วันศุกร์, สิงหาคม 19, 2022

ครั้งที่ 1 แนวทางศึกษาพระธรรมสดุดี119

สอนครั้งที่ 1 กลุ่มเพื่อคุณ คริสตจักรสะพานเหลือง

วันอาทิตย์ที่ 10..19 เวลา บ่ายสอง

สอน สดด119

พระธรรมตอนนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเขียน แต่นักศาสนศาสตร์คาดว่าน่าจะเป็นปุโรหิต เขียนสมัยเป็นเชลยในบาบิโลนและกลับมาจากการเป็นเชลย ไปอยู่ที่เยรูซาเล็มแล้ว มีสำนวนหลายสำนวนภายในสดด119 ที่เป็นหลักฐานภายในบอกว่าปุโรหิตน่าจะเป็นคนเขียน เข้าใจว่าน่าจะเป็นเอสรา

ความจริงคือ ต่อให้เรารู้ว่าใครเป็นคนเขียน ความจริงนี้ก็ไม่ได้ช่วยให้เราเข้าใจอะไรๆให้ชัดเจนในการศึกษามากขึ้นได้ แต่มาจากเนื้อหาของพระคัมภีร์ที่พระเจ้าสำแดงให้เราเข้าใจจากการอ่าน การศึกษาเนื้อหามากกว่า

ลักษณะของวรรณกรรมในสดด119  เขียนโดยการใช้ตัวอักษรฮีบรู (อิสราเอล 22 ตัว) เป็นตอนๆ คือ มี 22 ตัวอักษร ก็มี 22 ตอน แต่ละตอนมี 8 ข้อ รวมเป็น 176 ข้อ  ตัวอักษรที่เล่นคำนั้นในแต่ละตอน แต่ละข้อในแต่ละตอนจะเริ่มจากตัวอักษรตัวที่ตรงกับตอนนั้น โดยทุกๆคำที่เริ่มต้นใช้อักษรตัวเดียวกันกับตอน

ส่ิงที่ปรากฎในสดุดีบทนี้ ทั้ง 22 ตอน  ถ้าเราต้องการศึกษาเป็นเรื่องราวต่อเนื่องกัน เราต้องศึกษาให้เข้าใจทีละตอน เราจะมาดูหัวข้อทั้ง 22 ตอนด้วยกัน เพื่อเป็นประโยชน์ให้เราไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยตัวเองได้ โดยมีกรอบการศึกษาแต่ละตอนได้ จากหัวข้อที่อาจารย์ได้ศึกษามา ดังนี้