เทศนา คริสตจักรชีวิตรุ่งเรือง(GLC:H.I.M.) อาทิตย์ที่  5 พ.ย.2023

สดด125:1-5  สวัสดิภาพมีแด่ประชากรของพระเจ้า

1. พระเจ้าเป็นความมั่นคงของผู้วางใจ (1-2)

2. พระเจ้าเป็นความหวั่นไหวของผู้ไม่วางใจ (3-5)

 

สดุดี 125 สวัสดิภาพมีแด่ประชากรของพระเจ้า บทเพลงใช้แห่ขึ้น

1บรรดาผู้ที่วางใจในพระยาห์เวห์ก็เหมือนภูเขาศิโยนซึ่งไม่หวั่นไหว แต่ดำรงอยู่เป็นนิตย์

2ภูเขาอยู่รอบเยรูซาเล็มฉันใดพระยาห์เวห์ทรงอยู่รอบประชากรของพระองค์ ตั้งแต่บัดนี้สืบไปเป็นนิตย์ฉันนั้น

3เพราะคทาของความอธรรมจะไม่อยู่เหนือแผ่นดินที่ตกเป็นส่วนของคนชอบธรรม เกรงว่าคนชอบธรรมจะยื่นมือออกทำความชั่ว

4ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงทำการดีต่อคนดี และต่อคนที่มีใจเที่ยงตรง 

5แต่สำหรับผู้ที่หันเข้าหาทางคด พระยาห์เวห์จะทรงพาพวกเขาไปพร้อมกับผู้ทำความชั่ว ขอสันติภาพจงมีอยู่ในอิสราเอล

เบื้องหลังพระธรรมตอนนี้

บทเพลงแห่ขึ้น “A Song of Degrees” หรือเพลงที่ขึ้นที่สูง เริ่มจาก สดุดีบทที่120-134 ดูเหมือนเป็นเพลงที่แต่งขึ้นร้องในโอกาสเทศกาลยิว ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการรื้อฟื้นชนชาติ ให้กลับมาจากการเป็นเชลยพวกเขาร้องบนเพลงแห่ขึ้น เมื่อจะเดินทางไปเยรูซาเล็มสามครั้งต่อปี 1พกษ:27-28 , ฉธบ16:16 

พบว่าบทเพลงแห่ขึ้น มีดาวิดแต่ง 4บท และโซโลมอนแต่ง 1บท และอีก 10 บทซึ่งไม่ทราบว่าใครเป็นคนแต่ง ซึ่งอาจจะแต่งหลังการเป็นเชลย หรือนำบทเพลงของผู้แต่งสดุดีที่เกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์กลับมาเป็นเชลย แต่นำมาใช้ร้องในเทศกาลขอบคุณพระเจ้า เพื่อระลึกถึงพระเจ้า  

สดด125 คนของพระเจ้ามีความเชื่อ มีความมั่นใจในพระยาเวห์อย่างไม่หวั่นไหว และพระองค์จะทรงปกป้องพวกเขาอย่างไม่เสื่อมคลาย ไม่ปล่อยให้พวกเขาตกเป็นเหยื่อของการกดขี่นานเกินกว่าที่พวกเขาจะทนได้ ตอนท้ายเป็นคำอธิษฐานเตือนปลายทางของผู้ทำความชั่วจะได้รับการลงโทษจากพระเจ้า 

ในบทเพลงแห่ขึ้นนี้ ผู้เขียนแสดงให้เห็นถึงพระเจ้าเป็นผู้ใดสำหรับประชากรของพระองค์ และคนอธรรม หัวข้อคำเทศนาในวันนี้คือ สวัสดิภาพมีแด่ประชากรของพระเจ้า 2 ประการ

1. พระเจ้าเป็นความมั่นคงของผู้วางใจ (1-2)

สดด125:1 บรรดาผู้ที่วางใจในพระยาห์เวห์ก็เหมือนภูเขาศิโยนซึ่งไม่หวั่นไหว แต่ดำรงอยู่เป็นนิตย์ 

ภูเขา โดยทั่วไปเป็นสิ่งทรงสร้างที่มีความแข็งแรงตามธรรมชาติ สัญลักษณ์นี้เล็งถึง อิสราเอลที่ไม่สั่นไหว ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ พายุไม่สามารถทำลายได้ หรือให้หวั่นไหวได้ ศัตรูจะเข้ามาทำลายไม่ง่ายเพราะมียุทธศาสตร์ที่ดี

ภูเขาศิโยนเป็นชื่อเฉพาะ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเพลงสดุดีกล่าวถึงชาวเยรูซาเล็ม เพราะเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับพระประสงค์ของพระเจ้าที่ไม่อาจเพิกถอนได้ 

