ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมยากอบ คือ ความเชื่อที่ไม่มีการประพฤติ ไม่มีประโยชน์ เหมือนส่ิงที่ตายไปแล้ว หรือไม่มีความเชื่อแล้ว ชนะการทดลองใจและผ่านการทดสอบด้วยการประพฤติดี

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรมยากอบแล้ว ความเชื่อควบคู่ไปกับการประพฤติดีเสมอ ความเชื่อที่สมบูรณ์แสดงออกเป็นการประพฤติดีตามความเชื่อด้วย

14พี่น้องของข้าพเจ้า แม้ใครจะกล่าวว่าตนมีความเชื่อ แต่ไม่ได้ประพฤติตามจะมีประโยชน์อะไร? ความเชื่อนั้นจะช่วยให้เขารอดได้หรือ? 15ถ้าพี่น้องชายหญิงคนไหนขาดแคลนเสื้อผ้าและอาหารประจำวัน 16แล้วมีใครในพวกท่านกล่าวกับเขาทั้งหลายว่า “ขอให้กลับไปอย่างเป็นสุข ให้อบอุ่น และอิ่มหนำสำราญเถิด” แต่ไม่ได้ให้สิ่งจำเป็นฝ่ายกายแก่พวกเขา จะมีประโยชน์อะไร? 17ทำนองเดียวกัน ลำพังความเชื่อ ถ้าไม่มีการปฏิบัติ ก็เป็นสิ่งที่ตายแล้ว

18แต่บางคนจะกล่าวว่า “ท่านมีความเชื่อและข้าพเจ้ามีการประพฤติ” จงแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นความเชื่อของท่านโดยไม่มีการประพฤติซิ แล้วข้าพเจ้าจะแสดงให้ท่านเห็นความเชื่อของข้าพเจ้าโดยการประพฤติ 19ท่านเชื่อว่าพระเจ้ามีเพียงองค์เดียว นั่นก็ดี แม้พวกผีก็เชื่อและกลัวจนตัวสั่น 20คนโฉดเขลาเอ๋ย ท่านต้องการให้พิสูจน์ว่าความเชื่อที่ไม่มีการประพฤตินั้นไร้ผลหรือ? 21อับราฮัมบรรพบุรุษของเรา ถวายอิสอัคบุตรของท่านบนแท่นบูชา จึงถูกชำระให้ชอบธรรมเพราะการประพฤติไม่ใช่หรือ? 22ท่านก็เห็นแล้วว่า ความเชื่อนั้นทำงานควบคู่กับการประพฤติของเขา และความเชื่อก็สมบูรณ์โดยการประพฤตินั้น 23และพระคัมภีร์ก็สำเร็จตามที่กล่าวไว้ว่า“อับราฮัมเชื่อพระเจ้า และพระองค์ทรงถือว่าเขาชอบธรรม และเขาได้ชื่อว่าเป็นสหายของพระเจ้า”  24พวกท่านก็เห็นแล้วว่า คนหนึ่งคนใดจะถูกชำระให้ชอบธรรมได้ก็เพราะการประพฤติ และไม่ใช่เพราะความเชื่อเพียงอย่างเดียว 25เช่นเดียวกัน ราหับหญิงโสเภณีก็ถูกชำระให้ชอบธรรมเพราะการประพฤติไม่ใช่หรือ? เมื่อนางได้ต้อนรับพวกผู้สอดแนม และส่งเขาทั้งหลายไปโดยทางอื่น 

26กายที่ปราศจากจิตวิญญาณนั้นตายแล้วอย่างไร ความเชื่อที่ปราศจากการประพฤติก็ตายแล้วอย่างนั้น

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

หากเราต้องการชนะการทดลองใจ และผ่านการทดสอบความเชื่อ เราต้องไม่ลืมการประพฤติดี ซึ่งเป็นการทำให้ความเชื่อที่มองไม่เห็น สามารถมองเห็นผ่านการแสดงออกที่เป็นการประพฤติดี อย่างคนที่มีความเชื่อ

ประพฤติดีต่อตนเอง โดยการดำเนินชีวิตตามความเชื่อ

ประพฤติดีต่อผู้อื่น โดยการเมตตาคนอื่น ช่วยเหลือผู้อื่น

ประพฤติดีต่อพระเจ้า โดยการมีชีวิตมอบถวายแด่พระเจ้า มีส่วนร่วมในงานของพระเจ้า เหมือนผู้รับใช้คนต่างๆในพระคัมภีร์เช่น อับราฮัม นางราหับ

หากเรามีแต่ความเชื่อพระเจ้าอยู่ภายในไม่มีการแสดงออก เราก็เหมือนพวกผีที่กลัวพระเจ้าจนตัวสั่น ซึ่งพวกมันก็เชื่อว่ามีพระเจ้า แต่ไม่มีการประพฤติดีแสดงออกมา

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

ทุกส่ิงที่พระเยซูทำในโลกนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นการเชื่อฟังพระเจ้าทั้งสิ้น ช่วยเหลือคนบาปมากมายให้รอดจากการพิพากษาลงโทษ เพราะพระเยซูเชื่อฟังจนถึงความมรณา พระองค์เป็นแบบอย่างแห่งความเชื่อโดยการประพฤติเชื่อฟังพระเจ้าพระบิดา แม้จะถูกตรึงบนกางเขนทุกข์ทรมานถึงความตาย พระเยซูก็เชื่อฟัง

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง

หากเราต้องการชนะการทดลองใจ และผ่านบททดสอบความเชื่อ เราต้องทำให้ความเชื่อที่อยู่ในเราซึ่งมองไม่เห็น แสดงออกมาเป็นการประพฤติดีที่มองเห็นถึงความเชื่อที่เรามีในพระเจ้าได้

เราต้องประกาศตนเป็นผู้เชื่อในพระเจ้า ดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้า เพื่อช่วยเหลือคนอื่นๆอีกมากมายให้มาเชื่อพระเจ้า กลับใจใหม่จากความบาป

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

มีส่วนในงานรับใช้ที่พระเจ้ามอบหมายให้คริสตจักร มอบหมายให้ผู้เชื่อทุกคนมีส่วนร่วมในพระมหาบัญชาของพระเจ้า คือ ออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ สอนให้เขาถือรักษาส่ิงสารพัดที่พระเยซูสั่งไว้ เพื่อให้เขาเติบโตขึ้นในความเชื่อ และเขาสามารถออกไปเป็นพระพรกับคนอื่นๆต่อไป

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรมยากอบ บทที่2:1-13
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. พระธรรมยากอบ บทที่ 3:1-12

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่