หน้าแรก คำสอน ร่วมพันธกิจ สอน 4  2ทธ 2:20-21 “ ภาชนะที่ใช้ร่วมพันธกิจ ”

สอน 4  2ทธ 2:20-21 “ ภาชนะที่ใช้ร่วมพันธกิจ ”

5860
0

.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี   ค่ายพระสิริ “ร่วมพันธกิจ สู่นิมิตปี 2020″

สอน 4  2ทธ 2:20-21  “ภาชนะที่ใช้ร่วมพันธกิจ

พุธค่ำที่  3 เม.. 2019  คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์ภาคใต้

ในบ้านหลังใหญ่ไม่ได้มีแต่ภาชนะทองและภาชนะเงินเท่านั้น แต่มีภาชนะไม้และภาชนะดินด้วย บางอย่างนั้นเป็นภาชนะพิเศษ บางอย่างก็เป็นภาชนะธรรมดา 21ถ้าใครชำระตัวเองให้พ้นจากความชั่วเหล่านี้ เขาก็จะเป็นภาชนะพิเศษ ซึ่งชำระให้บริสุทธิ์แล้ว เหมาะที่เจ้าของจะใช้เป็นประโยชน์ และพร้อมสำหรับการดีทุกอย่าง 

แท้ที่จริงเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าแล้ว เราก็พร้อมจะรับใช้ แต่ทำไมเรายังไม่ได้รับใช้พระเจ้า มีปัจจัยอะไรที่ทำให้เราไม่ได้มีส่วนในพันธกิจของพระเจ้า วันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงความตั้งใจเราให้ดี ให้กลับมารับใช้พระเจ้า

พระคัมภีร์ชี้ให้เห็นว่า คริสเตียนทุกคนเป็นภาชนะที่พระเจ้ามีแผนการจะใช้คนของพระเจ้า ผู้เชื่อเราเป็นภาชนะของพระองค์

แท้ที่จริงแล้วความจริงใจของเราคงปรารถนาอยากจะรับใช้พระเจ้า แต่เกิดอะไรขึ้นกับเราที่ผ่าน มายังไม่ได้รับใช้พระเจ้า ไม่เป็นไรช่างมันไปก่อน 

งานของพระเจ้า หรือพันธกิจที่พระเจ้า มอบให้คริสตจักร  พระเจ้ามีน้ำพระทัยให้อยู่ในความรับผิดชอบของสมาชิกทุกคนในคริสตจักร ไม่ว่าจะเป็นพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับคนเชื่อพระเจ้าแล้วหรือยังไม่ได้เชื่อพระเจ้า  เราต้อง มีส่วนร่วมในพันธกิจนี้ งานพันธกิจไม่ใช่เป็นเรื่องของคนใดคนหนึ่ง แม้กระทั้งศิษยาภิบาล หรือผู้นำเพียงคนเดียวที่จะสามารถทำพันธกิจให้สำเร็จได้ พระเจ้าต้องการให้เราทุกคนมีส่วนร่วมกับพระเจ้า

พันธกิจเริ่มต้นที่พระองค์ ก่อนไปสวรรค์พระเยซูได้ส่งมอบพันธกิจให้กับเราแล้วและพระเยซูยังร่วมพันธกิจกับเราในขณะนี้

ขอให้ทุกคนเมื่อกลับไปยังคริสตจักรของตนแล้ว หวังว่าทุกคนจะได้รับพันธกิจโดยตรงจากพระเจ้า ไม่ว่าพระเจ้าจะให้เราทำอะไร ขอให้เราเริ่มต้นในการอธิษฐาน อาจจะอธิษฐานเผื่อใคร หรือไปเยี่ยมเยียนใคร ไปฟังใคร

ข้อ 20 มีภาชนะแบ่งเป็นสองกลุ่ม แม้จะมีสี่ภาชนะ บางอย่างเป็นภาชนะพิเศษ และธรรมดา คุณค่าของภาชนะอยู่ที่วัสดุ มีทองคำและเงินเป็นวัสดุที่มีคุณค่าสูง พิเศษ สำหรับดินและ ไม้ เป็นวัสดุธรรมดา คุณค่าต่ำ

