หน้าแรก เฝ้าเดี่ยวแบบตามพระธรรม พระธรรมผู้วินิจฉัย เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. ผู้วินิจฉัย บทที่12:8-15

เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. ผู้วินิจฉัย บทที่12:8-15

1598
0
ภาพจาก https://www.huffingtonpost.com/entry/trump-nominee-bible-constitution_us_59b004cbe4b0354e440e5379

ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมวินิจฉัย คือ ชนชาติอิสราเอลไม่ขาดผู้นำ แม้พระคัมภีร์ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าแต่ละยุคของผู้วินิจฉัยแต่ละท่านมีเหตุการณ์สำคัญๆอะไรบ้าง แต่ละท่านวินิจฉัยอิสราเอลเป็นเวลาสั้นๆ แต่ละท่านไม่ได้สืบเชื้อสายเผ่าเดียวกัน แต่ละท่านเกิดที่ไหนก็ตายที่นั่น มีเอโลนคนเดียวที่ไม่ได้บันทึกการมีบุตรธิดา

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรมผู้วินิจฉัยแล้ว  ท่านจะเรียนรู้ว่าพระเจ้าดูแลประชากรของพระองค์ผ่านผู้วินิจฉัยในเวลานั้น พวกเขาอยู่กับประชากรของพระเจ้า พวกเขาไม่ได้สืบทอดอำนาจการเป็นผู้วินิฉัยให้ลูกหลานในเผ่าของตน บางครั้งการเป็นผู้นำที่ดี คือ ทำให้มีความสงบสุขไม่มีสงคราม การวินิจฉัยของพวกเขาดูเหมือนไม่มีการทำสงครามกับคนต่างชาติเลย

อิบซาน เอโลนและอับโดน

8อิบซานแห่งเบธเลเฮมได้วินิจฉัยอิสราเอลต่อจากเยฟธาห์ 9ท่านมีบุตรชาย 30 คน และบุตรหญิง 30 คน สำหรับบุตรหญิงนั้น ท่านให้แต่งงานกับคนนอกเผ่าของท่าน และท่านนำบุตรหญิง 30 คนของคนนอกเผ่า มาให้แก่บุตรชายของท่าน ท่านวินิจฉัยอิสราเอลอยู่ 7 ปี 10แล้วอิบซานก็สิ้นชีวิตและถูกฝังไว้ที่เบธเลเฮม

11เอโลนคนเศบูลุนได้วินิจฉัยอิสราเอล 10 ปีต่อจากอิบซาน 12แล้วเอโลนคนเศบูลุนก็สิ้นชีวิต และถูกฝังไว้ที่อัยยาโลนในเขตแดนของเผ่าเศบูลุน

13อับโดนบุตรฮิลเลลชาวปิราโธนวินิจฉัยอิสราเอลต่อจากเอโลน 14ท่านมีบุตรชาย 40 คน และหลานชาย 30 คน ขี่ลาผู้ 70 ตัว ท่านวินิจฉัยอิสราเอลอยู่ 8 ปี 15แล้วอับโดนบุตรฮิลเลลชาวปิราโธนก็สิ้นชีวิตและถูกฝังไว้ที่ปิราโธนในแผ่นดินของเอฟราอิม ในแดนเทือกเขาของคนอามาเลข

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

พระเจ้าเป็นผู้ตั้งผู้วินิจฉัย เพื่อดูแลประชากรของพระองค์ การเป็นผู้นำบางครั้งไม่ได้สืบทอดจากสายโลหิต แต่ขึ้นอยู่กับพระเจ้าเป็นผู้แต่งตั้ง แต่พระคัมภีร์หลายตอนได้บันทึกว่าบทบาทผู้นำบางตำแหน่ง เช่น ปุโรหิต หรือกษัตริย์มีการสืบเชื้อสายโลหิตจากอาโรน กษัตริย์อิสราเอลก็สืบทอดผ่านสายโลหิตดาวิด แต่อย่างไรก็ดีพระเจ้าก็ยังเป็นคนแต่งตั้งหรือถอดถอนเช่นกัน

ผู้วินิจฉัยใช้เวลาอยู่กับประชากรของเขา เกิดและตายกับคนของเขา ระยะเวลายาวนานของการเป็นผู้นำขึ้นอยู่กับพระเจ้า ส่วนใหญ่ผู้วินิจฉัยสามท่านนี้สิ้นสุดหน้าที่เพราะการเสียชีวิต

ไม่มีการให้รายละเอียดเหตุการณ์สำคัญในการปกป้องคนของพระเจ้าจากศัตรู แสดงว่าน่าจะเป็นช่วงที่มีความสงบสุข ผู้นำของพระเจ้าก็ต้องเป็นคนที่นำความสงบสุข ให้กับประชาชน คนของพระเจ้า

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

พระเยซูคริสต์ใช้เวลาในโลกนี้เป็นช่วงเวลาสั้นๆมาก แต่ราชกิจของพระองค์ในการตายไถ่บาป เพื่อยกบาป มีผลมาจนถึงทุกวันนี้  นำความสงบสุขมาสู่จิตใจของผู้เชื่อ เพราะไม่ต้องกลัวการถูกลงโทษ รับอาชญาจากความผิดบาปที่ตนได้ทำมา

และพระองค์ตั้งเหล่าสาวกให้ประกาศความจริงเรื่องนี้ เพื่อนำความสงบสุขมาสู่จิตวิญญาณของผู้เชื่อ เพราะไม่ต้องมีความกลัวในการพิพากษาเรื่องบาปในวันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาเพื่อพิพากษาในวันสุดท้ายอีกต่อไป

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง

การเป็นผู้นำที่ดี มาจากการที่พระเจ้าแต่งตั้ง และทำหน้าที่ของตนต่อพระเจ้า ในการดูแลประชากรของพระเจ้าให้ดี นำความสงบสุขมาสู่จิตวิญญาณของผู้คนที่รอคอยพระเจ้า

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

ไม่ได้แสวงหาอำนาจ หรือความสำเร็จ หรือแสวงหาผลประโยชน์จากการรับใช้พระเจ้า หรือจากการเป็นผู้รับใช้พระเจ้า แต่เป็นผู้นำที่ทำหน้าที่ดูแลประชากรของพระเจ้า เพื่อให้ประชากรของพระเจ้า ติดตามพระเจ้าดำเนินชีวิตกับพระเจ้า รู้จักพระเจ้ามากขึ้น และร่วมกันทำพระมหาบัญชาให้สำเร็จ

หากต้องมีการแต่งตั้งผู้นำรุ่นต่อไปก็ควรให้เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียก ทรงแต่งตั้ง เพื่อการดูแลประชากรของพระเจ้า ไม่ได้แต่งตั้งผู้นำรุ่นต่อไปเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ในครัวเรือน หรือพวกพ้อง โดยการแต่งตั้งผู้นำที่จะให้ประโยชน์แก่ตนในภายหน้าต่อไป

ขอพระเจ้าอวยพร ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. ผู้วินิจฉัย บทที่ 12:1-7
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. ผู้วินิจฉัย บทที่ 13:1-25

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่