อ.กิจขจร ลิ่วเฉลิมวงศ์

เทศนาคริสตจักรชีวิตรุ่งเรืองGLC (องค์การHIM) อาทิตย์ที่ 5 ก.พ. 2023

เทศนาคริสตจักรเตาปูนไมตรีจิต อาทิตย์ที่ 12 ก.พ. 202

เทศนาคริสตจักรอันติโอเกีย แบ๊บติสต์(สวนมะลิ) อาทิตย์ที่ 26 ก.พ. 2023 พร้อมเสมอเมื่อรับใช้ 

สดด27:1-14 

บทเพลงแห่งความมั่นใจในชัยชนะ (ของดาวิด

1พระยาห์เวห์ทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่า?พระยาห์เวห์ทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งแห่งชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเกรงผู้ใดเล่า?

2เมื่อพวกคนชั่วมาหาข้าพเจ้าเพื่อจะกินเนื้อข้าพเจ้าคือบรรดาคู่อริและศัตรูของข้าพเจ้าพวกเขาจะสะดุดและล้มลง

3แม้กองทัพตั้งค่ายสู้ข้าพเจ้าใจข้าพเจ้าจะไม่กลัวแม้สงครามถาโถมใส่ข้าพเจ้าข้าพเจ้ายังวางใจพระเจ้าอยู่

4ข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระยาห์เวห์ ซึ่งข้าพเจ้าจะเสาะแสวงหา คือที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระยาห์เวห์ ตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อจะดูความงามของพระยาห์เวห์และเพื่อจะพินิจพิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์

5เพราะพระองค์จะทรงซ่อนข้าพเจ้าไว้ในที่ประทับของพระองค์ในยามยากลำบาก พระองค์จะทรงกำบังข้าพเจ้าไว้ในที่กำบังแห่งพลับพลาของพระองค์พระองค์จะทรงตั้งข้าพเจ้าไว้สูงบนศิลา

6และบัดนี้ศีรษะของข้าพเจ้าจะเชิดขึ้น เหนือบรรดาศัตรูของข้าพเจ้าที่อยู่รอบข้าง และข้าพเจ้าจะถวายเครื่องสัตวบูชาในพลับพลาของพระองค์ด้วยการโห่ร้องยินดีข้าพเจ้าจะร้องเพลงและเล่นดนตรีสดุดีพระยาห์เวห์

7ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงฟัง เมื่อข้าพระองค์ร้องทูลขอทรงพระกรุณาและตรัสตอบข้าพระองค์เถิด

8ใจของข้าเอ๋ย พระองค์ตรัสกับเจ้าว่า “จงแสวงหาหน้าของเรา” ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพระองค์จะแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์

9ขออย่าซ่อนพระพักตร์ของพระองค์จากข้าพระองค์ อย่าทรงผลักไสผู้รับใช้ของพระองค์ออกไปด้วยความกริ้ว พระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ ขออย่าทรงละข้าพระองค์หรือทิ้งข้าพระองค์

10แม้บิดาและมารดาของข้าพระองค์ทอดทิ้งข้าพระองค์แต่พระยาห์เวห์จะทรงยกข้าพระองค์ขึ้น

11ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงสอนพระมรรคาของพระองค์แก่ข้าพระองค์และขอทรงนำข้าพระองค์ไปบนวิถีราบ เนื่องจากศัตรูของข้าพระองค์

12ขออย่าทรงมอบข้าพระองค์ให้คู่อริทำตามใจชอบ เพราะพยานเท็จได้ลุกขึ้นสู้ข้าพระองค์และเขาหายใจออกมาเป็นความทารุณ

13ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่า ข้าพเจ้าจะเห็นความดีของพระยาห์เวห์ ในแผ่นดินของคนเป็น

14จงรอคอยพระยาห์เวห์ จงเข้มแข็ง และให้จิตใจของท่านกล้าหาญเถิดเออ จงรอคอยพระยาห์เวห์

สดด27:1-14

บทเพลงแห่งความมั่นใจในชัยชนะ (ของดาวิด

1.พระเจ้าเป็นที่ปลอดภัย (1-3)

2.พระเจ้าเป็นที่ปรารถนา (4,13-14)

3.พระเจ้าเป็นที่พึ่งพา (5-12)

