วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 28, 2020

ACTS Ministry

437 โพสต์ 8 ความคิดเห็น

วิถีคริสตชน 50 ก้าว

บทเรียน  "วิถีคริสตชน 50 ก้าว" (กิจขจร ลิ่วเฉลิมวงศ์) https://youtu.be/TYjadDxx-Eg เป็นบทเรียนเพื่อให้ผู้อ่านได้เรียนรู้เรื่องพระเจ้า และเรียนรู้เรื่องการดำเนินชีวิตคริสตชนอย่างเป็นระบบ เปรียบเหมือนการก้าวเดินทีละก้าวๆ เน้นเรื่องความเชื่อพระเจ้า และลักษณชีวิตคริสเตียน ขอให้ผู้อ่านได้อ่านอย่างน้อยวันละ 1 เรื่อง หรือวันละ 1 ก้าว ถ้าได้ใช้เวลาอ่าน ศึกษา ทำความเข้าใจ อย่างน้อย 50 วัน หรือ 50 ก้าว หรืออาจจะเป็น...

ตอนที่ 6 เรียนรู้จากคริสตจักรเมืองฟีลาเดลเฟียวว3:7-13

ลักษณะชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินชีวิต “สัมพันธ์สนิทกับคริสตจักรของพระคริสต์” (ชุมชนของพระเจ้า:เรียนรู้จากลักษณะคริสตจักรทั้งเจ็ด วว2:1-3:22) ก้าวที่ 38 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองเอเฟซัส (วว2:1-7) ก้าวที่ 39 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองสเมอร์นา (วว2:8-11) ก้าวที่ 40 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองเปอร์กามัม (วว2:12-17) ก้าวที่ 41 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองธิยาทิรา (วว2:18-29) ก้าวที่ 42 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองซาร์ดิส (วว3:1-6) ก้าวที่ 43 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองฟีลาเดลเฟีย (วว3:7-13) ก้าวที่ 44 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองเลาดีเซีย (วว:14-22) ก้าวที่...

ตอนที่ 5 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองซาร์ดิส วว3:1-6

ลักษณะชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินชีวิต “สัมพันธ์สนิทกับคริสตจักรของพระคริสต์” (ชุมชนของพระเจ้า:เรียนรู้จากลักษณะคริสตจักรทั้งเจ็ด วว2:1-3:22) ก้าวที่ 38 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองเอเฟซัส (วว2:1-7) ก้าวที่ 39 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองสเมอร์นา (วว2:8-11) ก้าวที่ 40 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองเปอร์กามัม (วว2:12-17) ก้าวที่ 41 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองธิยาทิรา (วว2:18-29) ก้าวที่ 42 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองซาร์ดิส (วว3:1-6) ก้าวที่ 43 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองฟีลาเดลเฟีย (วว3:7-13) ก้าวที่ 44 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองเลาดีเซีย (วว:14-22) ก้าวที่...

ตอนที่ 3 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองเปอร์กามัม (วว2:12-17)

ลักษณะชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินชีวิต “สัมพันธ์สนิทกับคริสตจักรของพระคริสต์” (ชุมชนของพระเจ้า:เรียนรู้จากลักษณะคริสตจักรทั้งเจ็ด วว2:1-3:22) ก้าวที่ 38 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองเอเฟซัส (วว2:1-7) ก้าวที่ 39 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองสเมอร์นา (วว2:8-11) ก้าวที่ 40 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองเปอร์กามัม (วว2:12-17) ก้าวที่ 41 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองธิยาทิรา (วว2:18-29) ก้าวที่ 42 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองซาร์ดิส (วว3:1-6) ก้าวที่ 43 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองฟีลาเดลเฟีย (วว3:7-13) ก้าวที่ 44 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองเลาดีเซีย (วว:14-22) ก้าวที่...

