เทศนา คริสตจักรชีวิตรุ่งเรือง(GLC:H.I.M.) อาทิตย์ที่ 11 มิ.ย.2023

เทศนา คริสตจักรเตาปูนไมตรีจิต อาทิตย์ที่ 18 มิ.ย.2023

“สดด30:1-12 เหตุผลที่เราควรสดุดียกย่องพระเจ้า”

1.เราได้รับความช่วยเหลือพระเจ้า (1-4)

2.เราได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้า (5-7)

3.เราจะได้รับสิ่งดีจากพระเจ้า (11-12) 

4.เราจะได้ประกาศเรื่องราวของพระเจ้า (8-10)

1ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์ เพราะพระองค์ทรงดึงข้าพระองค์ขึ้นมาและมิได้ทรงให้ศัตรูของข้าพระองค์ยินดีเพราะข้าพระองค์

2ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้ทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์ และพระองค์ทรงรักษาข้าพระองค์ให้หาย 3ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงนำข้าพระองค์ขึ้นมาจากแดนคนตาย ทรงให้ข้าพระองค์มีชีวิต จึงไม่ต้องลงไปยังหลุมมรณา 4ท่านผู้จงรักภักดีต่อพระยาห์เวห์เอ๋ย จงร้องเพลงสดุดีพระองค์ ยกย่องพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์

5เพราะความกริ้วของพระองค์นั้นเป็นแต่ชั่วขณะหนึ่ง แต่ความโปรดปรานของพระองค์นั้นตลอดชีวิต การร้องไห้อาจจะคงอยู่สักคืนหนึ่ง แต่ความยินดีจะมาเวลาเช้า 6ส่วนข้าพระองค์ ข้าพระองค์พูดในความเจริญรุ่งเรืองของข้าพระองค์ว่า“ข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหวเลย” 7ข้าแต่พระยาห์เวห์ โดยความโปรดปรานของพระองค์ พระองค์ทรงสถาปนาข้าพระองค์ไว้อย่างภูเขาแข็งแกร่ง พอพระองค์ซ่อนพระพักตร์ ข้าพระองค์ก็ใจเสีย

8ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพระองค์ได้ร้องทูลพระองค์ และข้าพระองค์ได้วิงวอนองค์เจ้านายว่า 9“จะมีประโยชน์อะไร ถ้าข้าพระองค์ตาย? ผงคลีจะยกย่องพระองค์หรือ? มันจะบอกเล่าเรื่องความซื่อสัตย์ของพระองค์หรือ?10ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงฟังและทรงพระกรุณาข้าพระองค์ ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ข้าพระองค์”

11พระองค์ได้ทรงเปลี่ยนการไว้ทุกข์ของข้าพระองค์เป็นการเต้นรำพระองค์ทรงถอดเสื้อผ้ากระสอบของข้าพระองค์ออกและทรงคาดเอวข้าพระองค์ด้วยความยินดี12เพื่อข้าพระองค์จะร้องเพลงสดุดีพระองค์และไม่นิ่งเงียบข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระองค์เป็นนิตย์

“สดด30:1-12 เหตุผลที่เราควรสดุดียกย่องพระเจ้า 

1.เราได้รับความช่วยเหลือพระเจ้า (1-4)

2.เราได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้า (5-7)

3.เราจะได้รับสิ่งดีจากพระเจ้า (11-12) 

4.เราจะได้ประกาศเรื่องราวของพระเจ้า (8-10)

ตัวอย่าง หมอบอกข่าวดีและข่าวร้าย ข่าวร้ายคือ คุณเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย อยู่ได้ไม่ถึง 30 วัน อยากทำอะไรให้รีบทำ เมื่อคนไข้กลับมาพบหมออีกครั้งเพื่อบอกลา ข่าวดี คือ หมออ่านผลการตรวจร่างกายผิด

เบื้องหลังพระธรรมตอนนี้

 • ผู้เขียนสดุดีตอนนี้ หนุนใจเราให้สดุดี ยกย่องพระเจ้า เพราะเขาเชื่อว่าเขาจะได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยหนักจนจะตาย แต่พระเจ้าจะรักษาเขาให้หาย เขาจะไม่ตาย

