วันเสาร์, กันยายน 25, 2021

ACTS Ministry

445 โพสต์ 8 ความคิดเห็น
http://softlect.in/index.php/exponent-rules/

1คร2:9-15 ขอพระเจ้าทรงสำแดงความจริงให้เราเข้าใจพระองค์

1คร2:9-15 ดังที่มีเขียนไว้ว่า“สิ่งที่ตาไม่เห็น หูไม่ได้ยิน และสิ่งที่ใจมนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนทั้งหลายที่รักพระองค์”10พระเจ้าได้ทรงสำแดงสิ่งเหล่านี้กับเราทางพระวิญญาณ เพราะว่าพระวิญญาณทรงหยั่งรู้ทุกสิ่งแม้เป็นความล้ำลึกของพระเจ้า 11อันความคิดของมนุษย์นั้น จะมีใครหยั่งรู้ได้ถ้าไม่ใช่จิตวิญญาณของมนุษย์คนนั้นเอง พระดำริของพระเจ้าก็ไม่มีใครหยั่งรู้ได้เว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้าเช่นกัน 12เราไม่ได้รับวิญญาณของโลก แต่ได้รับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้า เพื่อจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆ ที่พระเจ้าประทานแก่เรา 13และเรากล่าวถึงเรื่องเหล่านี้ด้วยถ้อยคำซึ่งไม่ใช่ปัญญาของมนุษย์สอนไว้ แต่พระวิญญาณทรงสอนไว้ คือเราได้อธิบายความหมายของเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณ ให้คนฝ่ายจิตวิญญาณฟัง 14แต่คนทั่วไปจะไม่รับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้า เพราะว่าเขาเห็นว่าเป็นเรื่องโง่ และเขาไม่สามารถเข้าใจ เพราะจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องวินิจฉัยโดยพึ่งพระวิญญาณ 15แต่คนฝ่ายจิตวิญญาณวินิจฉัยสิ่งสารพัดได้ ทว่าไม่มีใครวินิจฉัยเขาได้ "การศึกษาพระคัมภีร์ทีละข้อ ทีละบท เหมือนการบวกเลขในวงเล็บ แต่การศึกษาเรื่องศาสนศาสตร์ เหมือนการคูณหารด้วยเลขยกกำลัง" ACTS Ministry. จากตัวอย่างทางคณิตศาสตร์ เปรียบเทียบเรื่องการศึกษาพระคัมภีร์เป็นเรื่องที่ยาก เพราะมีเนื้อหาเป็นจำนวนมาก พระคัมภีร์เดิมมี 929 บท...

รับอาสาสมัครร่วมรับใช้พันธกิจแห่งพวจนะ

รับอาสาสมัครร่วมรับใช้พันธกิจแห่งพวจนะด้วยกัน (เพื่อผลิตผลงานแบบตัวอย่าง1 ด้านล่างนี้ ) https://www.youtube.com/watch?v=0TYwj0XfMG0&t=628s 1.มีภาระใจและความสามารถในการตัดต่อ ถ่ายวิดีโอ 2.มีอุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่่ง เช่น กล้อง ไฟ หรือสถานที่ที่สามารถทำเป็นห้องอัดวิดีโอได้ A.C.T.S. Ministry ได้ทำคำสอนที่เป็นเนื้อหาเอกสารสำหรับอ่านในเบื้องต้นไปแล้ว ในปี2020นี้ต้องการนำคำเทศน์คำสอนมาเป็นวิดีโอ เพื่อความสะดวกเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการ ฝากอธิษฐานเผื่อพันธกิจแห่งพระวจนะนี้ดวยครับ 2 เธสะโลนิกา 1:11 (THSV11) เพราะเหตุนี้ เราจึงอธิษฐานเพื่อพวกท่านเสมอ ขอพระเจ้าของเราทรงให้ท่านเป็นผู้ที่สมควร แก่การทรงเรียกนั้น และขอพระองค์ทรงให้ความตั้งใจดีทุกประการ และกิจการแห่งความเชื่อทุกอย่างสำเร็จด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ (ตัวอย่างวิดีโอ2 ที่ต้องการบันทึก) https://www.facebook.com/ABCsuanmali/videos/603998016814785/