ตอนที่ 2 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองสเมอร์นา วว2:8-11

ลักษณะชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินชีวิต “สัมพันธ์สนิทกับคริสตจักรของพระคริสต์” (ชุมชนของพระเจ้า:เรียนรู้จากลักษณะคริสตจักรทั้งเจ็ด วว2:1-3:22) ก้าวที่ 38 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองเอเฟซัส (วว2:1-7) ก้าวที่ 39 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองสเมอร์นา (วว2:8-11) ก้าวที่ 40 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองเปอร์กามัม (วว2:12-17) ก้าวที่ 41 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองธิยาทิรา (วว2:18-29) ก้าวที่ 42 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองซาร์ดิส (วว3:1-6) ก้าวที่ 43 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองฟีลาเดลเฟีย (วว3:7-13) ก้าวที่ 44 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองเลาดีเซีย (วว:14-22) ก้าวที่...

ตอนที่ 1 เรียนรู้จากคริสตจักรเมืองเอเฟซัส วว2:1-7

ลักษณะชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินชีวิต “สัมพันธ์สนิทกับคริสตจักรของพระคริสต์” (ชุมชนของพระเจ้า:เรียนรู้จากลักษณะคริสตจักรทั้งเจ็ด วว2:1-3:22) ก้าวที่ 38 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองเอเฟซัส (วว2:1-7) ก้าวที่ 39 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองสเมอร์นา (วว2:8-11) ก้าวที่ 40 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองเปอร์กามัม (วว2:12-17) ก้าวที่ 41 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองธิยาทิรา (วว2:18-29) ก้าวที่ 42 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองซาร์ดิส (วว3:1-6) ก้าวที่ 43 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองฟีลาเดลเฟีย (วว3:7-13) ก้าวที่ 44 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองเลาดีเซีย (วว:14-22) ก้าวที่...

ลก11:1-4 อธิษฐานตามแบบอย่างพระเยซูคริสต์

"วิถีคริสตชน 50 ก้าว" ลักษณะชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินชีวิต “สัมพันธ์สนิทกับพระคริสต์” (ผ่านชีวิตการอธิษฐาน ลก11:1-4) เป็นตอน ก้าวที่ 49 อธิษฐานตามแบบอย่างพระเยซูคริสต์ 1.อธิษฐานให้มีชีวิตเพื่อพระเจ้า  (2) 2.อธิษฐานให้มีชีวิตกับพระเจ้า  (3-4) พระดำรัสสอนเรื่องการอธิษฐาน(มธ.6:9-15; 7:7-11) 1พระเยซูทรงอธิษฐานอยู่ในที่แห่งหนึ่ง เมื่อเสร็จแล้ว สาวกของพระองค์คนหนึ่งทูลว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงสอนพวกข้าพระองค์อธิษฐาน เหมือนที่ยอห์นสอนพวกศิษย์ของท่าน”  2พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่า เมื่ออธิษฐาน จงกล่าวว่าข้าแต่พระบิดา ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ 3ขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ทุกๆ วัน 4ขอทรงยกโทษบาปผิดของพวกข้าพระองค์เพราะว่าพวกข้าพระองค์ยกโทษให้กับทุกคนที่เป็นหนี้ข้าพระองค์นั้น และขออย่าทรงนำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง ตัวอย่าง เรื่องจุดอ้างอิงหลัก (Main alignment) (1)เวลาสร้างบ้านต้องมีเส้นออฟเมตรเป็นจุดอ้างอิงเพื่อให้รู้ระดับพื้นบ้านแต่ละชั้นสูงจากพื้นเท่าไหร่  (2)แผนที่โลกมีเวลากรีนิชเพื่อกำหนดเวลาทุกประเทศทั่วโลก (3) GPSต้องมีเส้นละติจูดลองติจูดเพื่อกำหนดที่ตั้ง...

