ส่ิงที่เรียนรู้จากพระธรรมวินิจฉัย คือ สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง สถานการณ์เหล่านั้นต้องการผู้นำเพื่อแก้ไขปัญหา โดยพระเจ้าจะเป็นผู้มีส่วนในการเลือกแต่งตั้งผู้นำ เพื่อให้เขาแก้ไขปัญหา แก้ไขสถานการณ์เพื่อดูแลคนของพระเจ้าให้เดินในทางของพระองค์

เมื่อท่านศึกษาเฝ้าเดี่ยวพระธรรมผู้วินิจฉัยแล้ว ท่านจะพบว่าปัญหาหลายๆอย่างมาจากการที่คนของพระเจ้าไม่รู้จักพระเจ้าดีพอ หรือรู้จักดีแต่ไม่เชื่อฟังพระเจ้า ขอให้เรามาศึกษาเพื่อเราจะดำเนินชีวิตเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า  ขอพระเจ้าอวยพร

วนฉ2:1-10,11-23

อิสราเอลไม่เชื่อฟัง

1ทูตของพระยาห์เวห์ได้ขึ้นไปจากกิลกาลถึงโบคิม และท่านกล่าวว่า “เราได้นำเจ้าทั้งหลายขึ้นมาจากอียิปต์ และได้นำพวกเจ้าเข้ามายังแผ่นดินซึ่งเราได้ปฏิญาณไว้แก่บรรพบุรุษของเจ้าทั้งหลายว่า ‘เราจะไม่มีวันหักพันธสัญญาที่เราทำกับเจ้าเลย 2และเจ้าทั้งหลายอย่าทำพันธสัญญากับชาวแผ่นดินนี้ พวกเจ้าจงทำลายแท่นบูชาของพวกเขาเสีย’ 

แต่เจ้าทั้งหลายไม่เชื่อฟังเรา ทำไมเจ้าทำเช่นนี้เล่า? 3ฉะนั้นเรากล่าวด้วยว่า เราจะไม่ขับไล่เขาเหล่านั้นออกไปให้พ้นหน้าเจ้าทั้งหลาย แต่พวกเขาจะเป็นหอกข้างแคร่ของพวกเจ้า และบรรดาพระของพวกเขาจะเป็นบ่วงดักเจ้าทั้งหลาย” 

4เมื่อทูตของพระยาห์เวห์กล่าวคำเหล่านี้แก่คนอิสราเอลทั้งปวงแล้ว ประชาชนก็ส่งเสียงร้องไห้ 5และพวกเขาเรียกที่นั้นว่า โบคิม และถวายสัตวบูชาแด่พระยาห์เวห์ที่นั่น

มรณกรรมของโยชูวา

(ยชว.24:29-31)

6เมื่อโยชูวาให้ประชาชนแยกย้ายไป คนอิสราเอลต่างก็เข้าไปยึดครองที่ดินที่เป็นมรดกของตน 7ประชาชนได้ปรนนิบัติพระยาห์เวห์ตลอดชีวิตของโยชูวา และตลอดชีวิตของพวกผู้ใหญ่ที่มีอายุยืนกว่าโยชูวาและเป็นผู้เห็นพระราชกิจยิ่งใหญ่ทั้งสิ้นของพระยาห์เวห์ ซึ่งได้ทรงทำเพื่ออิสราเอล 8โยชูวาบุตรนูนผู้รับใช้ของพระยาห์เวห์ สิ้นชีวิตเมื่ออายุได้ 110 ปี 9เขาทั้งหลายก็ฝังท่านไว้ในเขตที่ดินมรดกของท่านที่เมืองทิมนาทเฮเรส ในแดนเทือกเขาเอฟราอิม ทางทิศเหนือของภูเขากาอัช 10และคนรุ่นนั้นทั้งสิ้นก็ถูกรวบไปอยู่กับบรรพบุรุษของเขา

แล้วคนอีกรุ่นหนึ่งก็เกิดตามมา พวกเขาไม่รู้จักพระยาห์เวห์อีกทั้งไม่รู้เรื่องพระราชกิจที่ทรงทำเพื่ออิสราเอล

