมพรางดักข้าพระองค์

คือคนเหล่านั้นที่ไม่ใส่ใจกับธรรมบัญญัติของพระองค์

86พระบัญญัติทุกข้อของพระองค์ก็สัตย์จริง

พวกเขาข่มเหงข้าพระองค์ด้วยความเท็จ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ด้วย

87พวกเขาเกือบทำให้ข้าพระองค์สูญสิ้นไปจากแผ่นดินโลกแล้ว

แต่ข้าพระองค์ไม่ทอดทิ้งข้อบังคับของพระองค์

88ขอทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์

และข้าพระองค์จะปฏิบัติตามพระโอวาทจากพระโอษฐ์ของพระองค์

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

อ่านตอนที่ 10 สดด119:73-80

อ่านตอนที่ 10 สดด119:73-80

ธรรมบัญญัติของพระเจ้านั้นดีเลิศ

י (โยด)

73พระหัตถ์ของพระองค์ได้สร้างและสถาปนาข้าพระองค์

ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะเรียนรู้พระบัญญัติของพระองค์

74ให้บรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์เห็นข้าพระองค์และยินดี

เพราะว่าข้าพระองค์หวังในพระวจนะของพระองค์

75ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพระองค์ทราบว่าการพิพากษาของพระองค์นั้นถูกต้องแล้ว

และทราบว่าด้วยความซื่อสัตย์ พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ทุกข์ยาก

76ขอความรักมั่นคงของพระองค์เป็นที่ปลอบโยนข้าพระองค์

ตามพระสัญญาของพระองค์แก่ผู้รับใช้ของพระองค์

77ขอพระกรุณาของพระองค์มาถึงข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่

เพราะธรรมบัญญัติของพระองค์เป็นความปีติยินดีของข้าพระองค์

78ขอทรงให้คนโอหังอับอาย

เพราะเขาได้กล่าวร้ายข้าพระองค์ด้วยความเท็จ

ส่วนข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะตรึกตรองข้อบังคับของพระองค์

79ขอให้บรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์หันกลับมาหาข้าพระองค์

คือบรรดาผู้ที่รู้จักพระโอวาทของพระองค์นั้น

80ขอให้ใจข้าพระองค์ไร้ตำหนิในเรื่องกฎเกณฑ์ของพระองค์

เพื่อข้าพระองค์จะไม่ต้องอับอาย

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

อ่านตอนที่ 9 สดด119:65-72

อ่านตอนที่ 9 สดด119:65-72

ธรรมบัญญัติของพระเจ้านั้นดีเลิศ

ט (เทท)

65พระองค์ทรงทำดีต่อผู้รับใช้ของพระองค์

ข้าแต่พระยาห์เวห์ ตามพระวจนะของพระองค์

66ขอทรงสอนวิจารณญานและความรู้แก่ข้าพระองค์

เพราะข้าพระองค์เชื่อถือพระบัญญัติของพระองค์

67ก่อนที่ข้าพระองค์ทุกข์ยาก ข้าพระองค์หลงเจิ่น

แต่บัดนี้ข้าพระองค์ปฏิบัติตามพระดำรัสของพระองค์

68พระองค์ประเสริฐ และทรงทำการดี

ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์

69คนโอหังป้ายความเท็จใส่ข้าพระองค์

แต่ข้าพระองค์รักษาข้อบังคับของพระองค์ด้วยสุดใจ

70จิตใจของพวกเขาเฉื่อยชาเหมือนไขมัน

แต่ข้าพระองค์ปีติยินดีในธรรมบัญญัติของพระองค์

71ดีแล้วที่ข้าพระองค์ทุกข์ยาก

เพื่อข้าพระองค์จะเรียนรู้กฎเกณฑ์ของพระองค์

72สำหรับข้าพระองค์ ธรรมบัญญัติจากพระโอษฐ์ของพระองค์

ก็ดีกว่าทองคำและเงินเป็นพันๆ แท่ง

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

อ่านตอนที่ 8 สดด119:57-64

อ่านตอนที่ 8 สดด119:57-64

ธรรมบัญญัติของพระเจ้านั้นดีเลิศ

ח (เฆท)

