เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

พระธรรม : ฟิลิปปี  3:7-14

แต่ว่าอะไรที่เคยเป็นกำไรของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ถือว่าสิ่งนั้นเป็นการขาดทุนแล้วเพราะเหตุพระคริสต์

ยิ่งกว่านั้นข้าพเจ้าถือว่าทุกสิ่งเป็นการขาดทุน เพราะเหตุคุณค่าอันสูงยิ่งของการได้รู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของ

    ข้าพเจ้า เพราะเหตุพระองค์ข้าพเจ้ายอมขาดทุนทุกอย่าง และถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนเศษขยะเพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้

    พระคริสต์เป็นกำไร

และจะได้เห็นว่าข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์ ไม่มีความชอบธรรมที่ได้มาจากธรรมบัญญัติ มีแต่ที่ได้มาโดยความเชื่อในพระคริสต์

   คือความชอบธรรมที่มาจากพระเจ้าโดยความเชื่อ

๑๐ ข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์ คือรู้จักฤทธิ์เดชแห่งการคืนพระชนม์ของพระองค์และรู้จักการมีส่วนร่วมในความทุกข์ของ

      พระองค์ และเป็นเหมือนกับพระองค์ในความตายนั้น

๑๑ ทั้งมุ่งหวังที่จะได้เป็นขึ้นจากความตายด้วย

๑๒ ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าได้รับแล้ว หรือดีพร้อมแล้ว แต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปเพื่อที่จะฉวยไว้เพราะพระเยซูคริสต์ทรงฉวย

       ข้าพเจ้าไว้

๑๓ พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าฉวยไว้ได้แล้ว แต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่ง คือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมา แล้วโน้มตัวไปยัง

       สิ่งที่อยู่เบื้องหน้า

๑๔ และข้าพเจ้าบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัย เพื่อจะได้รับรางวัลคือการทรงเรียกแห่งเบื้องบนซึ่งมีในพระเยซูคริสต์

ข้อคิด

เปาโลมั่นใจว่าชีวิตที่เดินกับพระเยซู   ทุกวันคือจุดสูงสุดของการใช้ชีวิต

กระบวนการที่นำสู่ความสำเร็จนี้  เกี่ยวข้องกับ

  ความเชื่อมั่นในความรอดที่มาจากพระเจ้า แต่พระเจ้าเดียว

  การยอมรับในน้ำพระทัยของพระเจ้าทุกกรณี  ทั้งสุขหรือทุกข์

  การยอมยกโทษให้กับอดีตที่ตัวเอง  เคยผิดพลาดและพร้อมก้าวไปสู่แผนงานของพระเจ้าเสมอ

เปาโลเรียนรู้ว่า ในช่วงเวลาวิกฤตของชีวิต    

เมื่อต้องเลือก

    ☛เพื่อตัวเอง

    ☛เพื่อพระเจ้า

    แต่ชีวิตเปาโล พร้อมเลือกเพื่อพระเจ้า 🌟

    พระคำตอนนี้ก็ท้าทายชีวิตของคุณ  และผมเช่นเดียวกัน

บทความก่อนหน้านี้010 ยอห์น​ 10:11-15
บทความถัดไป012 ปฐมกาล 1:26-31

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่