บทเรียน  “วิถีคริสตชน 50 ก้าว”

(กิจขจร ลิ่วเฉลิมวงศ์)

เป็นบทเรียนเพื่อให้ผู้อ่านได้เรียนรู้เรื่องพระเจ้า และเรียนรู้เรื่องการดำเนินชีวิตคริสตชนอย่างเป็นระบบ เปรียบเหมือนการก้าวเดินทีละก้าวๆ เน้นเรื่องความเชื่อพระเจ้า และลักษณชีวิตคริสเตียน

ขอให้ผู้อ่านได้อ่านอย่างน้อยวันละ 1 เรื่อง หรือวันละ 1 ก้าว ถ้าได้ใช้เวลาอ่าน ศึกษา ทำความเข้าใจ อย่างน้อย 50 วัน หรือ 50 ก้าว หรืออาจจะเป็น 50 สัปดาห์ก็ได้ ตามบทเรียนที่ได้เตรียมไว้

เชื่อว่าผลดีที่จะเกิดขึ้นกับผู้อ่านคือ มีความเข้าใจเรื่องพระเยซูคริสต์มากขึ้น สร้างชีวิตการเฝ้าเดี่ยว การอ่านพระคัมภีร์ (จากก้าวที่ 1-25) และสามารถดำเนินชีวิตคริสตชนเติบโตในความเชื่อได้ตามที่พระคัมภีร์สอนไว้ในที่สุด

เหมาะสำหรับผู้อ่านสองกลุ่ม ได้แก่

1.ผู้เชื่อใหม่ เรียกว่า บทเรียน  “วิถีคริสต์”

2.คริสเตียน เรียกว่า  บทเรียน “วิถีคริสตชน”

กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่ได้เชื่อพระเจ้าแล้ว ไม่ว่าจะสังกัดคณะนิกายใด หรือมีความเชื่อมานานแล้วมากน้อยขนาดไหนก็ตาม สามารถอ่านได้

เนื้อหา(ก้าวที่ 26-50) เป็นคำเทศน์ คำสอน ที่พัฒนามาจากการเฝ้าเดี่ยวแบบA.C.T.S. เกี่ยวข้องกับเรื่อง

ชีวิตคริสตชนกับลักษณะชีวิตคริสเตียน

ชีวิตคริสตชนกับพระวิญญาณบริสุทธิ์

ชีวิตคริสตชนกับการตอบสนองพระวจนะ

ชีวิตคริสตชนกับการผูกพันตัวในคริสตจักร

ชีวิตคริสตชนกับการอธิษฐาน

โดยชีวิตคริสตชนทั้งหมดเริ่มต้นจากพระคริสต์ พระองค์เป็นรากฐานของความเชื่อ เป็นพื้นฐานของชีวิตคริสตชน

I. บทเรียน”วิถีคริสต์”

1).“วิถีชีวิตธรรมิกชน”  เน้นให้รู้จักพระเจ้า ให้เชื่อพระเจ้า ให้กลับใจใหม่จากบาปมาหาพระเจ้า ดำเนินชีวิตในทางพระเจ้า ตามพระวจนะพระเจ้า รู้จักนมัสการพระเจ้า รู้จักการติดสนิทกับพระเจ้า มอบถวายแด่พระเจ้า และสำแดงพระคุณของพระเจ้า

ก้าวที่ 1 ชีวิตที่มีความเชื่อในพระเจ้า (ยน20:24-31)

ก้าวที่ 2 ชีวิตที่มีความเชื่อวางใจในพระเจ้า(บังเกิดใหม่) (ยน3:1-21)

ก้าวที่ 3 ชีวิตที่กลับใจใหม่จากบาป (ลก7:36-50)

ก้าวที่ 4 ชีวิตที่รับการยกโทษบาปจากพระเยซูคริสต์ (ยน 8:1-11)

ก้าวที่ 5 ชีวิตที่ประพฤติตามพระวจนะ (มธ 7:21-27)

ก้าวที่ 6 ชีวิตที่เห็นคุณค่าพระคริสต์  (ลก10:38-42)

ก้าวที่ 7 ชีวิตที่นมัสการพระเจ้า (ยน4:1-42)