 • ในเวลาที่เขาประสบความสำเร็จ มั่งคั่ง ร่ำรวย ทำให้เขาอวดดีมากขึ้น มั่นใจในตนเองมาก หยิ่งยโสขึ้น ความเจริญรุ่งเรืองทำให้จิตใจเขาชั่วร้ายขึ้น จนกระทั่งพระเจ้าทรงถอนความโปรดปราน ปัญหาก็มาถึง เขาก็พบกับความเจ็บป่วย  แล้วเขาอ้อนวอนขอพระเจ้าไว้ชีวิต 

 • คำอธิษฐานของเขาได้รับคำตอบจากพระเจ้า จากการร้องขอจนกว่าจะได้คำตอบ  เขามีชีวิตยืนยาว เขาไม่ตาย เพื่อจะได้สดุดียกย่องพระเจ้า และใช้เวลาที่เหลืออยู่ในการขอบพระคุณพระเจ้า 

 • ถ้าเราเป็นคนที่พระเจ้าโปรดปราน เขาจะรับสิ่งดี ผลดีจากพระเจ้า 

 • ผู้เขียนสดุดีมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า และอดไม่ได้ที่จะประกาศเรื่องราวของพระเจ้า ด้วยการสดุดียกย่องพระเจ้า 

หัวข้อคำเทศนาในวันนี้คือ เหตุผลที่เราควรสดุดียกย่องพระเจ้า 4 ประการ

1.เราได้รับความช่วยเหลือพระเจ้า (1-4)

1ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์ เพราะพระองค์ทรงดึงข้าพระองค์ขึ้นมาและมิได้ทรงให้ศัตรูของข้าพระองค์ยินดีเพราะข้าพระองค์

2ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้ทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์ และพระองค์ทรงรักษาข้าพระองค์ให้หาย 3ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงนำข้าพระองค์ขึ้นมาจากแดนคนตาย ทรงให้ข้าพระองค์มีชีวิต จึงไม่ต้องลงไปยังหลุมมรณา

แดนคนตาย หมายถึง ก้นลึกของความยากลำบาก หลุมลึกของเชโอล (Sheol) ภาพเหมือนการตักน้ำถังขึ้นจากบ่อ หรือคนออกมาจากคุกใต้ดิน

4ท่านผู้จงรักภักดีต่อพระยาห์เวห์เอ๋ย จงร้องเพลงสดุดีพระองค์ ยกย่องพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ 

 • สัญญาณของมนุษย์ ในการกลับมาหาพระเจ้า คือ การสดุดี ยกย่องพระเจ้า ขอบพระคุณพระเจ้า 

 • พระเจ้ารักษาความเจ็บป่วยหนักปางตาย แต่ให้ฟื้นขึ้นมาได้ เขาเจ็บหนักแต่พระเจ้ารักษาให้หายได้ ทั้งฝ่ายร่างกายและจิตใจ

 • ผู้เขียนไม่ตาย ไม่อาย เพราะได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้า 

 • สิเมโอนได้เห็นพระเยซูคริสต์ เขาจะไม่ตาย เขาจะได้เห็นความรอด

 • ลก2:26-32 พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสำแดงแก่ท่านว่าท่านจะไม่ตายจนกว่าจะได้เห็นพระคริสต์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า 27เมื่อสิเมโอนเข้าไปในบริเวณพระวิหารโดยการทรงนำของพระวิญญาณ และขณะที่บิดามารดานำพระกุมารเยซูเข้าไปเพื่อจะทำต่อพระกุมารตามธรรมเนียมของธรรมบัญญัตินั้น 28สิเมโอนเข้าไปอุ้มพระกุมาร และสรรเสริญพระเจ้าว่า29“ข้าแต่องค์เจ้านาย บัดนี้ขอทรงให้ทาสของพระองค์ไปเป็นสุขตามพระดำรัสของพระองค์30เพราะว่าตาของข้าพระองค์ได้เห็นความรอดของพระองค์แล้ว31ซึ่งพระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ต่อหน้าชนชาติทั้งหลาย32เป็นความสว่างที่ส่องแก่คนต่างชาติและเป็นศักดิ์ศรีของพวกอิสราเอลชนชาติของพระองค์”

2.เราได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้า (5-7)