ร่วมมือกัน(ทำให้ดีขึ้น)ดีกว่าแตกแยกกัน

มีความคิดเห็นต่างกันเรื่อง "คริสเตียนเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับผู้เชื่อ หรือเป็นเรื่องศาสนา" ดังนี้ ฝ่ายที่ 1.นักเทศน์สอนว่า"คริสเตียนเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชื่อกับพระเจ้า ไม่ใช่เรื่องศาสนา" โดยฝ่ายนี้ยังไม่มีข้อพระคัมภีร์ และหลักการในพระคัมภีร์มาอ้างอิงถึงคำสอนนี้ ฝ่ายที่ 2.นักวิชาการพระคัมภีร์บอกว่า"พระคัมภีร์สอนเรื่องคริสเตียนเป็นเรื่องศาสนา ไม่ใช่เรื่องความสัมพันธ์กับพระเจ้า" ฝ่ายนี้มีข้อพระคัมภีร์ และหลักการในพระคัมภีร์มาอ้างอิงคำสอนนี้ได้ (มีพระคัมภีร์แค่สองข้อที่ใช้อ้างอิง) เมื่อผมได้รับข้อมูลทั้งสองส่วนนี้เลยมาศึกษาและลองตรวจสอบดู มีการคิดต่างในเรื่องนี้มานานแล้ว ( ท่านสามารถสืบค้นคำว่า IS CHRISTIANITY A RELIGION OR A RELATIONSHIP? ใน...

2พกษ6:1-7 อัศจรรย์ของพระเจ้าเพื่ออะไร?

กิจขจร ลิ่วเฉลิมวงศ์ 14 เม.ษ. 2020 2พกษ6:1-7 อัศจรรย์ของพระเจ้าเพื่ออะไร? 1. เพื่อสนับสนุนงานของพระเจ้า   2. เพื่อสนับสนุนคนของพระเจ้า การอัศจรรย์ : หัวขวานลอยน้ำ 1พวกผู้เผยพระวจนะกล่าวกับเอลีชาว่า “ดูซิ สถานที่ที่พวกเราอยู่กับท่านนั้นก็เล็กเกินไป 2ขอให้พวกเราไปที่แม่น้ำจอร์แดน ต่างคนต่างเอาไม้ท่อนหนึ่งมาสร้างเป็นที่อาศัยที่นั่น” และท่านตอบว่า “ไปเถอะ” 3แล้วคนหนึ่งกล่าวว่า “ขอท่านโปรดไปกับผู้รับใช้ของท่านด้วย” และท่านก็ตอบว่า “เราจะไป”  4ท่านก็ไปกับเขาทั้งหลาย และเมื่อเขามาถึงแม่น้ำจอร์แดน เขาก็ตัดต้นไม้ 5ขณะที่คนหนึ่งกำลังโค่นต้นไม้อยู่ หัวขวานของเขาตกลงไปในน้ำ...

กท5:22-25 ตอนที่ 4 เพื่อจะไม่ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนัง

ลักษณะชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินชีวิต (ผู้เขียน:กิจขจร ลิ่วเฉลิมวงศ์ วันที่ 24 เม.ษ. 2020) “สัมพันธ์สนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระคริสต์” ชีวิตที่มีผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ กท5:22-25 ก้าวที่ 34 เพื่อเป็นพื้นฐานลักษณะชีวิตคริสเตียน ก้าวที่ 35 เพื่อเป็นพระพรกับชีวิตตนเอง ก้าวที่ 36 เพื่อเป็นพระพรกับชีวิตผู้อื่น ก้าวที่ 37 เพื่อจะไม่ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนัง   ลักษณะชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินชีวิต  “สัมพันธ์สนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระคริสต์” กท5:22-25 ชีวิตที่มีผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตอนที่ 4 เพื่อจะไม่ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนัง 1. ดำเนินชีวิตเป็นคนของพระคริสต์  (24ก) 2. ดำเนินชีวิตตามพระทัยของพระคริสต์  (24ข) 3. ดำเนินชีวิตตั้งอารมณ์ตายตามอย่างพระคริสต์ ...

กท5:22-25 ตอนที่ 3 เพื่อเป็นพระพรกับชีวิตผู้อื่น

ลักษณะชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินชีวิต (ผู้เขียน:กิจขจร ลิ่วเฉลิมวงศ์ วันที่ 22 เม.ษ. 2020) “สัมพันธ์สนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระคริสต์” ชีวิตที่มีผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ กท5:22-25 ก้าวที่ 34 เพื่อเป็นพื้นฐานลักษณะชีวิตคริสเตียน ก้าวที่ 35 เพื่อเป็นพระพรกับชีวิตตนเอง ก้าวที่ 36 เพื่อเป็นพระพรกับชีวิตผู้อื่น ก้าวที่ 37 เพื่อจะไม่ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนัง   ลักษณะชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินชีวิต  “สัมพันธ์สนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระคริสต์” กท5:22-25 ชีวิตที่มีผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตอนที่ 3 เพื่อเป็นพระพรกับชีวิตผู้อื่น 1. นำคนให้กลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า (22ก) 2. นำคนให้เข้าใจพระทัยของพระเจ้า (22ข) 3. นำคนให้ทำพันธกิจของพระเจ้า (22ค-23) 22ส่วนผลของพระวิญญาณนั้น...