เบื้องหลังพระธรรมตอนนี้ เป็นสถานการณ์ยากลำบากสุดๆในชีวิตของดาวิด อาจจะเป็นสามช่วงคือ ช่วงที่ 1ตอนซาอูลตามฆ่าก่อนการขึ้นเป็นกษัตรย์ ช่วงที่ 2 ตอนปกครองอิสราเอล 7 ปีแรก ช่วงที่ 3 ตอนหนีจากลูกชายอับซาโลมที่ก่อการกบฎ

ทั้งหมดนี้เกิดจากการทรงเรียกให้รับใช้พระเจ้า ในฐานะกษัตริย์ ดูจากมุมมองของดาวิดเขาไม่มีความพร้อมเลย แต่เราเรียนรู้จากดาวิดได้ ถ้าเรามั่นใจในพระเจ้าผู้ทรงเรียกให้เรามีชัยชนะในการรับใช้ เราจะพร้อมเสมอในการรับใช้ตอบสนองการทรงเรียกของพระองค์

เนื้อหาภายในตอนนี้ ปรากฎอยู่ใน 2ซมอ6:17พวกเขานำหีบของพระยาห์เวห์เข้ามาตั้งไว้ในที่กำหนด ตรงกลางเต็นท์ซึ่งดาวิดทรงตั้งไว้ และดาวิดก็ทรงถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องศานติบูชาเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ (ตอนดาวิดเริ่มต้นปกครองอิสราเอลยังไม่มีพระวิหาร)

2ซมอ15:25 แล้วพระราชาตรัสสั่งศาโดกว่า “จงหามหีบของพระเจ้ากลับเข้าไปในเมืองเถิด หากว่าพระยาห์เวห์ทรงโปรดปรานเรา พระองค์จะทรงนำเรากลับ และให้เราเห็นทั้งหีบนั้นกับที่ประทับของพระองค์ด้วย (ตอนดาวิดหนีอับซาโลมยังไม่มีพระวิหาร)

จากผู้เขียนสดด27:4 กล่าวถึง  พระวิหาร ข้อ5,6 กล่าวถึง พลับพลา และพูดถึงฐานะของตนเป็นกษัตริย์แล้ว แสดงว่า สถานการณ์ที่เขียนสดด27 น่าจะไม่ใช่ตอนซาอูลไล่ล่า เพราะตอนนั้นดาวิดยังไม่ได้เป็นกษัตริย์ 

หัวข้อคำเทศนาในวันนี้คือ

บทเพลงแห่งความมั่นใจในชัยชนะ (ของดาวิด

3 ประการ

1.พระเจ้าเป็นที่ปลอดภัย (1-3)

1พระยาห์เวห์ทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่า?พระยาห์เวห์ทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งแห่งชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเกรงผู้ใดเล่า?

เปรียบเทียบปัญหาเป็นความมืด พระเจ้าเป็นความสว่าง เป็นคำตอบของการเอาชนะปัญหา เวลานั้นปัญหาของดาวิดคือ ความไม่ปลอดภัยในชีวิตเพราะถูกตามล่า ตามฆ่า แต่พระเจ้าทำให้เขาไม่ตาย มีชัยชนะโดยไม่ต้องฆ่าศัตรู  

ความมืดที่เข้ามาในชีวิตเราคืออะไร เราอยู่ในความมืดหรืออยู่ในพระเจ้า แห่งความสว่าง พระเยซูคริสต์บอกว่าพระองค์เป็นความสว่างสำหรับเรา

ยน12:44-50 44และพระเยซูทรงประกาศว่า “คนที่วางใจเรานั้นไม่ได้วางใจในเราเอง แต่วางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา 45และคนที่เห็นเราก็เห็นผู้ทรงใช้เรามา 46เราเข้ามาในโลกเป็นความสว่าง เพื่อทุกคนที่วางใจในเราจะไม่อยู่ในความมืด 47เราไม่พิพากษาคนที่ได้ยินถ้อยคำของเราและไม่ทำตาม เพราะว่าเราไม่ได้มาเพื่อจะพิพากษาโลก แต่มาเพื่อจะช่วยโลกให้รอด 48ถ้าใครไม่ยอมรับเราและไม่รับคำของเรา จะมีสิ่งหนึ่งพิพากษาเขา คำที่เรากล่าวแล้วนั่นแหละจะพิพากษาเขาในวันสุดท้าย 49เพราะเราไม่ได้กล่าวตามใจเราเอง แต่พระบิดาผู้ทรงใช้เรามาเป็นผู้บัญชาเราว่าจะกล่าวอะไรหรือพูดอะไร 50เรารู้ว่าพระบัญญัติของพระองค์นั้นเป็นชีวิตนิรันดร์ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดนั้น เราก็พูดตามที่พระบิดาทรงบอกเรา”

“ความสว่าง ได้รับการขนานนามว่า เป็นพระนามของพระเจ้าที่มีความงดงามลึกซึ้ง”

กำบังอันแข็งแกร่ง” ป้องกันการโจมตีจากศัตรูได้ทั้งหมด

ข้อ2-3 เป็นการขยายความว่า ดาวิดไม่กลัวคนชั่ว คู่อริ ศัตรู กองทัพ สงคราม ส่ิงเหล่านี้เกิดจากคนพยายามทำอันตรายดาวิด แต่เขาไม่กลัว 

2เมื่อพวกคนชั่วมาหาข้าพเจ้าเพื่อจะกินเนื้อข้าพเจ้า

คือบรรดาคู่อริและศัตรูของข้าพเจ้าพวกเขาจะสะดุดและล้มลง 

รากศัพท์ตีความบอกว่าไม่ใช่ศัตรูของประเทศ แต่เป็นศัตรูส่วนตัวของดาวิด

3แม้กองทัพตั้งค่ายสู้ข้าพเจ้าใจข้าพเจ้าจะไม่กลัว

แม้สงครามถาโถมใส่ข้าพเจ้าข้าพเจ้ายังวางใจพระเจ้าอยู่

ดาวิดแสดงออกถึงความมั่นใจในพระเจ้า ชีวิตเขาเต็มไปด้วยการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อในพระเจ้า ทั้งๆที่เขามีปัญหา ศัตรูมากมาย เมื่อเริ่มต้นในการรับใช้ เป็นกษัตริย์ หรือแม้แต่ช่วงการเริ่มต้นในการปกครองชาวอิสราเอล หรือแม้แต่ตอนบั้นปลายของชีวิตการเป็นกษัตริย์ แต่ดาวิดผ่านเหตุการณ์ยากลำบากทุกอย่างได้ เพราะพระเจ้า

“เราจะพร้อมเสมอในการรับใช้ ในการดำเนินชีวิตทุกช่วงเวลาของชีวิต ถ้าเรารู้จักพระเจ้า และเติบโตในความเชื่อ ความไว้วางใจ พร้อมตอบสนองการทรงเรียกให้รับใช้ “

2.พระเจ้าเป็นที่ปรารถนา (4,13-14)

4ข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระยาห์เวห์ ซึ่งข้าพเจ้าจะเสาะแสวงหา คือที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระยาห์เวห์ ตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อจะดูความงามของพระยาห์เวห์และเพื่อจะพินิจพิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์

เมื่อพระเจ้าเป็นที่ปรารถนา ทำให้ดาวิดแสวงหาพระเจ้า ใช้เวลากับพระเจ้า ครุ่นคิดถึงพระเจ้า ทบทวนชีวิตของเขากับพระเจ้า

เราปรารถนาสิ่งใดเราก็แสวงหาสิ่งนั้น 

เปรียบเทียบเหมือนดาวิดเป็นแขกวีไอพี ของพระเจ้า อยู่ในเซฟเฮ้าส์ของพระเจ้า ใครจะจัดการดาวิด ต้องเขามาในการปกป้องคุ้มครองของพระเจ้าก่อน แล้วต้องเอาชนะพระเจ้าให้ได้ ถึงจัดการทำร้ายหรือฆ่าดาวิดได้ 

13ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่า ข้าพเจ้าจะเห็นความดีของพระยาห์เวห์ ในแผ่นดินของคนเป็น

14จงรอคอยพระยาห์เวห์ จงเข้มแข็ง และให้จิตใจของท่านกล้าหาญเถิดเออ จงรอคอยพระยาห์เวห์

ดาวิดคาดหวังว่า ความปรารถนาพระเจ้าของเขา จะทำให้เกิดผลดีกับชีวิตของเขา เพราะพระเจ้าที่เขาปรารถนาจะทำให้เกิดผลดีกับชีวิตเขาแน่นอน

Silhouette of helping hand between two climber

3.พระเจ้าเป็นที่พึ่งพา (5-12)

5เพราะพระองค์จะทรงซ่อนข้าพเจ้าไว้ในที่ประทับของพระองค์ในยามยากลำบาก พระองค์จะทรงกำบังข้าพเจ้าไว้ในที่กำบังแห่งพลับพลาของพระองค์ พระองค์จะทรงตั้งข้าพเจ้าไว้สูงบนศิลา

ซ่อน” “กำบัง” “ตั้งเหนือบรรดาศัตรู แสดงว่า พระเจ้าเป็นความช่วยเหลือให้ปลอดภัย ศัตรูทำอันตรายไม่ได้ 

6และบัดนี้ศีรษะของข้าพเจ้าจะเชิดขึ้น เหนือบรรดาศัตรูของข้าพเจ้าที่อยู่รอบข้าง และข้าพเจ้าจะถวายเครื่องสัตวบูชาในพลับพลาของพระองค์ด้วยการโห่ร้องยินดีข้าพเจ้าจะร้องเพลงและเล่นดนตรีสดุดีพระยาห์เวห์

เป็นบรรยากาศแห่งชัยชนะ เฉลิมฉลอง โห่ร้อง 

7ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงฟัง เมื่อข้าพระองค์ร้องทูลขอทรงพระกรุณาและตรัสตอบข้าพระองค์เถิด

8ใจของข้าเอ๋ย พระองค์ตรัสกับเจ้าว่า “จงแสวงหาหน้าของเรา” ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพระองค์จะแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์

9ขออย่าซ่อนพระพักตร์ของพระองค์จากข้าพระองค์ อย่าทรงผลักไสผู้รับใช้ของพระองค์ออกไปด้วยความกริ้ว พระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ข้าพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ ขออย่าทรงละข้าพระองค์หรือทิ้งข้าพระองค์

10แม้บิดาและมารดาของข้าพระองค์ทอดทิ้งข้าพระองค์ แต่พระยาห์เวห์จะทรงยกข้าพระองค์ขึ้น

การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า ทำให้ไม่รู้สึกถูกทอดทิ้งเหมือนเด็กกำพร้า ทำให้จิตใจไม่มั่นคง ขาดความอบอุ่น ไม่มีใครอบรมสั่งสอน รู้สึกไม่ปลอดภัย ชีวิตยากลำบาก ปัญหาที่ดาวิดเจอ พ่อแม่ก็ช่วยเขาไม่ได้

11ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงสอนพระมรรคาของพระองค์แก่ข้าพระองค์และขอทรงนำข้าพระองค์ไปบนวิถีราบ เนื่องจากศัตรูของข้าพระองค์

12ขออย่าทรงมอบข้าพระองค์ให้คู่อริทำตามใจชอบ เพราะพยานเท็จได้ลุกขึ้นสู้ข้าพระองค์และเขาหายใจออกมาเป็นความทารุณ

คนที่รู้สึกว่าไม่มีใครรัก เขาจะรู้สึกเหมือนโดนทำร้าย กลัวคนมาทำร้าย อยากได้การคุ้มครอง อยากได้ความปลอดภัย แต่สำหรับคนที่มีพ่อแม่ เขาจะมีความมั่นใจ ไม่รู้สึกกลัว 

ดาวิดที่รู้จักพระเจ้า เขามั่นใจพระเจ้าทรงรักเขา เขาพึ่งพาพระเจ้าได้ พระองค์ป้องกันเขาให้ปลอดภัยได้  

เขาพร้อมเสมอที่จะรับใช้ เพราะมั่นใจในชัยชนะที่พระเจ้าให้เขา

ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

อ้างอิง

สนใจติดต่อเรา หรือเชิญให้เทศนา ให้สอนหรือให้อบรม

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้สดด16:1-11 อธิษฐานและวางใจในพระเจ้า
บทความถัดไปสดด.89:28 รักแท้(ของพระเจ้า)มีอยู่จริง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่