อารักขา ตอนที่ 3 1คร9:17-23 อารักขาชีวิตและความสามารถเพื่อเป็นพระพร

อ.กิจขจร ลิ่วเฉลิมวงศ์ เทศนาคริสตจักรชีวิตรุ่งเรืองGLC (องค์การHIM) อาทิตย์ที่ 2 ก.พ. 2020 อารักขา ตอนที่ 3 1คร9:17-23 อารักขาชีวิตและความสามารถเพื่อเป็นพระพร 1. ยินดีปรับตัวเพื่อเป็นพระพร (22-23) 2. ยินดีรับใช้เพื่อเป็นพระพร (17-18) คำนำ 17เพราะถ้าข้าพเจ้าประกาศด้วยความสมัครใจ ก็จะได้บำเหน็จ แต่ถ้าไม่สมัครใจ ภารกิจนี้ก็ทรงมอบให้แล้ว 18แล้วบำเหน็จของข้าพเจ้าคืออะไร? ก็คือว่าในการประกาศข่าวประเสริฐนั้น ข้าพเจ้าประกาศโดยไม่คิดค่าจ้าง เพื่อจะไม่ต้องใช้สิทธิ์ในข่าวประเสริฐเต็มที่ 19แม้ว่าข้าพเจ้าเป็นไทโดยไม่ได้อยู่ใต้ใคร ข้าพเจ้าก็ยังยอมเป็นทาสของทุกคน เพื่อจะได้คนมามากยิ่งขึ้น 20ต่อพวกยิวข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนยิว เพื่อจะได้พวกยิวมา ต่อพวกที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ ข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนคนอยู่ใต้ธรรมบัญญัติ...

อารักขา ตอนที่ 2 มธ6:24 ความจริงเรื่องการเป็นผู้อารักขา(ต่อพระเจ้า)

อ.กิจขจร ลิ่วเฉลิมวงศ์ เทศนาคริสตจักรชีวิตรุ่งเรืองGLC (องค์การHIM) อาทิตย์ที่ 19 ม.ค. 2020 อารักขา ตอนที่ 2 มธ6:24 ความจริงเรื่องการเป็นผู้อารักขา(ต่อพระเจ้า)  1. ผู้อารักขามีเพียงเจ้านายเดียว 2. ผู้เชื่อทุกคนเป็นผู้อารักขาของพระเจ้า คำนำ 24 “ไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้า บ่าวสองนายได้ เพราะว่าเขาจะชังนายข้างหนึ่ง และรักนายอีกข้างหนึ่ง หรือเขาจะนับถือนายฝ่ายหนึ่ง และดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่ง ท่านทั้งหลายจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้ ตัวอย่าง ตอนทำงานในฐานะผู้จัดการทั่วไป พบว่าผู้จัดการโรงงานภายใต้บังคับบัญชาได้ทำการทุจริต นำสินค้าของบริษัทไปเปิดร้านค้าขายของตนเอง อีกทั้งได้นำเงินสดของบริษัทไปหมุนใช้ส่วนตัวโดยนำเชคมาของตนเองมาค้ำแทนเงินสด เบิกเงินค่าจ้างแรงงานโดยไม่ได้ไปจ้างคนงานรายวันมาทำงานจริง ถ้าท่านเป็นผู้จัดการทั่วไปท่านจะทำอย่างไร...

อารักขา ตอนที่ 1 สดด121:1-8 พระเจ้าผู้ทรงอารักขาชีวิตให้รับพระพร

อ.กิจขจร ลิ่วเฉลิมวงศ์ เทศนาคริสตจักรชีวิตรุ่งเรืองGLC (องค์การHIM) (ออนไลน์)อาทิตย์ที่ 22 มี.ค. 2020 อารักขาตอนที่ 1 สดด121:1-8 พระเจ้าผู้ทรงอารักขาชีวิตให้รับพระพร 1. พระเจ้าอารักขาชีวิตเราอย่างไร (1.1) อารักขาตลอดเวลา (1.2) อารักขาตลอดไป (1.3) อารักขาตลอดทุกที่(ที่เราอาศัยอยู่) 2. ผลดีเมื่อพระเจ้าทรงอารักขาชีวิตเรา (2.1) ทำให้เราได้รับความช่วยเหลือ (2.2) ทำให้เราปลอดภัย (2.3) ทำให้เรารับสันติสุข คำนำ มั่นใจในการปกป้องของพระเจ้า บทเพลงใช้แห่ขึ้น 1ข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขาความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากไหน? 2ความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากพระยาห์เวห์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก...