วันจันทร์, กรกฎาคม 6, 2020

ACTS Ministry

443 โพสต์ 8 ความคิดเห็น

ความเชื่อคริสเตียนของเรา

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ทุกข้อทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า เป็นการเปิดเผยสำแดงจากพระเจ้า ไม่มีข้อผิดพลาดทรงไว้ซึ่งสิทธิอำนาจสูงสุดเป็นรากฐานของความเชื่อและแนวทางการประพฤติปฏิบัติของคริสตชน พระเจ้าตรีเอกานุภาพ พระเจ้าองค์เดียวสามพระภาค คือ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระบิดา ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ ผู้ทรงพระชนม์เป็นนิตย์ ผู้ทรงฤทธานุภาพทุกประการ ผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่ง พระเยซูคริสต์ ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า ประสูติจากหญิงพรหมจารี โดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงปราศจากบาปทั้งสิ้น ทรงกระทำการอัศจรรย์ ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน และพระโลหิตประเสริฐของพระองค์เป็นค่าไถ่บาปของมนุษย์ ทรงถูกฝังไว้แล้ว ในวันที่สามทรงฟื้นคืนพระชนม์ชีพพร้อมพระกาย เสด็จสู่ฟ้าสวรรค์ทรงประทับเบื้องขวาพระบิดา และจะทรงเสด็จกลับมาอีกครั้ง ด้วยฤทธานุภาพและพระเกียรติใหญ่ยิ่ง เพื่อทรงรับผู้ที่เชื่อในพระองค์  ทั้งที่ล่วงหลับไปแล้ว  และที่ยังเป็นอยู่ไปกับพระองค์  พระเยซูจะทรงปกครองโลกพันปี ร่วมกับบรรดาธรรมิกชนของพระองค์ และจะพิพากษาพญามารกับพรรคพวกของมันและบรรดาผู้ที่ไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตโดยทิ้งลงไปในบึงไฟซึ่งเป็นความตายครั้งที่สอง...

ผู้ก่อตั้ง A.C.T.S. Ministry (Founder)

คุณกิจขจร ลิ่วเฉลิมวงศ์  ปัจจุบัน (พ.ค.2020) อายุ 47 ปี สมรสมา 17 ปี กับคุณเยาวลักษณ์  ลิ่วเฉลิมวงศ์ มีบุตรสาวสองคน คือ น้องปัญญาพร(ไอเดีย)  และน้องปริณดา(ไอรีน)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (N.I.D.A) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน (เกียรตินิยม)   http://gspa.nida.ac.th/th/ สำเร็จการศึกษาคริสตศาสตร์ศึกษาโท Master of Theologies Studies (M.T.S.) จากโรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์(สวนพลู)   http://www.thaibts.com/ สำเร็จการอบรมประกาศนียบัตร...

เกี่ยวกับ A.C.T.S. Ministry

A.C.T.S. Ministry มีความสนใจในเรื่องคำเทศน์ คำสอนตามพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ จึงได้รวบรวมเนื้อหาไว้ที่  www.actsdaily.com A.C.T.S. Ministry มีความสนใจในเรื่องการมีชีวิตเฝ้าสนิทกับพระเจ้า หรือเรียกว่าการเฝ้าเดี่ยว เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างดี เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า จึงได้มีการรวบรวมเนื้อหาวิธีการเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. A.C.T.S. Ministry มีความสนใจในการเป็นพยานถึงเรื่องความรักของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์ โดยได้รวบรวมคำเทศน์ คำสอน การเฝ้าเดี่ยวและคำพยานชีวิตคริสเตียน เพื่อผู้คนที่สนใจเรื่องราวของพระเจ้า จะสามารถอ่านและศึกษาจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ได้ด้วยตนเอง A.C.T.S. Ministry จึงได้เกิดขึ้นเพื่อให้ความสำคัญเรื่องของพระเยซูคริสต์ และราชกิจของพระองค์ เพื่อให้จิตวิญญาณของผู้คนมากมายได้รับการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ผู้เชื่อสามารถดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข...