วันเสาร์, กันยายน 25, 2021

ACTS Ministry

445 โพสต์ 8 ความคิดเห็น

ตอนที่ 3 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองเปอร์กามัม (วว2:12-17)

ลักษณะชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินชีวิต “สัมพันธ์สนิทกับคริสตจักรของพระคริสต์” (ชุมชนของพระเจ้า:เรียนรู้จากลักษณะคริสตจักรทั้งเจ็ด วว2:1-3:22) ก้าวที่ 38 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองเอเฟซัส (วว2:1-7) ก้าวที่ 39 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองสเมอร์นา (วว2:8-11) ก้าวที่ 40 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองเปอร์กามัม (วว2:12-17) ก้าวที่ 41 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองธิยาทิรา (วว2:18-29) ก้าวที่ 42 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองซาร์ดิส (วว3:1-6) ก้าวที่ 43 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองฟีลาเดลเฟีย (วว3:7-13) ก้าวที่ 44 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองเลาดีเซีย (วว:14-22) ก้าวที่...

ตอนที่ 2 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองสเมอร์นา วว2:8-11

ลักษณะชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินชีวิต “สัมพันธ์สนิทกับคริสตจักรของพระคริสต์” (ชุมชนของพระเจ้า:เรียนรู้จากลักษณะคริสตจักรทั้งเจ็ด วว2:1-3:22) ก้าวที่ 38 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองเอเฟซัส (วว2:1-7) ก้าวที่ 39 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองสเมอร์นา (วว2:8-11) ก้าวที่ 40 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองเปอร์กามัม (วว2:12-17) ก้าวที่ 41 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองธิยาทิรา (วว2:18-29) ก้าวที่ 42 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองซาร์ดิส (วว3:1-6) ก้าวที่ 43 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองฟีลาเดลเฟีย (วว3:7-13) ก้าวที่ 44 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองเลาดีเซีย (วว:14-22) ก้าวที่...

ตอนที่ 1 เรียนรู้จากคริสตจักรเมืองเอเฟซัส วว2:1-7

ลักษณะชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินชีวิต “สัมพันธ์สนิทกับคริสตจักรของพระคริสต์” (ชุมชนของพระเจ้า:เรียนรู้จากลักษณะคริสตจักรทั้งเจ็ด วว2:1-3:22) ก้าวที่ 38 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองเอเฟซัส (วว2:1-7) ก้าวที่ 39 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองสเมอร์นา (วว2:8-11) ก้าวที่ 40 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองเปอร์กามัม (วว2:12-17) ก้าวที่ 41 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองธิยาทิรา (วว2:18-29) ก้าวที่ 42 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองซาร์ดิส (วว3:1-6) ก้าวที่ 43 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองฟีลาเดลเฟีย (วว3:7-13) ก้าวที่ 44 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองเลาดีเซีย (วว:14-22) ก้าวที่...

ลก11:1-4 อธิษฐานตามแบบอย่างพระเยซูคริสต์

"วิถีคริสตชน 50 ก้าว" ลักษณะชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินชีวิต “สัมพันธ์สนิทกับพระคริสต์” (ผ่านชีวิตการอธิษฐาน ลก11:1-4) เป็นตอน ก้าวที่ 49 อธิษฐานตามแบบอย่างพระเยซูคริสต์ 1.อธิษฐานให้มีชีวิตเพื่อพระเจ้า  (2) 2.อธิษฐานให้มีชีวิตกับพระเจ้า  (3-4) พระดำรัสสอนเรื่องการอธิษฐาน(มธ.6:9-15; 7:7-11) 1พระเยซูทรงอธิษฐานอยู่ในที่แห่งหนึ่ง เมื่อเสร็จแล้ว สาวกของพระองค์คนหนึ่งทูลว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงสอนพวกข้าพระองค์อธิษฐาน เหมือนที่ยอห์นสอนพวกศิษย์ของท่าน”  2พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่า เมื่ออธิษฐาน จงกล่าวว่าข้าแต่พระบิดา ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ 3ขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ทุกๆ วัน 4ขอทรงยกโทษบาปผิดของพวกข้าพระองค์เพราะว่าพวกข้าพระองค์ยกโทษให้กับทุกคนที่เป็นหนี้ข้าพระองค์นั้น และขออย่าทรงนำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง ตัวอย่าง เรื่องจุดอ้างอิงหลัก (Main alignment) (1)เวลาสร้างบ้านต้องมีเส้นออฟเมตรเป็นจุดอ้างอิงเพื่อให้รู้ระดับพื้นบ้านแต่ละชั้นสูงจากพื้นเท่าไหร่  (2)แผนที่โลกมีเวลากรีนิชเพื่อกำหนดเวลาทุกประเทศทั่วโลก (3) GPSต้องมีเส้นละติจูดลองติจูดเพื่อกำหนดที่ตั้ง...