5เพราะความกริ้วของพระองค์นั้นเป็นแต่ชั่วขณะหนึ่ง แต่ความโปรดปรานของพระองค์นั้นตลอดชีวิต การร้องไห้อาจจะคงอยู่สักคืนหนึ่ง แต่ความยินดีจะมาเวลาเช้า 6ส่วนข้าพระองค์ ข้าพระองค์พูดในความเจริญรุ่งเรือง ของข้าพระองค์ว่า“ข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหวเลย” 

ความเจริญรุ่งเรือง หมายถึง ความมั่นคงปลอดภัยอันเป็นผลจากสิ่งดีไม่ขาดสาย

7ข้าแต่พระยาห์เวห์ โดยความโปรดปรานของพระองค์ พระองค์ทรงสถาปนาข้าพระองค์ไว้อย่างภูเขาแข็งแกร่ง พอพระองค์ซ่อนพระพักตร์ ข้าพระองค์ก็ใจเสีย 

 • ขั่วขณะหนึ่ง เปรียบเทียบกับตลอดชีวิต แสดงว่า ความทุกข์มีวันสิ้นสุดลงได้ ความสุขนิรันดร์เกิดขึ้นได้เมื่อรู้ว่าเราเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า

 • พระเจ้าให้กำลังใจคนที่ทนทุกข์ ความทุกข์แสนสั้น ความสุขแสนนาน 

 • คนที่รู้ว่าตัวเองเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า มีความมั่นคงในชีวิต

 • ปลายทางชีวิตจบดี จบชีวิตอย่างมีความหวัง

3.เราจะได้รับสิ่งดีจากพระเจ้า (11-12)  

11พระองค์ได้ทรงเปลี่ยนการไว้ทุกข์ของข้าพระองค์เป็นการเต้นรำ

พระองค์ทรงถอดเสื้อผ้ากระสอบของข้าพระองค์ออก และทรงคาดเอวข้าพระองค์ด้วยความยินดี

12เพื่อข้าพระองค์จะร้องเพลงสดุดีพระองค์และไม่นิ่งเงียบ

ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระองค์เป็นนิตย์ 

 • พระเจ้าเปลี่ยนงานศพ เป็นงานรื่นเริง เพราะไม่ตาย คนละอารมณ์ คนละความรู้สึกกันเลย 

 • ตัวอย่างจาก พคค5:15 เปรียบเทียบ อสย61:3

 • พคค5:15 ความปลาบปลื้มก็หายไปจากใจของพวกข้าพระองค์การเต้นรำของพวกข้าพระองค์กลายเป็นการไว้ทุกข์.

 • อสย61:3 เพื่อจัดเตรียมให้กับพวกที่ไว้ทุกข์ในศิโยน คือให้มงกุฎแทนขี้เถ้าแก่พวกเขาและให้น้ำมันแห่งความยินดีแทนการไว้ทุกข์เสื้อคลุมแห่งการสรรเสริญแทนจิตวิญญาณที่ท้อแท้แล้วคนจะเรียกพวกเขาว่าต้นโอ๊กแห่งความชอบธรรมที่พระยาห์เวห์ทรงปลูกไว้เพื่อสำแดงพระสิริของพระองค์

 • สวมความยินดี เหมือนสวมเสื้อผ้าในงานเทศกาล แทนที่ผ้ากระสอบ ซึ่งเป็นเครื่องแต่งการของผู้ไว้ทุกข์ 

4.เราจะได้ประกาศเรื่องราวของพระเจ้า (8-10)

8ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพระองค์ได้ร้องทูลพระองค์ และข้าพระองค์ได้วิงวอนองค์เจ้านายว่า 9“จะมีประโยชน์อะไร ถ้าข้าพระองค์ตาย? ผงคลีจะยกย่องพระองค์หรือ? มันจะบอกเล่าเรื่องความซื่อสัตย์ของพระองค์หรือ?

10ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงฟังและทรงพระกรุณาข้าพระองค์

ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ข้าพระองค์” 

 • การร้องทูลวิงวอน ไวยากรณ์บอกว่า เขาอธิษฐาน ร้องทูลบ่อยๆตั้งแต่ในอดีตถึงตอนนี้ เขาอธิษฐานจนกว่าจะได้รับคำตอบ เขารู้ว่าจะไม่ตาย เพราะเขาจะได้ประกาศเรื่องราวของพระเจ้า 

 • ธุรกิจ การงาน เศรษฐกิจ การเรียน สุขภาพ อาจมีจุดจบสิ้นสุดได้ 

 • แต่การที่เรายังมีชีวิตไปต่อได้ เพราะพระเจ้า ช่วยเหลือเมื่อเราร้องขอ พระเจ้า โปรดปราน เราควรจะยกย่อง สดุดีพระเจ้า 

 • ผงคลี เป็นสิ่งไม่มีชีวิต ไม่สามารถพูดได้ ไม่สามารถสดุดี ยกย่องได้

 • การเล่าเรื่องพระเจ้าที่ทรงอวยพรแก่เรา ทรงทำดี ทรงช่วยเหลือ เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่ได้รับสิ่งดีจากพระเจ้า 

 • ตรงกันข้ามกับคนที่ด่า ล้อเลียน ด้อยค่า ดูถูกเกลียดชัง พระเจ้า 

 • กษัตริย์เฮเซคียาห์ (องค์ที่14) ประชวรใกล้สิ้นพระชนม์ พระองค์ร้องทูลพระเจ้าด้วยน้ำตาไหล พระเจ้าต่ออายุให้ 15 ปี ให้หมายสำคัญเงาย้อนกลับมาสิบขั้นบนนาฬิกาแดด อสย38:9,16-20

 • 9 บทประพันธ์ของเฮเซคียาห์กษัตริย์ของยูดาห์ หลังจากประชวร และทรงมีชีวิตรอดจากการประชวรของพระองค์นั้น มีว่า16ข้าแต่องค์เจ้านาย มนุษย์ดำรงชีพด้วยสิ่งเหล่านี้ 16 และวิญญาณจิตของข้าพระองค์ก็มีชีวิตด้วยสิ่งทั้งหมดนี้ขอทรงให้ข้าพระองค์หายดีและให้ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่ 17นี่แน่ะ เพื่อสวัสดิภาพของข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงมีความขมขื่นอย่างยิ่ง แต่พระองค์ทรงฉุดชีวิตของข้าพระองค์ออกจากหลุมของความพินาศ เพราะพระองค์ทรงเหวี่ยงบาปทั้งหมดของข้าพระองค์ไว้ข้างหลังของพระองค์ 18เพราะแดนคนตายขอบพระคุณพระองค์ไม่ได้ ความมรณาก็สรรเสริญพระองค์ไม่ได้บรรดาคนที่ลงไปยังหลุมนั้นจะหวังในความซื่อสัตย์ของพระองค์ไม่ได้19คนมีชีวิต คนมีชีวิต เขาขอบพระคุณพระองค์เหมือนอย่างที่ข้าพระองค์ทำอยู่ในเวลานี้บิดาจะบอกบุตรทั้งหลายให้รู้ถึงความซื่อสัตย์ของพระองค์ 20พระยาห์เวห์จะทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดและพวกเราจะบรรเลงเพลงด้วยเครื่องสายตลอดวันเวลาแห่งชีวิตของพวกเราที่พระนิเวศของพระยาห์เวห์

 • เปาโลหนุนใจผู้เชื่อให้ขอบพระคุณพระเยซูคริสต์  

 • คส2:6-7เพราะฉะนั้น ในเมื่อพวกท่านรับพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าไว้แล้ว ก็จงดำเนินชีวิตในพระองค์ด้วย 7จงหยั่งรากและก่อร่างสร้างขึ้นในพระองค์ จงมั่นคงในความเชื่อตามที่ได้รับการสอนมาแล้ว และจงให้การขอบพระคุณทวียิ่งขึ้น

 • เปาโลหนุนใจให้ผู้เชื่อ สดุดี และขอบพระคุณพระเยซูคริสต์ 

 • อฟ5:19-20 จงปราศรัยกันด้วยเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงฝ่ายจิตวิญญาณ คือร้องเพลงและสดุดีจากใจของพวกท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า 20จงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาอยู่เสมอสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง ในพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

อ้างอิง

บทความก่อนหน้านี้สดด146:1-10 หวังใจในการปกครองของพระเจ้า
บทความถัดไปสดด126:1-6 พระเจ้าอวยพร

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่