อิสราเอลไม่ซื่อสัตย์ต่อพระยาห์เวห์

11คนอิสราเอลทำสิ่งชั่วในสายพระเนตรพระยาห์เวห์ และปรนนิบัติบรรดาพระบาอัล 12พวกเขาละทิ้งพระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษ ผู้ทรงนำพวกเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์ พวกเขาไปติดตามพระอื่นซึ่งเป็นพระของชนชาติทั้งหลายที่อยู่ล้อมรอบ และกราบไหว้พระเหล่านั้น ทำให้พระยาห์เวห์กริ้ว 

13เขาทั้งหลายละทิ้งพระยาห์เวห์ไปปรนนิบัติพระบาอัล และพระอัชทาโรท 14ดังนั้นพระพิโรธของพระยาห์เวห์จึงพลุ่งขึ้นต่ออิสราเอล พระองค์จึงทรงมอบพวกเขาไว้ในมือพวกโจรผู้ปล้นเขา และทรงขายเขาไว้ในมือของบรรดาศัตรูที่อยู่ล้อมรอบ ดังนั้นเขาทั้งหลายจึงไม่สามารถต่อต้านศัตรูได้ 

15เขาทั้งหลายออกไปรบเมื่อไร พระหัตถ์ของพระยาห์เวห์ก็ต่อต้าน ทำให้เขาพ่ายแพ้ดังที่พระยาห์เวห์ตรัสแล้ว และดังที่พระยาห์เวห์ทรงปฏิญาณไว้กับเขา และเขาทั้งหลายก็เป็นทุกข์ยิ่งนัก

16แล้วพระยาห์เวห์ทรงให้เกิดผู้วินิจฉัย ผู้ช่วยเขาทั้งหลายให้พ้นมือผู้ที่ปล้นเขา 17แต่เขาทั้งหลายก็ยังไม่เชื่อฟังบรรดาผู้วินิจฉัยของเขา

เพราะพวกเขาเล่นชู้กับพระอื่น และกราบไหว้พระเหล่านั้น ไม่ช้าเขาก็หันไปจากทางซึ่งบรรพบุรุษของเขาผู้ได้เชื่อฟังพระบัญญัติของพระยาห์เวห์ได้ดำเนิน แต่เขาทั้งหลายไม่ได้ทำอย่างนั้น 

18พระยาห์เวห์ทรงตั้งผู้วินิจฉัยขึ้นเมื่อไร พระยาห์เวห์ก็สถิตกับผู้วินิจฉัยเมื่อนั้น และทรงช่วยเขาทั้งหลายให้พ้นจากเงื้อมมือของศัตรูตลอดชีวิตของผู้วินิจฉัย

เพราะพระยาห์เวห์ทรงสงสารเขาทั้งหลาย เมื่อทรงฟังเสียงคร่ำครวญของเขาเนื่องด้วยผู้ข่มเหงและบีบบังคับ 

19แต่เมื่อผู้วินิจฉัยนั้นสิ้นชีวิต เขาทั้งหลายก็หันกลับไปทำชั่วร้ายยิ่งกว่าบรรพบุรุษของเขาโดยติดตามปรนนิบัติ และกราบไหว้พระอื่นๆ เขาไม่เคยละความชั่วที่เคยทำ หรือทิ้งทางดื้อดึงของเขา 

20ดังนั้นพระพิโรธของพระยาห์เวห์จึงพลุ่งขึ้นต่ออิสราเอล และพระองค์ตรัสว่า “เพราะชนชาตินี้ได้ละเมิดพันธสัญญาซึ่งเราได้บัญชาไว้กับบรรพบุรุษของเขา และไม่ยอมฟังเสียงของเรา 21ดังนั้นเราจะไม่ขับไล่บรรดาประชาชาติซึ่งโยชูวาทิ้งไว้เมื่อเขาสิ้นชีวิตนั้นไปจากพวกเขาอีกต่อไป 

22เพื่อเราจะใช้ประชาชาติเหล่านั้นทดสอบอิสราเอลว่า เขาจะรักษาพระมรรคาของพระยาห์เวห์และดำเนินตามอย่างบรรพบุรุษของเขาหรือไม่” 