ข้อ 21 ถ้าใครชำระตนให้พ้นจากความชั่ว เขาก็เป็นภาชนะพิเศษที่ชำระให้บริสุทธิ์แล้ว พร้อมใช้สำหรับการดี ความพิเศษไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัสดุ แต่ขึ้นอยู่กับความสะอาด เหมาะกับที่เจ้าของจะใช้ได้ เราเป็นภาชนะที่พระเจ้าจะใช้ พระเจ้ามอบพันธกิจให้เรานำคนมาบาปจากความบาปไปสู่ความชอบธรรม  คนที่ทำพันธกิจนี้ต้องเป็นคนที่สะอาด ถ้าเป็นคนสกปรก ก็ไม่เหมาะที่เจ้าของจะใช้เป็นภาชนะได้

ความสะอาดเป็นคุณสมบัติเดียวที่พระเจ้าจะใช้

ไม่ใช่คุณสมบัติที่เป็นคนฉลาด เป็นคนเก่ง มีความสามารถ มีสุขภาพดี เรียนจบสูง การมีวุฒิการศึกษาเป็นถึง doctor (ดร.) ก็ไม่ใช่เกณฑ์การพิจารณาที่เจ้าของจะนำไปใช้หรือไม่ หรือเป็นศาสนาจารย์ไหม พระเจ้าจะใช้ไหม

ภาชนะที่พระเจ้าจะใช้นั้นต้องสะอาด ถ้าพระเจ้าจะใช้ต้องกลับใจใหม่ ขอให้สถาบันการศึกษาพระคัมภีร์พิจารณาหลักสูตรใหม่ เน้นให้ผู้รับใช้ที่ไปเรียนพระคัมภีร์มีชีวิตที่ได้รับการชำระให้สะอาดหมดจด  พระเจ้าใช้ไม่ต้องรอให้เรียนพระคัมภีร์จบก่อน หรือรอให้รับปริญญาก่อนที่จะขยายแผ่นดินของพระเจ้า บางแห่งนักศึกษาพระคัมภีร์ท้องก่อนจบเป็นเรื่องน่าเศร้า

แล้วเราจะทำตัวยังไงให้พระเจ้าใช้ได้ เราต้องมีชีวิตที่สะอาด พระเจ้า อยากใช้ภาชนะที่สะอาด ถ้าชีวิตเราสะอาดพระเจ้าใช้ได้ ถ้าสกปรกพระเจ้า แตะไม่ได้

การฟื้นฟู คือ พันธกิจที่จะถูกกระทำผ่านชีวิตที่สะอาด

1คร1:26-28 พี่น้องทั้งหลาย จงพิจารณาดูสภาพพวกท่านเมื่อได้รับการทรงเรียก มีน้อยคนที่โลกถือว่ามีปัญญา มีน้อยคนที่มีอำนาจ มีน้อยคนที่มีตระกูลสูง 27แต่พระเจ้าได้ทรงเลือกพวกที่โลกถือว่าโง่ เพื่อทำให้พวกมีปัญญาอับอาย และได้ทรงเลือกพวกที่โลกถือว่าอ่อนแอ เพื่อทำให้พวกที่แข็งแรงอับอาย 28พระเจ้าได้ทรงเลือกพวกที่โลกถือว่าต่ำต้อยและดูหมิ่น และเห็นว่าไม่สำคัญ เพื่อทำลายสิ่งซึ่งโลกเห็นว่าสำคัญ

มีใครนามสกุลจันทร์โอชาไหม เราไปเลือกตั้งโดยเลือกคนที่โลกถือว่าสำคัญให้มาดูแลประเทศใช่ไหมม แต่พระเจ้าเลือกเราเพราะเราโง่ เราไม่ได้อวดฉลาด  ทำไมที่ผ่านมาไม่มาร่วมพันธกิจ เพราะเราคิดว่าเราต่ำต้อย แต่พระเจ้าเลือกเรา พระเจ้าไม่ได้เลือกผู้รับใช้แบบส่ิงที่โลกบอกว่าเป็นคนฉลาด หรือคนสำคัญ  พระเจ้าทรงสัพพัญญูและไม่เคยเลือกผิด  ขอให้เราเห็นคุณค่าคนที่พระเจ้าเลือกมา พระเจ้าไม่ผิดพลาดแน่นอน

ข้อสังเกตจากพระธรรมตอนนี้

หนึ่ง โลกให้ความพิเศษกับคนมีปัญญา

สอง โลกให้ความพิเศษกับคนมีอำนาจ

สาม โลกให้ความพิเศษคนมีตระกูลสูง

สี่     โลกให้ความพิเศษคนมีสุขภาพแข็งแรง

ห้า   โลกให้ความพิเศษกับคนไม่สำคัญ

แต่ พระเจ้าให้ความสำคัญกับคนโง่

พระเจ้า ให้ความสำคัญกับคนไม่มีอำนาจ

พระเจ้า ให้ความสำคัญกับคนไม่มีตระกูลสูง

พระเจ้า ให้ความสำคัญกับคนอ่อนแอ

พระเจ้า ให้ความสำคัญกับคนต่ำต้อยคนที่ไม่สำคัญ

2คร4:7แต่เรามีของล้ำค่านี้อยู่ในภาชนะดิน เพื่อให้เห็นว่า ฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้า ไม่ได้มาจากตัวเราเอง

พระเจ้าเลือกท่านมาเพื่อให้พันธกิจของพระเจ้าสำเร็จ โดยพวกท่าน ให้ความร่วมมือในพันธกิจ หลังจากนี้ไปอย่านั่งงอมืองอเท้า แบมือแบเท้า แต่ขอให้มาร่วมพันธกิจ คริสตจักรจะเจริญหรือไม่อยู่ที่ท่าน พระเจ้าเลือกไม่ผิด แต่ท่านทำให้พระเจ้าดูโง่มาก

1คร1:18 เพราะว่าคนทั้งหลายที่กำลังจะพินาศก็เห็นว่าเรื่องกางเขนเป็นเรื่องโง่ แต่เราที่กำลังจะรอดเห็นว่าเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า

คนที่พินาศเห็นว่ากางเขนเป็นเรื่องโง่

2คร10:10 เพราะมีบางคนพูดว่าจดหมายของเปาโลนั้นมีน้ำหนักและมีอำนาจมากก็จริง แต่ตัวเขาดูอ่อนแอเมื่อมาถึงและคำพูดของเขาก็ใช้ไม่ได้” 

จินตนาการหลังรับจดหมายเปาโลไปอ่าน เนื้อหามีน้ำหนักมาก เนื้อหาจดหมายมีสิทธิอำนาจมาก แต่ตัวจริงเขาดูอ่อนแอ คำพูดของเขาก็ใช้ไม่ได้  เปาโลพบความสำเร็จ เราก็สามารถสำเร็จเท่ากับเปาโลได้ เพราะเป็นพระเจ้าองค์เดียวกัน พระวิญญาณบริสุทธิ์องค์เดียวกัน 

2คร12:10 ข้าพเจ้าพอใจบรรดาความอ่อนแอ เพราะข้าพเจ้าเข้มแข็งมากเมื่อนั้น แต่บางคนอ่อนแอเมื่อใดข้าพเจ้าเลิกเมื่อนั้น

เปาโลยอมเป็นคนอ่อนแอในทุกเรื่อง เพื่อเห็นแก่พระคริสต์ เพราะพันธกิจของพระเจ้าต้องใช้ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่ใช่ความสามารถของเรา

ลก23:11เฮโรดกับพวกทหารของท่านก็ดูหมิ่นและเยาะเย้ยพระองค์ เมื่อเอาเสื้อผ้าที่สวยงามมาสวมให้พระองค์แล้วก็ส่งกลับไปหาปีลาตอีก

เฮโรดดูหมิ่นพระเยซู วันที่พระเยซูถูกตรึง เป็นวันที่พระเยซูไม่ได้สำแดงความยิ่งใหญ่อะไรเลย มีแต่ความอ่อนแอ มีคนเยาะเย้ย เหยียดหยาม ถ่มน้ำลายรด บางคนตะโกนว่าแน่จริงช่วยตัวเองให้รอดก่อน  พระเยซูไม่อวดบารมี ไม่อวดเก่งในการทำพันธกิจตามที่พระเจ้าให้ทำ

รับใช้ตามของประทาน รับใช้ตามภาระใจ รับใช้ตามสถานการณ์ รับใช้ตามนิมิต  พระเยซูไม่อวดอ้างตนเองในการทำพันธกิจ

1ซมอ17:42เมื่อคนฟีลิสเตียมองดูและเห็นดาวิดก็ดูถูกเขา เพราะเขาเป็นคนหนุ่ม ผิวแดงๆ รูปร่างงามน่าดู 

คนฟิลิสเตียดูถูกดาวิด เพราะเขาเป็นคนหนุ่มผิวแดง รูปร่างงามน่าดู (เหมือนผู้หญิง) ทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วว่าคนของพระเจ้า ในสายตาของโลก ดูเหมือนเป็นคนไม่มีอะไร แต่ดาวิดไปทำ เปาโลไปทำ พระเยซูไปกางเขนโดยไม่ใช้สิทธิ์พิเศษอะไรเลย แม้พระเยซูจะมีฑูตสวรรค์สิบสองกอง พระองค์ก็ไม่ใช้อภิสิทธิ์เลย

พระเยซูบอกว่ากิจที่พระองค์ทำ เราก็จะทำด้วย และเราจะทำได้ยิ่งใหญ่กว่านั้น ถ้าเราไม่ทำอะไรเลย งานพันธกิจจะสำเร็จได้อย่างไร

นางราหับไม่ได้เป็นคนยิวด้วย แต่พระเจ้าใช้นางราหับให้มีส่วนทำให้กองทัพอิสราเอลยึดแผ่นดินคานาอันได้ เด็กแบบดาวิดก็นำชัยชนะยิ่งใหญ่มาสู่อิสราเอลได้ โดยพระเจ้าช่วยเหลือเขา

ยน4:28-30 ส่วนหญิงคนนั้นก็ทิ้งหม้อน้ำไว้และเข้าไปในเมืองบอกพวกชาวบ้านว่า 29มานี่ มาดูท่านผู้หนึ่งที่เล่าถึงสิ่งสารพัดที่ฉันเคยทำ ท่านผู้นี้จะเป็นพระคริสต์ได้ไหม?” 30คนทั้งหลายจึงพากันออกจากเมืองไปหาพระองค์

หญิงสะมาเรียคุณค่าต่ำมากทางสังคม ชีวิตศิลธรรมส่วนตัวของนางเลวร้ายมากนางมีผัวมาห้าคนแล้ว แต่พระเยซูใช้นางได้ให้ร่วมในพันธกิจกับพระเยซู นางพาคนทั้งหมู่บ้านมาหาพระเยซูในที่สุด

ข้อ39 คนจำนวนมากวางใจพระเยซูเพราะคำพยานของหญิงสะมาเรีย

พระเจ้า ใช้เขาได้เพื่อให้ร่วมพันธกิจ พบความสำเร็จ

ยรม9:23-24พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า อย่าให้ผู้มีปัญญาอวดสติปัญญาของตน อย่าให้ชายฉกรรจ์อวดความเข้มแข็งของตน อย่าให้คนมั่งมีอวดความมั่งคั่งของตน 24แต่ให้ผู้อวดอวดสิ่งนี้ คือการที่เขาเข้าใจและรู้จักเราว่าเราคือพระยาห์เวห์ ผู้สำแดงความรักมั่นคง ความยุติธรรม และความชอบธรรมในโลก เพราะเราพอใจในสิ่งเหล่านี้พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ

อย่าให้ผู้มีปัญญาอวดสติปัญญา อย่าให้ชายฉกรรจ์อวดความแข็งแรง คนรวยอย่าอวดความมั่งคั่ง แต่ให้อวดความเข้าใจในพระเจ้า การอวดตัวกลายเป็นอุปสรรคขัดขวางงานของพระเจ้า เป็นอุปสรรคการรับใช้

พระเจ้าให้สำแดงความรักมั่นคง ไม่ใช่สำแดงความมั่งคั่ง

มั่งมี พระเจ้าไม่ได้พอใจส่ิงเหล่านี้ เพนเทคอสหลงทาง เวลาเทศนาแล้วอยากมั่งมีหรืออยากมีมั่งอย่างเดียว คนป่วย คนจน เป็นคนที่ถูกสาบ

แต่ความจริงจากพระคัมภีร์ คนที่พระเจ้าใช้ที่ผ่านมาล้วนแล้วแต่เป็นคนอ่อนแอทั้งสิ้น ความสบาย ความสะดวก ความมีสตังค์ ความสนุก เลยทำให้เรามีความสงบ  ไม่ได้ร่วมทำพันธกิจของพระเจ้าเลย

เราต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้เพราะไม่มีวันพรุ่งนี้ ผมอายุเจ็ดสิบปีแล้ว ยังไม่เคยเห็นพรุ่งนี้เลย เวลาบอกว่าเจอกันพรุ่งนี้ พอลืมตาแล้วก็เป็นวันนี้แล้ว อย่ารอพรุ่งนี้ พรุ่งนี้ไม่มี  ปฎิทินหลอกเราว่าเรามีเวลา 365 วัน บางคนมีเวลาจริงๆ ไม่ถึงสัปดาห์ เพราะเราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่  มีโอกาสให้ทำในส่ิงที่พระเจ้าพอพระทัย

นางราหับ หญิงชาวสะมาเรีย รับใช้ร่วมพันธกิจโดยไม่ได้ใช้คณะกรรม การประชุม หรือใช้งบประมาณมากมาย แต่พวกเราส่วนใหญ่เวลาจะทำพันธกิจก็จะคิดว่า หากจะให้คนมาเชื่อพระเจ้าต้องเสียเงินให้หัวละเท่าไหร่ เราเลยเป็นคริสเตียนที่ขอความมั่งคั่งจากพระเจ้า เพื่อถวายเงินให้คนได้รับความรอด เรากำลังเพี้ยนไปแล้ว ขอให้กลับใจใหม่ร่วมพันธกิจกับพระเจ้า

1คร9:12 ถ้าคนอื่นมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์จากท่านทั้งหลาย เราก็มีสิทธิ์ยิ่งกว่านั้นอีกไม่ใช่หรือ? แต่ถึงกระนั้น เราก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์นี้เลย แต่เรายอมทนทุกอย่างเพื่อเราจะไม่วางสิ่งกีดขวางใดๆ ต่อข่าวประเสริฐของพระคริสต์

ถ้าคนอื่นมีสิทธิรับประโยชน์เปาโลยิ่งมีสิทธิ์นี้ แต่เปาโลไม่ใช้สิทธิ์นี้ ท่านยอมทนทุกข์ เพื่อไม่วางสิ่งกีดขวางใดๆต่อข่าวประเสริฐของพระคริสต์ การอวดตัวเป็นอุปสรรค แต่เปาโลไม่อยากให้ชีวิตตนเองเป็นอุปสรรค หรือเป็นส่ิงกีดขวาง ท่านจึงไม่อวดตัว หรืออ้างสิทธิ์ที่ท่านควรจะได้รับ

ขอให้อวดในส่ิงที่พระเจ้า พอพระทัย 2คร5:14 เพราะว่าความรักของพระคริสต์ควบคุมเราอยู่ เรามั่นใจเช่นนี้ว่ามีผู้หนึ่งสิ้นพระชนม์เพื่อทุกคน ดังนั้นทุกคนจึงตายแล้ว