กท5:22-25 ตอนที่ 2 เพื่อเป็นพระพรกับชีวิตตนเอง

ลักษณะชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินชีวิต (ผู้เขียน:กิจขจร ลิ่วเฉลิมวงศ์ วันที่ 21 เม.ษ. 2020) “สัมพันธ์สนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระคริสต์” ชีวิตที่มีผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ กท5:22-25 ก้าวที่ 34 เพื่อเป็นพื้นฐานลักษณะชีวิตคริสเตียน ก้าวที่ 35 เพื่อเป็นพระพรกับชีวิตตนเอง ก้าวที่ 36 เพื่อเป็นพระพรกับชีวิตผู้อื่น ก้าวที่ 37 เพื่อจะไม่ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนัง   ลักษณะชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินชีวิต  “สัมพันธ์สนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระคริสต์” กท5:22-25 ชีวิตที่มีผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตอนที่ 2 เพื่อเป็นพระพรกับชีวิตตนเอง 1. สร้างชีวิตให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า  (22ก) 2. สร้างชีวิตให้เข้าใจพระทัยของพระเจ้า (22ข) 3. สร้างชีวิตให้ทำพันธกิจของพระเจ้า (22ค-23) 22ส่วนผลของพระวิญญาณนั้น...

กท5:22-25 ตอนที่ 1 เพื่อเป็นพื้นฐานลักษณะชีวิตคริสเตียน

ลักษณะชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินชีวิต (ผู้เขียน:กิจขจร ลิ่วเฉลิมวงศ์ วันที่ 18เม.ษ.2020) “สัมพันธ์สนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระคริสต์” ชีวิตที่มีผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ กท5:22-25 ก้าวที่ 34 เพื่อเป็นพื้นฐานลักษณะชีวิตคริสเตียน ก้าวที่ 35 เพื่อเป็นพระพรกับตนเอง ก้าวที่ 36 เพื่อเป็นพระพรกับผู้อื่น ก้าวที่ 37 เพื่อจะไม่ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนัง ลักษณะชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินชีวิต  “สัมพันธ์สนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระคริสต์” กท5:22-25 ชีวิตที่มีผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตอนที่ 1 เพื่อเป็นพื้นฐานลักษณะชีวิตคริสเตียน 1. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เราบังเกิดใหม่ (22ก) 2. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เราดำเนินชีวิตใหม่ (25) 22ส่วนผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความยินดี...

มธ13:51-52 ตอนที่ 5 ดำเนินชีวิตตามที่ได้เรียนรู้เรื่องแผ่นดินของพระเจ้า

ก้าวที่ 33 มธ13:51-52 ลักษณะชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินชีวิต “ตามพระวจนะของพระคริสต์”  ลักษณะชีวิตผู้ที่ตอบสนองพระวจนะ ลก8:11-15 มีทั้งหมด 5 ตอน  ก้าวที่ 29 ดำเนินชีวิตที่เป็นพระพร(เป็นประโยชน์) ก้าวที่ 30 อย่าดำเนินชีวิตที่ไม่ตอบสนองพระวจนะ ก้าวที่ 31 อย่าดำเนินชีวิตตามโลก ก้าวที่ 32 อย่าดำเนินชีวิตไม่ผ่านการทดสอบทดลอง ก้าวที่ 33 ดำเนินชีวิตตามที่ได้เรียนรู้เรื่องแผ่นดินของพระเจ้า เขียนโดย อ.กิจขจร ลิ่วเฉลิมวงศ์ วันที่ 13 เม.ษ.2020 ตอนที่ 5...

ลก8:11-15 ตอนที่ 4 อย่าดำเนินชีวิตไม่ผ่านการทดสอบทดลอง

ก้าวที่ 31 ลก8:11-15 ลักษณะชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินชีวิต “ตามพระวจนะของพระคริสต์”  ลักษณะชีวิตผู้ที่ตอบสนองพระวจนะ ลก8:11-15 มีทั้งหมด 5 ตอน  ก้าวที่ 29 ดำเนินชีวิตที่เป็นพระพร(เป็นประโยชน์) ก้าวที่ 30 อย่าดำเนินชีวิตที่ไม่ตอบสนองพระวจนะ ก้าวที่ 31 อย่าดำเนินชีวิตตามโลก ก้าวที่ 32 อย่าดำเนินชีวิตไม่ผ่านการทดสอบทดลอง ก้าวที่ 33 ดำเนินชีวิตตามที่ได้เรียนรู้เรื่องแผ่นดินของพระเจ้า เขียนโดย อ.กิจขจร ลิ่วเฉลิมวงศ์ วันที่ 9 เม.ษ.2020 ตอนที่...