23ดังนั้นพระยาห์เวห์ทรงปล่อยประชาชาติเหล่านั้นไว้ ไม่ทรงขับไล่ให้ออกไปเสียโดยเร็ว และไม่ได้ทรงมอบเขาทั้งหลายไว้ในมือของโยชูวา

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

เราจะสังเกตพบว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ที่ดีสำหรับชีวิตเราอย่างแน่นอน เหมือนที่หวังดีกับอิสราเอล พระองค์จึงสำแดงแผนการความช่วยเหลือให้กับชนชาติของพระองค์ วันนี้เราอย่ามองเพียงปัญหาที่เราพบเจอ แล้วด่วนสรุปว่าพระเจ้าไม่ดีต่อเรา เวลาที่เราจะเจอความทุกข์ยากหรือปัญหาบ้าง ขอให้ตระหนักว่าสติปัญญาของพระเจ้าสูงกว่าเรามากนัก เราควรแสวงหาพระเจ้า เราควรเชื่อวางใจ เชื่อฟังและทำตามพระดำริของพระเจ้า

อีกสิ่งที่เราต้องระมัดระวังอย่างมาก คือ การไม่ประนีประนอมกับค่านิยมของโลก หรือคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าจะมีอิทธิพลต่อชีวิตของเรามากกว่าพระเจ้า

 อิสราเอลที่เชื่อมั่นในตนเองมากกว่าพระเจ้า สุดท้ายการตัดสินใจผิดพลาดของบรรพบุรุษทำให้เกิดปัญหาถึงลูกหลานมาถึงทุกวันนี้

เราต้องเรียนรู้จากพระคัมภีร์ตอนนี้ว่า คนของพระเจ้าต้องดำเนินชีวิตเชื่อฟังพระเจ้า ต้องรู้จักพระเจ้าแบบที่พระองค์เป็น ไม่ใช่ตามความคิดของเรา หรือตามประสบการณ์ของเรา

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

พระเจ้าตั้งพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระเยซูมาเพื่อช่วยเราให้รอดจากการพิพากษาในวันสุดท้าย เราต้องรู้จักพระเยซู เราต้องเติบโตขึ้นในความเชื่อกับพระเยซู พระองค์ฟังคำอธิษฐานเมื่อเราร้องทูลต้องการความช่วยเหลือ ผ่านทางพระเยซูคริสต์

 พระคริสต์คือ  พระผู้ช่วยที่พระเจ้ายังคงยืนยันว่า พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด ผ่านคนมากมายที่มาถึงพระเจ้า ผ่านทางพระเยซูคริสต์

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง?  

 คนของพระเจ้าเรียนรู้ที่จะเชื่อฟัง และทำตามพระเจ้า ไม่ประนีประนอมกับค่านิยมของโลกที่ต่อสู้ และขัดแย้งกับพระเจ้า

ยิ่งกว่านั้นเราควรประกาศ

 เราควรส่งต่อความเชื่อ ส่งต่อพระคำ และส่งต่อคริสตจักรของพระเจ้า

เพราะคนอิสราเอลไม่ได้ส่งต่อความเชื่อให้ลูกหลาน พวกเขาก็หลงลืมพระเจ้าที่ช่วยพวกเขาออกจากการเป็นทาสในอียิปต์  เราควรตั้งใจให้คนที่เรารัก ลูกหลาน ได้ฟังเรื่องราวของพระเจ้า เชื่อพระเจ้า ดำเนินชีวิตกับพระเจ้า เพื่อเขาจะมีชัยชนะในการดำเนินชีวิตเหนือโลกแห่งความบาป

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

 อบรมบุตรหลานให้รักพระเจ้า ให้รักพระราชกิจของพระเจ้า รับใช้พระเจ้าด้วยชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้า ใช้หลักการจากพระคัมภีร์ไม่ใช่ปรัชญา หรือความคิดเชิงตรรกะ เหตุผล เท่านั้น

ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้เฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. ผู้วินิจฉัย บทที่ 1:1-36
บทความถัดไปเฝ้าเดี่ยวแบบ A.C.T.S. ผู้วินิจฉัย บทที่ 3:1-31

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่