อารักขา ตอนที่ 3 1คร9:17-23 อารักขาชีวิตและความสามารถเพื่อเป็นพระพร

อ.กิจขจร ลิ่วเฉลิมวงศ์ เทศนาคริสตจักรชีวิตรุ่งเรืองGLC (องค์การHIM) อาทิตย์ที่ 2 ก.พ. 2020 อารักขา ตอนที่ 3 1คร9:17-23 อารักขาชีวิตและความสามารถเพื่อเป็นพระพร 1. ยินดีปรับตัวเพื่อเป็นพระพร (22-23) 2. ยินดีรับใช้เพื่อเป็นพระพร (17-18) คำนำ 17เพราะถ้าข้าพเจ้าประกาศด้วยความสมัครใจ ก็จะได้บำเหน็จ แต่ถ้าไม่สมัครใจ ภารกิจนี้ก็ทรงมอบให้แล้ว 18แล้วบำเหน็จของข้าพเจ้าคืออะไร? ก็คือว่าในการประกาศข่าวประเสริฐนั้น ข้าพเจ้าประกาศโดยไม่คิดค่าจ้าง เพื่อจะไม่ต้องใช้สิทธิ์ในข่าวประเสริฐเต็มที่ 19แม้ว่าข้าพเจ้าเป็นไทโดยไม่ได้อยู่ใต้ใคร ข้าพเจ้าก็ยังยอมเป็นทาสของทุกคน เพื่อจะได้คนมามากยิ่งขึ้น 20ต่อพวกยิวข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนยิว เพื่อจะได้พวกยิวมา ต่อพวกที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ ข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนคนอยู่ใต้ธรรมบัญญัติ...

อารักขา ตอนที่ 2 มธ6:24 ความจริงเรื่องการเป็นผู้อารักขา(ต่อพระเจ้า)

อ.กิจขจร ลิ่วเฉลิมวงศ์ เทศนาคริสตจักรชีวิตรุ่งเรืองGLC (องค์การHIM) อาทิตย์ที่ 19 ม.ค. 2020 อารักขา ตอนที่ 2 มธ6:24 ความจริงเรื่องการเป็นผู้อารักขา(ต่อพระเจ้า)  1. ผู้อารักขามีเพียงเจ้านายเดียว 2. ผู้เชื่อทุกคนเป็นผู้อารักขาของพระเจ้า คำนำ 24 “ไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้า บ่าวสองนายได้ เพราะว่าเขาจะชังนายข้างหนึ่ง และรักนายอีกข้างหนึ่ง หรือเขาจะนับถือนายฝ่ายหนึ่ง และดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่ง ท่านทั้งหลายจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้ ตัวอย่าง ตอนทำงานในฐานะผู้จัดการทั่วไป พบว่าผู้จัดการโรงงานภายใต้บังคับบัญชาได้ทำการทุจริต นำสินค้าของบริษัทไปเปิดร้านค้าขายของตนเอง อีกทั้งได้นำเงินสดของบริษัทไปหมุนใช้ส่วนตัวโดยนำเชคมาของตนเองมาค้ำแทนเงินสด เบิกเงินค่าจ้างแรงงานโดยไม่ได้ไปจ้างคนงานรายวันมาทำงานจริง ถ้าท่านเป็นผู้จัดการทั่วไปท่านจะทำอย่างไร...

อารักขา ตอนที่ 1 สดด121:1-8 พระเจ้าผู้ทรงอารักขาชีวิตให้รับพระพร

อ.กิจขจร ลิ่วเฉลิมวงศ์ เทศนาคริสตจักรชีวิตรุ่งเรืองGLC (องค์การHIM) (ออนไลน์)อาทิตย์ที่ 22 มี.ค. 2020 อารักขาตอนที่ 1 สดด121:1-8 พระเจ้าผู้ทรงอารักขาชีวิตให้รับพระพร 1. พระเจ้าอารักขาชีวิตเราอย่างไร (1.1) อารักขาตลอดเวลา (1.2) อารักขาตลอดไป (1.3) อารักขาตลอดทุกที่(ที่เราอาศัยอยู่) 2. ผลดีเมื่อพระเจ้าทรงอารักขาชีวิตเรา (2.1) ทำให้เราได้รับความช่วยเหลือ (2.2) ทำให้เราปลอดภัย (2.3) ทำให้เรารับสันติสุข คำนำ มั่นใจในการปกป้องของพระเจ้า บทเพลงใช้แห่ขึ้น 1ข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขาความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากไหน? 2ความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากพระยาห์เวห์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก...

2ยน1:3 พระคริสต์ พระคำ พระคุณ

อ.กิจขจร ลิ่วเฉลิมวงศ์ เทศนาคริสตจักรนิมิตไทย อาทิตย์ที่ 23 ก.พ.2020 2ยน1:3 พระคริสต์ พระคำ พระคุณ 1. พระคริสต์ 2. พระคำ 3. พระคุณ คำนำ 3 พระคุณ พระเมตตา และสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดา และจากพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระบิดา จะดำรงอยู่กับเราในความจริงและในความรัก เบื้องหลังของพระธรรมตอนนี้ เขียนขึ้นประมาณค.ศ.90 อ.ยอห์นให้ความสำคัญของการดำเนินชีวิตของผู้เชื่อ ในเวลานั้นมีคำสอนผิด มีครูสอนเท็จมากมาย คอยล่อลวงผู้เชื่อให้หลงไปจากความเชื่อ 2ยน1:7 เพราะว่ามีผู้ล่อลวงจำนวนมากออกมาในโลก เป็นพวกที่ไม่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์เสด็จมาเป็นมนุษย์ คนประเภทนั้นแหละเป็นผู้ล่อลวงและเป็นศัตรูของพระคริสต์  ...

1ยน5:1-3 เกิดโดยพระคริสต์ ชีวิตโดยพระคำ

อ.กิจขจร ลิ่วเฉลิมวงศ์ เทศนาอาทิตย์ที่ 12ม.ค.2020 คริสตจักรพลับพลา(สมุทรปราการ)   เกิดโดย(เชื่อ)พระคริสต์ ชีวิตโดยพระคำ 1ยน5:1-3 1. เกิดโดยพระคริสต์  (1) 2. ชีวิตโดยพระคำ     (2-3) คำนำ 1คนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ ก็เกิดจากพระเจ้า และคนที่รักพระองค์ผู้ทรงให้กำเนิด ก็รักคนที่เกิดจากพระองค์ด้วย 2โดยข้อนี้ เราจึงรู้ว่าเรารักคนทั้งหลายที่เป็นลูกของพระเจ้า คือเมื่อเรารักพระเจ้า และประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ 3เพราะว่าความรักต่อพระเจ้าเป็นอย่างนี้ คือเมื่อเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ และพระบัญญัติของพระองค์นั้นไม่เป็นภาระหนักเกินไป วัตถุประสงค์ของการเขียนจดหมายฝากฉบับนี้ อัครสาวกยอห์นเขียนถึงผู้เชื่อที่กำลังประสบ กับปัญหาครูสอนผิดที่กำลังแพร่คำสอนเทียมเท็จเข้ามาในคริสตจักรโดยมีวัตถุประสงค์ในการเขียน 2 ประการคือ (1) เพื่อหนุนใจผู้เชื่อให้มี ชีวิตอยู่ในสามัคคีธรรมกับพระเจ้าและกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของ...

วิถีคริสตชน

ความตั้งใจในการเขียนบทเรียน  "วิถีคริสตชน" สำหรับผู้อ่านสองกลุ่ม ได้แก่ 1.ผู้เชื่อใหม่ เรียกว่า บทเรียน  "วิถีคริสต์" นิยาม “วิถีคริสต์” วิถี แปลว่า เส้นทาง คริสต์ คือ พระคริสต์ แปลรวมแล้วมีความหมายว่า แนวทางการดำเนินชีวิตเมื่อมาเชื่อพระเจ้า ผู้เชื่อรับการเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่ ไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นวิธีการคิด วิธีการตัดสินใจ วิธีการตอบสนองต่อปัญหาต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ แต่เป็นคนเดิมที่ตายไปแล้วต่อบาป และกลายเป็นส่ิงใหม่ๆทั้งนั้น “วิถีคริสต์ ไม่ใช่วิถีของพระเยซูคริสต์ แต่เป็นวิธีคิด แนวทางการดำเนินชีวิต” ที่ไม่ใช่เกิดจากความรู้ หรือทักษะ หรือเกิดจากการฝึกฝน  แต่วิถีคริสต์เกิดมาจากการที่เราเป็น ไม่ใช่เราทำ เราเป็นคนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่จากพระคริสต์ เราจึงดำเนินชีวิตตาม "วิถีคริสต์" (อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี) กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่สนใจอยากเชื่อพระเจ้า หรือเพิ่งรับเชื่อพระเจ้า 2.คริสเตียน เรียกว่า  บทเรียน "วิถีคริสตชน" กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่ได้เชื่อพระเจ้าแล้ว ไม่ว่าจะสังกัดคณะนิกายใด หรือมีความเชื่อมาแล้วมากน้อยขนาดไหนก็ตาม 1. บทเรียน"วิถีคริสต์" มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เชื่อใหม่ได้ศึกษาเนื้อหาของพระคัมภีร์ และทำความเข้าใจ เนื้อหาได้อย่างง่าย โดยสามารถศึกษาผ่านการเฝ้าเดี่ยว...