ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรม1 เปโตร คือ การทนทุกข์เพื่อพระคริสต์ด้วยการทำดีต่อคนภายนอก

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรม1 เปโตรแล้ว ท่านจะเข้าใจเรื่องการทำดีต่อพี่น้องที่มีความเชื่อ และต่อคนไม่เชื่อที่ข่มเหง ทั้งหมดนี้เพราะพระเจ้าอยากจะอวยพรเรา ให้เราอวยพรผู้อื่นได้

8ในที่สุดนี้ ท่านทั้งหลายจงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เห็นอกเห็นใจกัน รักกันฉันพี่น้อง มีจิตใจอ่อนโยนและถ่อมตัว 9อย่าทำชั่วตอบแทนชั่ว หรืออย่าด่าตอบการด่า แต่ตรงกันข้าม จงอวยพร เพราะพระองค์ได้ทรงเรียกให้พวกท่านทำเช่นนั้น เพื่อพวกท่านจะได้รับพระพร 

10เพราะว่าผู้ใดรักชีวิตและปรารถนาจะเห็นวันเวลาดีก็ให้ผู้นั้นยั้งลิ้นของตนไม่พูดชั่วและห้ามปาก  ไม่ให้พูดล่อลวง11 ให้เขาละความชั่วและทำความดีให้เขาใฝ่หาสันติสุขและดำเนินตาม12 เพราะว่าพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเฝ้าดูคนชอบธรรมและพระกรรณของพระองค์สดับคำอ้อนวอนของพวกเขาแต่พระพักตร์ของพระองค์ต่อสู้กับคนเหล่านั้นที่ทำชั่ว 13ถ้าพวกท่านขวนขวายทำดี ใครจะทำร้ายพวกท่าน 

14แต่ถ้าพวกท่านต้องทนทุกข์ เพราะทำสิ่งถูกต้อง พวกท่านก็เป็นสุข อย่ากลัวการข่มขู่ของพวกเขา และอย่าวิตกไปเลย 15แต่ในใจของพวกท่าน จงเคารพนับถือพระคริสต์ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า จงเตรียมพร้อมเสมอ ที่จะอธิบายกับทุกคนที่ขอทราบเหตุผลเกี่ยวกับความหวังของพวกท่าน 16แต่จงตอบด้วยความสุภาพอ่อนโยนและด้วยความนับถือ จงมีมโนธรรมที่บริสุทธิ์ เพื่อเมื่อพวกท่านถูกใส่ร้าย คนที่กล่าวร้ายความประพฤติดีของพวกท่านในพระคริสต์จะต้องอับอาย

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

จากข้อ8ในที่สุดนี้ ท่านทั้งหลายจงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เห็นอกเห็นใจกัน รักกันฉันพี่น้อง มีจิตใจอ่อนโยนและถ่อมตัว

พระธรรมตอนนี้หนุนใจเราให้ทนทุกข์เพื่อพระคริสต์ด้วยการทำดีต่อคนภายนอก(ครอบครัว) ในที่นี้ คือ พี่น้องคริสเตียนที่มีความเชื่อในพระเยซูคริสต์เหมือนเรา กับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า และข่มเหงเราด้วย

ข้อ9 บอกเราว่า อย่าทำชั่วตอบแทนชั่ว หรืออย่าด่าตอบการด่า แต่ตรงกันข้าม จงอวยพร เพราะพระองค์ได้ทรงเรียกให้พวกท่านทำเช่นนั้น เพื่อพวกท่านจะได้รับพระพร”

หลักการนี้เหมือนอ.เปาโลจากรม12:9-21

9ขอให้ความรักมาจากใจจริง จงเกลียดชังสิ่งที่ชั่ว จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี 10จงรักกันฉันพี่น้อง จงขวนขวายในการให้เกียรติกันและกัน 11อย่าอ่อนระอา จงมีจิตใจกระตือรือร้นด้วยพระวิญญาณ จงปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า 12จงชื่นชมยินดีในความหวัง จงสู้ทนต่อความยากลำบาก จงขะมักเขม้นอธิษฐาน 13จงเห็นอกเห็นใจช่วยธรรมิกชนเมื่อเขาขัดสน จงอุตส่าห์ต้อนรับแขกแปลกหน้า