แท้จริงพระเจ้าอยู่ท่ามกลาง และปกป้องคนของพระองค์ ทรงป้องกันพวกเขาจากศัตรู และภัยทุกด้าน

1คร10:13 ไม่มีการทดลองใดๆ เกิดขึ้นกับท่านทั้งหลาย นอกเหนือการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ พระเจ้าทรงซื่อสัตย์ พระองค์จะไม่ทรงให้พวกท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อถูกทดลอง พระองค์จะทรงให้มีทางออกด้วย เพื่อพวกท่านจะมีกำลังทนได้

(ประยุกต์: ถ้าเราทำความชั่ว เราดำเนินชีวิตตามทางของคนชั่ว แต่ถ้าเราวางใจในพระเจ้า เราดำเนินชีวิตตามความชอบธรรม)

สดด125:2  2ภูเขาอยู่รอบเยรูซาเล็มฉันใด พระยาห์เวห์ทรงอยู่รอบประชากรของพระองค์ตั้งแต่บัดนี้สืบไปเป็นนิตย์ฉันนั้น 

ทางตะวันออกมีภูเขามะกอกเทศ ทางใต้มีภูเขาฮินโนม (เนินแห่งความชั่วร้าย) ทางตะวันตก มีพื้นดินยกตัวขึ้นอย่างไม่มาก ทางเหนือความโค้งของชะง่อนผาที่เชื่อมภูเขามะกอกเทศโอบล้อมประชากรของพระเจ้าเป็นระยะทางกว่าหนึ่งไมล์ พื้นที่นี่เป็นสัญลักษณ์เล็งถึงการปกป้องประชากรของพระเจ้า โดยพระเจ้า สำหรับผู้อยู่อาศัยที่เยรูซาเล็มตลอดไป

คนจะรู้สึกมั่นคง ปลอดภัย ไม่หวั่นไหว ไม่กลัว เพราะไม่มีอะไรมากระทบชีวิตประจำวัน พวกเขาไม่ถูกกระทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิต

ยน3:16-18พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ 17เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลก ไม่ใช่เพื่อพิพากษาโลก แต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้น 18คนที่วางใจในพระบุตรจะไม่ถูกพิพากษา ส่วนคนที่ไม่ได้วางใจก็ถูกพิพากษาอยู่แล้ว เพราะเขาไม่ได้วางใจในพระนามพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า

(คนของพระเจ้า ดำเนินชีวิตในทางชอบธรรมของพระเจ้า เพราะเขาวางใจในพระเจ้า เขาจึงไม่หวั่นไหว หรือดำเนินชีวิตทำตามคนชั่ว หรือยอมทำความชั่ว ตามคนชั่ว)

2. พระเจ้าเป็นความหวั่นไหวของผู้ไม่วางใจ (3-5)

สดด125:3เพราะคทาของความอธรรมจะไม่อยู่เหนือแผ่นดินที่ตกเป็นส่วนของคนชอบธรรมเกรงว่าคนชอบธรรมจะยื่นมือออกทำความชั่ว

หมายถึง ชนชาติที่พระเจ้าอนุญาตให้จัดการกับคนของพระเจ้าไปเป็นเชลย แต่ในที่สุดคนอธรรมที่มีอำนาจปกครอง พระเจ้าก็จะจัดการพิพากษาพวกเขาในตอนท้าย เช่น ใช้อำนาจบังคับให้คนของพระเจ้านมัสการพระของกษัตริย์ หรือให้ทานอาหารที่มลทิน หรือให้แต่งงานกับคนต่างชาติที่ไม่เชื่อพระเจ้า 

(ถ้าคนของพระเจ้าหวั่นไหวไปตามคนชั่วที่มีอำนาจ ก็แสดงว่าพวกเขาไม่ได้วางใจในพระเจ้าจริงๆ ผู้เชื่อต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิต)

สดด125:4ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงทำการดีต่อคนดี

และต่อคนที่มีใจเที่ยงตรง

สำหรับอิสราเอลที่ซื่อสัตย์ ซื่อตรง และเชื่อในพระเจ้าจะได้รับผลดีแตกต่างจากพวกที่ไปตามทางของคนอธรรมที่มีอำนาจ บีบบังคับพวกเขา 

สดด125:5แต่สำหรับผู้ที่หันเข้าหาทางคด

( ทางคด คือ เดินในทางไม่ตรง พระเจ้าให้ผู้เผยวจนะทำทางให้ตรงไปยังศิโยน ที่ประทับของพระเจ้าโดยการเผยวจนะ ให้ดำเนินชีวิตในทางชอบธรรมนั่นเอง )

โลกและค่านิยมของโลก เจ้านายผู้มีอำนาจอาจข่มเหงผู้เชื่อให้ดำเนินในทางอธรรม แต่ขอให้เราอย่าทำตาม ให้เราดำเนินในความเชื่อ ในความชอบธรรม เพราะปลายทางเราจะรับพระพร เป็นสุข 

พระยาห์เวห์จะทรงพาพวกเขาไปพร้อมกับผู้ทำความชั่ว

(อิสราเอลเคยไปเป็นเชลยในบาบิโลนมาแล้ว พวกเขาต้องเรียนรู้ที่จะไม่ต้องสิ้นชาติอีก) จะมีการแยกแยะแกะแพะของพระเจ้า มีการพิพากษาประชาชาติ

มธ25:41 แล้วพระองค์จะตรัสกับพวกผู้ที่อยู่เบื้องซ้ายพระหัตถ์ของพระองค์ว่า ‘พวกท่านผู้ถูกแช่งสาปจงถอยไปจากเราและเข้าไปอยู่ในไฟที่ไหม้อยู่เป็นนิตย์ ซึ่งเตรียมไว้สำหรับมารร้ายและบริวารของมัน

(ไม่ใช่ว่าคนของพระเจ้าทุกคนจะได้รับความรอดเพราะอ้างว่าตนเป็นคนของพระเจ้า แต่เขาต้องดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้า ไว้วางใจในพระเจ้า มั่นคงในพระเจ้า และไม่ทำผิดต่อพระเจ้า )

“ขอสันติภาพจงมีอยู่ในอิสราเอล”

ผู้เขียนสดุดีคาดหวังว่า คำอธิษฐานของเขา ความปรารถนาของเขาจะได้รับคำตอบจากพระเจ้า เป็นพระพรของพระเจ้าที่ให้ประชากรของพระองค์ได้มีสันติภาพ

คนของพระเจ้าไม่ควรดำเนินชีวิตตามค่านิยมของโลก หรือพระอื่นหรือรูปเคารพอื่นใดที่ไม่ใช่พระเจ้า ปลายทางของชีวิตเราในพระเจ้า คือ สันติสุข

กท6:15-16 เพราะว่าจะเข้าสุหนัตหรือไม่นั้น ไม่สำคัญอะไร แต่การที่ถูกสร้างใหม่นั้นสำคัญ16  สันติสุขและพระเมตตาจงมีแก่ทุกคนที่ประพฤติตามกฎนี้ และแก่อิสราเอลของพระเจ้า

ยน14:27 เรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่าน สันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้น เราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้ อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์ อย่ากลัวเลย

สันติภาพ คือ จุดจบของการปกครองแบบเผด็จการ ความเป็นปรปักษ์ การแตกแยก ความไม่สงบ การตื่นตระหนก สันติภาพ คือ อิสรภาพและความสามัคคี ความปลอดภัยและความสุข” (Delitzsch)

ถ้าเราจะกลัวคนชั่ว ให้เรากลัวพระเจ้าดีกว่า

ถ้าเราจะวางใจในมนุษย์ ให้เราวางใจพระเจ้าดีกว่า

ร่วมใจกันอธิษฐาน

อ้างอิง

 1. https://biblehub.com/commentaries/cambridge/psalms/125.htm

 2. https://biblehub.com/commentaries/pulpit/psalms/125.htm 

 3. https://biblehub.com/commentaries/kad/psalms/125.htm 

 4. https://biblehub.com/commentaries/ellicott/psalms/125.htm

 5. https://biblehub.com/commentaries/benson/psalms/125.htm

 6. https://biblehub.com/commentaries/mhc/psalms/125.htm

 7. https://biblehub.com/commentaries/barnes/psalms/125.htm

 8. https://biblehub.com/commentaries/jfb/psalms/125.htm

 9. https://biblehub.com/commentaries/gill/psalms/125.htm

 10. https://bibleinoneyear.org/th/classic/318/

 11. https://biblehub.com/commentaries/tod/psalms/125.htm

 12. พระคริสต์ธรรมคัมภีร์อมตธรรมร่วมสมัยฉบับค้นคว้า. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: องค์การอมตธรรม, 2011, หน้า 1198.

 13. พระคริสตธรรมคัมภีร์ “ชีวิตครบบริบูรณ์” ฉบับอธิบายฉบับภาษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1. เกาหลีใต้: สำนักพิมพ์ไลฟ์พับลิชเชอร์อินเตอร์เนชั่นแนล, 2018, หน้า 1048.

บทความก่อนหน้านี้สดด128:1-6  พระพรของพระเจ้าสำหรับผู้ที่ยำเกรงพระองค์ 
บทความถัดไปสดด72:1-20 คำอธิษฐานของพ่อถึงลูก

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่