ความรักของพระคริสต์ควบคุมเราอยู่ เราที่อยากมั่งคั่งตายไปแล้ว เราที่เป็นขึ้นมาแล้ว อยากอวดพระเจ้า อวดพันธกิจของพระเจ้า ขอให้เราที่คิดเช่นนี้รักษาชีวิตของตนให้สะอาด เป็นภาชนะที่พระเจ้าจะใช้ ภาชนะที่พระเจ้า จะใช้ไม่ใช่ต้องทำจากเงินหรือทองคำ หรือต้องเป็นภาชนะพิเศษเท่านั้น ภาชนะพิเศษ คือ ภาชนะที่ชำระให้บริสุทธิ์แล้ว เหมาะที่เจ้าของจะใช้ได้ สำหรับการดีทุกอย่าง ชีวิตเราขอให้พร้อมสำหรับพันธกิจของพระเจ้าทุกอย่าง การดีทุกอย่างสำเร็จด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้า

ความชั่วเหล่านี้ จาก 2ทธ2:16,22-24 จงหลีกเลี่ยงคำพูดที่ไร้คุณธรรมและโง่เขลา เพราะคำพูดอย่างนั้นจะนำคนไปสู่ความอธรรมมากยิ่งขึ้น

คำพูดไร้คุณธรรม โง่เขลา นำคนไปสู่ความอธรรม

เพราะฉะนั้นท่านจงหลีกหนีจากตัณหาของคนหนุ่ม และจงมุ่งมั่นในความชอบธรรม ความเชื่อ ความรัก และสันติสุขร่วมกับพวกที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์ 23อย่ายุ่งเกี่ยวกับการทุ่มเถียงที่โง่เขลาและไม่เป็นสาระ ท่านก็รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นทำให้เกิดการทะเลาะกัน 24ส่วนผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะต้องไม่เป็นคนที่ชอบทะเลาะ แต่ต้องมีใจเมตตาต่อทุกคน เป็นอาจารย์ที่เหมาะสมและมีความอดทน 

ข้อ22 หลีกหนีจากตัณหาของคนหนุ่ม แต่ให้มีใจบริสุทธิ์

ข้อ23 อย่าทะเลาะกัน

ข้อ24 มีใจเมตตากับทุกคน ไม่ยุ่งกับเรื่องเนื้อหนัง ตัณหาอยู่ในคนทุกวัย ภาชนะพิเศษต้องหลีกหนีจากส่ิงเหล่านี้ ค่านิยมของโลก

1ยน2:15-16 อย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลก ถ้าใครรักโลก ความรักของพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้น 16เพราะว่าทุกสิ่งที่อยู่ในโลก คือตัณหาของเนื้อหนังและตัณหาของตา และความทะนงในลาภยศไม่ได้มาจากพระบิดา แต่มาจากโลก 17และโลกกับสิ่งยั่วยวนของโลกกำลังผ่านพ้นไป แต่คนที่ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าจะดำรงอยู่เป็นนิตย์

อย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลก เพราะความรักของพระบิดาไม่ได้อยู่ในเขา เขาไม่สามารถทำพันธกิจของพระเจ้าได้ พระเยซูถามเปโตรถึงสามครั้ง ว่ารักพระเจ้าหรือเปล่า หรือตัณหาไม่ได้มาจากพระบิดาแต่มาจากโลก ขอให้เราสำรวจดูตัวเอง การพลิกฟื้นเกิดจากคนของพระองค์ แต่อยู่ที่พวกเรายอมให้พระเจ้าทำกิจขอพระองค์ให้สำเร็จชีวิตเราก่อน แล้วผ่านไปยังชีวิตคนอื่น

ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

บทความก่อนหน้านี้สอน 3  พันธกิจกับผู้เชื่อ รม15:22-33
บทความถัดไปสอน 5  1คร3:5-7 “พระเจ้าผู้ทำพันธกิจให้สำเร็จ”

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่