14จงอวยพรแก่คนที่เคี่ยวเข็ญท่าน จงอวยพร อย่าแช่งด่าเลย 15จงชื่นชมยินดีกับผู้ที่มีความชื่นชมยินดี จงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้ 16จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อย่าใฝ่สูง แต่ยอมสมาคมกับคนต่ำต้อย อย่าถือว่าตัวฉลาด 

17อย่าทำชั่วตอบแทนชั่วแก่ใครเลย แต่จงมุ่งทำสิ่งที่ใครๆ ก็เห็นว่าดี 18ถ้าเป็นได้ เท่าที่เรื่องขึ้นอยู่กับท่าน จงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคน 19นี่แน่ะ ท่านผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้า อย่าแก้แค้น แต่จงมอบการนั้นไว้ แล้วแต่พระเจ้าจะทรงลงโทษ เพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “การแก้แค้นเป็นของเรา เราเองจะตอบแทน”  20แต่ว่า “ถ้าศัตรูของท่านหิว จงให้อาหารเขารับประทาน ถ้าเขากระหายน้ำก็จงให้น้ำเขาดื่ม เพราะว่าการทำเช่นนั้น จะทำให้เขารู้สึกตัวและกลับมาคืนดี” 21อย่าให้ความชั่วชนะเราได้ แต่จงชนะความชั่วด้วยความดี

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

พระเยซูสอนให้เราทำดีตอบแทนการชั่ว ทั้งกับคนที่เชื่อพระเจ้าและคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า เพราะพระเจ้าทรงพระกรุณาต่อคนที่ดีและคนชั่ว คนอกตัญญู พวกท่านจงมีใจเมตตาเหมือนพระบิดาของท่าน

ลก6:35-36 แต่จงรักศัตรูของท่านและทำดีต่อเขา จงให้เขายืมโดยไม่หวังที่จะได้คืน แล้วบำเหน็จของท่านทั้งหลายจะมีบริบูรณ์ แล้วท่านจะเป็นบุตรขององค์ผู้สูงสุด เพราะว่าพระองค์ทรงพระกรุณาทั้งต่อคนอกตัญญูและคนชั่ว 36พวกท่านจงมีใจเมตตากรุณาเหมือนอย่างพระบิดาของท่านมีพระทัยเมตตากรุณา

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง

เรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์  มีใจรักพี่น้อง มีใจรักผู้อื่นแม้ไม่เชื่อพระเจ้าหรือข่มเหงเรา แต่เรายินดีทนทุกข์เหมือนพระคริสต์คือ รักเขา อดทนกับเขา เพื่อจะเป็นพระพรกับเขา

ไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยการแก้แค้นหรือทำการร้ายตอบแทนการร้าย ขอให้เราระมัดระวังคำพูดที่ทำให้เกิดปัญหาทะเลาะขัดแย้ง

การทำดีกับคนที่ทำร้ายเรา หวังร้ายต่อเรา การทำเช่นนั้นอาจทำให้คนที่ทำร้ายเราเกิดความละอายใจก็ได้ ขอให้พระเจ้าเป็นผู้ดูแลปกป้องเราแต่เราไม่ต้องต่อสู้กับคนเพื่อจะปกป้องตนเอง

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

รับใช้พระเจ้าและผู้คนโดยการตระหนักว่าเราต้องเป็นพระพร เราต้องทำดี หมายความว่าเราไม่ทำร้ายผู้คน ไม่ตอบแทนการร้ายด้วยการร้าย หรือตอบแทนการชั่วด้วยความชั่ว

เตรียมในการอธิบายต่อคนอื่นให้เขาเข้าใจว่า เรารับใช้พระเจ้าด้วยความหวังใจอะไร ด้วยความสุภาพอ่อนโยน ด้วยความนับถือ และรักษาจิตใจให้บริสุทธิ์

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 1 เปโตร บทที่3:1-7
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรม 1 เปโตร บทที่3:17-22

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่