ก้าวที่ 8 ชีวิตที่เข้าสนิทกับพระเจ้าด้วยการบัพติศมาในน้ำ (มก1:1-11)

ก้าวที่ 9 ชีวิตที่เข้าสนิทกับพระเจ้าด้วยการรับมหาสนิท (ลก22:14-23)

ก้าวที่ 10 ชีวิตที่มอบถวายแด่พระเจ้า (ลก21:1-4)

ก้าวที่ 11 ชีวิตที่สำแดงพระคุณพระเจ้า (กจ2:41-47)

(ดู Link:  วิถีชีวิตธรรมิกชน )

2).“วิถีชีวิตคริสเตียน” เน้นให้ชีวิตมีชัยชนะในพระเจ้า ชีวิตที่มีความสมดุล ชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ชีวิตที่เป็นผู้อารักขาที่ดี ชีวิตที่มีสวัสดิภาพ ชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และชีวิตที่เป็นสาวก

ก้าวที่ 12 ชีวิตที่มีชัยชนะในพระเจ้า (รม8:31-39)

ก้าวที่ 13 ชีวิตที่มีความสมดุล (ฟป4:10-20)

ก้าวที่ 14 ชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ (กจ19:1-10)

ก้าวที่ 15 ชีวิตที่เป็นผู้อารักขาที่ดี (ปฐก1:26-31)

ก้าวที่ 16 ชีวิตที่มีสวัสดิภาพ (มก4:35-41)

ก้าวที่ 17 ชีวิตที่เป็นแบบอย่าง (ทต2:11-15)

ก้าวที่ 18 ชีวิตที่เป็นสาวก (1ธส 4:1-12)

(ดูLink : วิถีชีวิตคริสเตียน )

3).“วิถีชีวิตผู้รับใช้” เน้นให้ชีวิตเป็นพระพร เป็นประโยชน์กับผู้อื่น เช่น ชีวิตที่สร้างสาวก ชีวิตแห่งการปรนนิบัติรับใช้ ชีวิตที่มีชัยชนะเหนือการข่มเหง ชีวิตที่เป็นนิมิต ชีวิตที่เป็นพระพรต่อคริสตจักร ชีวิตที่ส่งต่อความเชื่อ และชีวิตที่จบลงอย่างดี

ก้าวที่ 19 ชีวิตที่สร้างสาวกของพระเจ้า (1ธส2:7-16)

ก้าวที่ 20 ชีวิตแห่งการปรนนิบัติรับใช้ (ยน13:1-20)

ก้าวที่ 21 ชีวิตที่มีชัยชนะเหนือการข่มเหง (ยน16:1-4)

ก้าวที่ 22 ชีวิตที่เป็นนิมิต (กจ26:12-18)

ก้าวที่ 23 ชีวิตที่เป็นพระพรต่อคริสตจักร (1ทธ3:1-13)

ก้าวที่ 24 ชีวิตที่ส่งต่อความเชื่อ (1ทธ3:14-16)

ก้าวที่ 25 ชีวิตที่จบลงอย่างดี (วว 21:6-8)

(ดูLink : วิถีชีวิตผู้รับใช้ )

II.บทเรียน “วิถีคริสตชน”

มีวัตถุประสงค์

เน้นเนื้อหาเรื่องลักษณะชีวิต และการดำเนินชีวิตคริสเตียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ตรวจสอบความเชื่อ ตรวจสอบความรู้ และตรวจสอบลักษณะชีวิตของตนว่าได้ดำเนินชีวิตคริสตชน ตามพวจนะสอนไว้หรือไม่ และเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าหรือไม่ ผ่านการศึกษาพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบตามหลักการตีความพระคัมภีร์ ซึ่งเข้มข้นขึ้นกว่าการเฝ้าเดี่ยวในบทเรียน “วิถีคริสต์”

สำหรับคริสตจักรต่างๆ ที่มีความสนใจบทเรียนนี้ ก็สามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับสภาพบริบทของคริสตจักรท้องถิ่นได้ โดยให้คงโครงร่างหนังสือนี้เพื่อจัดเก็บบทเรียนเป็นระบบได้

คริสตจักรสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาให้มีจำนวนบทเรียนเพิ่มมากขึ้น และอธิบายเนื้อหาเพิ่มมากขึ้นได้ จากพระธรรมตอนอื่นนอกเหนือจากที่ผู้เขียนเสนอไว้นี้ โดยขอให้เน้นเรื่อง “พระคริสต์ พระคำ พระคุณ”

สำหรับบทเรียน “วิถีคริสตชน” นี้มี 5 หัวข้อย่อย ดังนี้

1). ลักษณะชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินชีวิต “ตามพระทัยพระคริสต์”  (ลักษณะชีวิตของผู้เป็นสุข มธ5:3-12)

ก้าวที่ 26 พระเจ้าประทานแผ่นดินสวรรค์

ก้าวที่ 27 พระเจ้าประทานพระพร

ก้าวที่ 28 พระเจ้าประทานสิทธิพิเศษ

2). ลักษณะชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินชีวิต “ตามพระวจนะของพระคริสต์” (ลักษณะชีวิตผู้ที่ตอบสนองพระวจนะ ลก8:11-15)

ก้าวที่ 29 ดำเนินชีวิตที่เป็นพระพร(เป็นประโยชน์)

ก้าวที่ 30 อย่าดำเนินชีวิตที่ไม่ตอบสนองพระวจนะ

ก้าวที่ 31 อย่าดำเนินชีวิตตามโลก

ก้าวที่ 32 อย่าดำเนินชีวิตไม่ผ่านการทดสอบทดลอง

ก้าวที่ 33 ดำเนินชีวิตตามที่ได้เรียนรู้เรื่องแผ่นดินของพระเจ้า

3). ลักษณะชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินชีวิต “สัมพันธ์สนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระคริสต์” (ชีวิตที่มีผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ กท5:22-25)

ก้าวที่ 34 เพื่อเป็นพื้นฐานลักษณะชีวิตคริสเตียน

ก้าวที่ 35 เพื่อเป็นพระพรกับชีวิตตนเอง

ก้าวที่ 36 เพื่อเป็นพระพรกับชีวิตผู้อื่น

ก้าวที่ 37 เพื่อจะไม่ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนัง

4).ลักษณะชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินชีวิต “สัมพันธ์สนิทกับคริสตจักรของพระคริสต์” (ชุมชนของพระเจ้า:เรียนรู้จากลักษณะคริสตจักรทั้งเจ็ด วว2:1-3:22)

ก้าวที่ 38 เรียนรู้จาก:คริสตจักรที่เมืองเอเฟซัส (วว2:1-7)

ก้าวที่ 39 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองสเมอร์นา (วว2:8-11)

ก้าวที่ 40 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองเปอร์กามัม (วว2:12-17)

ก้าวที่ 41 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองธิยาทิรา (วว2:18-29)

ก้าวที่ 42 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองซาร์ดิส (วว3:1-6)

ก้าวที่ 43 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองฟีลาเดลเฟีย (วว3:7-13)

ก้าวที่ 44 เรียนรู้จาก:คริสตจักรเมืองเลาดีเซีย (วว3:14-22)

ก้าวที่ 45 เรียนรู้จาก:ความสัมพันธ์ของพระเยซูคริสต์กับคริสตจักร

ก้าวที่ 46 เรียนรู้จาก: การรับรู้ของพระเยซูคริสต์ต่อคริสตจักร

ก้าวที่ 47 เรียนรู้จาก:ทัศนคติของพระเยซูคริสต์ต่อคริสตจักร

ก้าวที่ 48 เรียนรู้จาก:พระสัญญาของพระเยซูคริสต์ต่อคริสตจักร

5). ลักษณะชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินชีวิต “สัมพันธ์สนิทกับพระคริสต์” (ผ่านชีวิตการอธิษฐาน )

ก้าวที่ 49 อธิษฐานตามแบบอย่างพระเยซูคริสต์ (ลก11:1-4)

ก้าวที่ 50 เป้าหมายการอธิษฐานตามอย่างพระเยซูคริสต์ (ยน17)

ตอนที่ 1 เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (ยน17:20-23)

ตอนที่ 2 เพื่อให้รู้จักและรักมากขึ้น (ยน17:26)

 

ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา หรือเชิญให้เทศนา ให้สอนหรือให้อบรม

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here