57พระยาห์เวห์ทรงเป็นมรดกส่วนของข้าพระองค์

ข้าพระองค์สัญญาจะปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์

58ข้าพระองค์วิงวอนขอความโปรดปรานของพระองค์ด้วยสุดใจ

ขอทรงพระกรุณาแก่ข้าพระองค์ตามพระสัญญาของพระองค์

59เมื่อข้าพระองค์คิดถึงทางของข้าพระองค์

ข้าพระองค์หันเท้าไปยังพระโอวาทของพระองค์

60ข้าพระองค์รีบโดยไม่ล่าช้า

ที่จะปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์

61แม้บ่วงของคนอธรรมดักข้าพระองค์

ข้าพระองค์ก็ไม่ลืมธรรมบัญญัติของพระองค์

62พอเที่ยงคืน ข้าพระองค์ลุกขึ้นขอบพระคุณพระองค์

เนื่องด้วยกฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์

63ข้าพระองค์เป็นเพื่อนกับทุกคนที่ยำเกรงพระองค์

กับคนที่ปฏิบัติตามข้อบังคับของพระองค์

64ข้าแต่พระยาห์เวห์ แผ่นดินโลกเต็มด้วยความรักมั่นคงของพระองค์

ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

อ่านตอนที่ 7 สดด119:49-56

อ่านตอนที่ 7 สดด119:49-56

ธรรมบัญญัติของพระเจ้านั้นดีเลิศ

ז (ซายิน)

49ขอทรงระลึกถึงพระวจนะของพระองค์ที่มีต่อผู้รับใช้ของพระองค์

ซึ่งพระองค์ทรงทำให้ข้าพระองค์หวังอยู่นั้น

50นี่คือการปลอบโยนในความทุกข์ยากของข้าพระองค์

คือพระสัญญาของพระองค์ให้ชีวิตแก่ข้าพระองค์

51คนโอหังเย้ยหยันข้าพระองค์ยิ่งนัก

แต่ข้าพระองค์ไม่หันออกจากธรรมบัญญัติของพระองค์

52เมื่อข้าพระองค์ระลึกถึงกฎหมายของพระองค์ที่มีมาแต่กาลก่อน

ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพระองค์ได้รับการปลอบโยน

53ความกริ้วอันร้อนแรงได้เกาะกุมใจข้าพระองค์เนื่องจากคนอธรรม

ผู้ละทิ้งธรรมบัญญัติของพระองค์

54กฎเกณฑ์ของพระองค์ได้เป็นบทเพลงของข้าพระองค์

ในบ้านที่ข้าพระองค์อาศัยอยู่ชั่วคราว

55ข้าแต่พระยาห์เวห์ ในยามค่ำคืนข้าพระองค์ระลึกถึงพระนามของพระองค์

และปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระองค์

56สิ่งนี้ได้เกิดแก่ข้าพระองค์

เพราะข้าพระองค์รักษาข้อบังคับของพระองค์ไว้

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

อ่านตอนที่ 6 สดด119:41-48

อ่านตอนที่ 6 สดด119:41-48

ธรรมบัญญัติของพระเจ้านั้นดีเลิศ

ו (วาว)

41ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอความรักมั่นคงของพระองค์มาถึงข้าพระองค์ คือ ความรอดของพระองค์ตามพระสัญญาของพระองค์

42แล้วข้าพระองค์จะมีคำตอบให้ผู้ที่เยาะเย้ยข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์วางใจในพระวจนะของพระองค์

43ขออย่าทรงนำพระวจนะแห่งความจริงไปจากปากข้าพระองค์อย่างสิ้นเชิง เพราะข้าพระองค์ฝากความหวังไว้กับกฎหมายของพระองค์

44ข้าพระองค์จะปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระองค์เสมอไปเป็นนิตย์นิรันดร์

45และข้าพระองค์จะเดินอย่างอิสระ เพราะข้าพระองค์ได้แสวงหาข้อบังคับของพระองค์

46ข้าพระองค์จะกล่าวถึงพระโอวาทของพระองค์เฉพาะพระพักตร์บรรดาพระราชาและจะไม่อับอาย

47ข้าพระองค์ปีติยินดีในพระบัญญัติของพระองค์ ซึ่งข้าพระองค์รัก

48ข้าพระองค์เคารพพระบัญญัติของพระองค์ซึ่งข้าพระองค์รักและข้าพระองค์จะตรึกตรองกฎเกณฑ์ของพระองค์

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย