วันเสาร์, กันยายน 25, 2021

ACTS Ministry

445 โพสต์ 8 ความคิดเห็น

อ.ยงยุทธ วิระพรสวรรค์ (ที่ปรึกษาของA.C.T.S. Ministry)

  อ.ยงยุทธ  วิระพรสวรรค์ ผู้ก่อตั้งองค์การ Power of light ministry ผู้ปกครององค์การ (elder H.I.M thailand) นักเทศนาฟื้นฟู และวิทยากรรับเชิญ ครอบครัว อ.ยงยุทธ  วิระพรสวรรค์   รับชมคำเทศนา อ.ยงยุทธ วิระพรสวรรค์    

อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี (ที่ปรึกษาของA.C.T.S. Ministry)

อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี อดีตศบ.(ร่วมก่อตั้งคริสตจักรใจสมาน) อดีตผู้อำนวยการสมาคมพระคริสต์ธรรมไทย อาจารย์สอนพระคัมภีร์ที่โรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์(สวนพลู) นักเทศนาฟื้นฟู และวิทยากรรับเชิญ สุภาษิต 15:22 (THSV11) "ปราศจากการปรึกษาหารือ แผนงานก็ล้มเหลว แต่เมื่อมีผู้แนะนำจำนวนมาก แผนงานนั้นก็สำเร็จ" รับชม playlist คำเทศนา Official อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี  

ความเชื่อคริสเตียนของเรา

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ทุกข้อทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า เป็นการเปิดเผยสำแดงจากพระเจ้า ไม่มีข้อผิดพลาดทรงไว้ซึ่งสิทธิอำนาจสูงสุดเป็นรากฐานของความเชื่อและแนวทางการประพฤติปฏิบัติของคริสตชน พระเจ้าตรีเอกานุภาพ พระเจ้าองค์เดียวสามพระภาค คือ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระบิดา ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ ผู้ทรงพระชนม์เป็นนิตย์ ผู้ทรงฤทธานุภาพทุกประการ ผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่ง พระเยซูคริสต์ ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า ประสูติจากหญิงพรหมจารี โดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงปราศจากบาปทั้งสิ้น ทรงกระทำการอัศจรรย์ ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน และพระโลหิตประเสริฐของพระองค์เป็นค่าไถ่บาปของมนุษย์ ทรงถูกฝังไว้แล้ว ในวันที่สามทรงฟื้นคืนพระชนม์ชีพพร้อมพระกาย เสด็จสู่ฟ้าสวรรค์ทรงประทับเบื้องขวาพระบิดา และจะทรงเสด็จกลับมาอีกครั้ง ด้วยฤทธานุภาพและพระเกียรติใหญ่ยิ่ง เพื่อทรงรับผู้ที่เชื่อในพระองค์  ทั้งที่ล่วงหลับไปแล้ว  และที่ยังเป็นอยู่ไปกับพระองค์  พระเยซูจะทรงปกครองโลกพันปี ร่วมกับบรรดาธรรมิกชนของพระองค์ และจะพิพากษาพญามารกับพรรคพวกของมันและบรรดาผู้ที่ไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตโดยทิ้งลงไปในบึงไฟซึ่งเป็นความตายครั้งที่สอง...

ผู้ก่อตั้ง A.C.T.S. Ministry (Founder)

คุณกิจขจร ลิ่วเฉลิมวงศ์  ปัจจุบัน (พ.ค.2020) อายุ 47 ปี สมรสมา 17 ปี กับคุณเยาวลักษณ์  ลิ่วเฉลิมวงศ์ มีบุตรสาวสองคน คือ น้องปัญญาพร(ไอเดีย)  และน้องปริณดา(ไอรีน)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (N.I.D.A) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน (เกียรตินิยม)   http://gspa.nida.ac.th/th/ สำเร็จการศึกษาคริสตศาสตร์ศึกษาโท Master of Theologies Studies (M.T.S.) จากโรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์(สวนพลู)   http://www.thaibts.com/ สำเร็จการอบรมประกาศนียบัตร...

เกี่ยวกับ A.C.T.S. Ministry

A.C.T.S. Ministry มีความสนใจในเรื่องคำเทศน์ คำสอนตามพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ จึงได้รวบรวมเนื้อหาไว้ที่  www.actsdaily.com A.C.T.S. Ministry มีความสนใจในเรื่องการมีชีวิตเฝ้าสนิทกับพระเจ้า หรือเรียกว่าการเฝ้าเดี่ยว เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างดี เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า จึงได้มีการรวบรวมเนื้อหาวิธีการเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. A.C.T.S. Ministry มีความสนใจในการเป็นพยานถึงเรื่องความรักของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์ โดยได้รวบรวมคำเทศน์ คำสอน การเฝ้าเดี่ยวและคำพยานชีวิตคริสเตียน เพื่อผู้คนที่สนใจเรื่องราวของพระเจ้า จะสามารถอ่านและศึกษาจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ได้ด้วยตนเอง A.C.T.S. Ministry จึงได้เกิดขึ้นเพื่อให้ความสำคัญเรื่องของพระเยซูคริสต์ และราชกิจของพระองค์ เพื่อให้จิตวิญญาณของผู้คนมากมายได้รับการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ผู้เชื่อสามารถดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข...