หน้าแรก คำเทศน์ พระคริสต์ ยืนหยัดเพื่อพระคริสต์    2คร:1-11

ยืนหยัดเพื่อพระคริสต์    2คร:1-11

4589
0
depressed young people sitting in the tunnel

.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี เทศนาเช้า  อา 24 ..19

รอบ 1 คริสตจักรตลาดพลูแบ๊บติสต์

ยืนหยัดเพื่อพระคริสต์    2คร:1-11

1เปาโล ผู้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามพระประสงค์ของพระเจ้า และน้องทิโมธี

เรียน คริสตจักรของพระเจ้าที่เมืองโครินธ์ และธรรมิกชนทุกคนที่อยู่ทั่วแคว้นอาคายา

2ขอพระคุณและสันติสุข ซึ่งมาจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า จงมีกับท่านทั้งหลายเถิด

เปาโลขอบพระคุณหลังจากได้รับความยากลำบาก

3สาธุการแด่พระเจ้า พระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พระบิดาผู้ทรงพระเมตตากรุณา พระเจ้าแห่งการหนุนใจทุกอย่าง 4พระองค์ผู้ทรงหนุนใจเราในความยากลำบากทั้งหมดของเรา เพื่อเราจะสามารถหนุนใจคนทั้งหลาย ที่มีความยากลำบากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยการหนุนใจ ซึ่งเราเองได้รับจากพระเจ้า 5เพราะความรักของพระคริสต์มากท่วมท้นเราอย่างไร การหนุนใจของพระคริสต์ก็มากท่วมท้นเราอย่างนั้น 6ที่เราทนความยากลำบากนั้น ก็เพื่อให้พวกท่านได้รับการหนุนใจและได้รับความรอด และที่เราได้รับการหนุนใจ ก็เพื่อให้พวกท่านได้รับการหนุนใจด้วย ซึ่งท่านจะได้รับเมื่อสู้ทนความทุกข์เช่นเดียวกับที่เราทนอยู่นั้น 7และเราก็มีความหวังแน่นอนในท่านทั้งหลาย เพราะรู้ว่าพวกท่านมีส่วนในความทุกข์ของเราอย่างไร ท่านก็จะมีส่วนในการหนุนใจของเราอย่างนั้น

8พี่น้องทั้งหลาย เราอยากให้พวกท่านรู้ถึงความยากลำบากที่เกิดกับเราในแคว้นเอเชียคือเราเผชิญความทุกข์หนักอย่างยิ่งชนิดที่เกินกำลัง จนเราหมดหวังที่จะเอาชีวิตรอดมาได้ 9ที่จริงเรารู้สึกว่าถูกตัดสินให้ถึงที่ตายแล้ว ทั้งนี้เพื่อเราจะไม่ไว้ใจตัวเอง แต่ไว้ใจพระเจ้าผู้ทรงให้คนทั้งหลายเป็นขึ้นจากตาย 10พระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากมรณภัยมาแล้ว และพระองค์จะทรงช่วยเราอีก เราหวังในพระองค์ว่าพระองค์จะทรงช่วยเราต่อไปอีก 11ในเมื่อพวกท่านก็มีส่วนช่วยโดยการทูลขอเผื่อเรา เพื่อคนจำนวนมากจะขอบพระคุณเพราะเรา เนื่องจากพระคุณที่ประทานแก่เราผ่านคำทูลขอของคนจำนวนมากนั้น

เนื้อหาจากพระธรรมตอนนี้ .เปาโลได้แบ่งปันประสบการณ์ด้านความทุกข์ยาก และความหนักใจที่เกิดขึ้นในชีวิตการรับใช้ของท่าน การถูกข่มเหงทางกาย เปาโลก็มีประสบการณ์ การถูกข่มเหงทางใจก็มี แม้ธรรมชาติก็ไม่เป็นใจในการรับใช้ของท่าน มีเรือแตกหลายๆครั้งเมื่อจะเดินทางไปรับใช้ ท่านก็ไม่เลิกรับใช้ ยืนหยัดในการรับใช้

ความจริงเรื่องความทุกข์ยาก ความหนักใจเกิดขึ้นกับทุกคน ทุกประเภท คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกชั้นวรรณะ ทุกสาขาอาชีพโดยไม่เลือกหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบรรดาคนของพระเจ้า ที่กำลังมุ่งมั่นในการดำเนิน ชีวิตเพื่อพระเจ้าอย่างจริงจัง และรับใช้พระเจ้าอย่างแข็งขัน เพราะมารซาตานจะไม่ยอมปล่อยให้ใครรับใช้พระเจ้า หรือเดินบนเส้นทางพระเจ้าด้วยความสบายๆอย่างแน่นอน

ความทุกข์ยากลำบากในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นเรื่องความทุกข์ทางจิตใจ

ส่ิงนี้ทำให้คนย้ายคริสตจักร เพราะได้รับความกดดันบางอย่าง ใครที่มีส่วนทำดีเพื่อคริสตจักร ก็จะมีความกดดัน แต่ขอหนุนใจให้ยืนหยัดเพื่อพระคริสต์ 

วันนี้ความทุกข์ยากลำบากเรื่องของจิตใจทำให้คนเลิกยืนหยัดในความเชื่อ มารซาตานมันรู้เรื่องนี้ดี  มารไม่อยากให้ใครมายุ่งกับพระเจ้า หรือมาเดินในทางของพระเจ้า แต่สำหรับมนุษย์ มนุษย์ไม่เข้าใจกลอุบายของมาร ดูจากตอนที่กินผลไม้แล้วมารบอกว่าจะฉลาดเหมือนกับพระเจ้า หมายความว่า ถ้าฉลาดแล้วไม่ต้องไปมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอีกต่อไป มนุษย์ก็ทำ

แต่พระเจ้าสร้างเรา เพื่อต้องการให้เรามีปฎิสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า เพื่อให้เราเป็นนิรันดร์เหมือนพระองค์ แต่มนุษย์กับหลงกลอุบายไปกับมาร ทำให้มนุษย์ทุกวันนี้ละเลยพระเจ้า และละเลยพระคำของ แต่พระเจ้าเรียกให้เรากลับมาสัมพันธ์กับพระเจ้าทางพระเยซู   ผ่านทางคริสตจักรของพระองค์ เพราะพระเยซูเป็นศรีษะของคริสตจักร

และในวันนี้ผู้ใดก็ตามมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับใช้ในคริสตจักรนี้ กำลังรู้สึกท้อแท้ใจ คำเทศนาในวันนี้ ทุกคำเป็นของท่าน พระวจนะของพระเจ้า บอกกับท่านว่า

ประการที่ 1 พระเจ้าทรงชูใจเรา (4)

2คร1:4พระองค์ผู้ทรงหนุนใจเราในความยากลำบากทั้งหมดของเรา เพื่อเราจะสามารถหนุนใจคนทั้งหลาย ที่มีความยากลำบากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยการหนุนใจ ซึ่งเราเองได้รับจากพระเจ้า 

ชีวิตของเราหนุนใจคนอื่นได้เมื่อเราผ่านประสบการณ์ความทุกข์ยากที่เผชิญมา เราได้ผ่านมาแล้ว คนของพระเจ้าเรียนรู้ที่จะหนุนใจซึ่งกันและกัน ส่ิงที่เราเห็นอย่างชัดเจนจากพระธรรมตอนนี้คือ พระเจ้าทรงชูใจเราในการทุกข์ยากทั้งสิ้น แปลว่า

คนของพระเจ้าจะมีโอกาสได้รับการหนุนใจจากพระเจ้า เมื่อเราเผชิญความทุกข์ยากอย่างหนึ่งอย่างใด

พระวจนะบอกกับเราว่า จะหนุนใจเราแม้เราเผชิญปัญหามากมายผ่านพระคำของพระเจ้า    

พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งการชูใจ การที่เรายืนหยัดท่ามกลางความกดดัน เรากำลังเปิดโอกาสให้พระเจ้าหนุนใจเรา  ถ้าเราสบายๆ เราไม่มีความทุกข์ยากอะไรพระเจ้าก็ไม่รู้จะหนุนใจเราทำไม แต่ถ้าเราเจอปัญหาแล้วไม่ยืนหยัดคิดจะหนี พระเจ้าก็ไม่รู้จะหนุนใจเราทำไมเช่นกัน 

เมื่อพระเจ้าหนุนใจเรา พระองค์หนุนใจด้วยปัญญาให้เราเข้าใจ ไม่ใช่หนุนใจแบบฝันหวานไปเรื่อย  เมื่อเรายืนหยัดเรากำลังเผชิญความทุกข์ยาก ลำบาก กำลังหนักใจเพื่อพระเจ้า พระองค์จะหนุนใจเรา หรือพระองค์จะใช้ผู้รับใช้หนุนใจเราก็ได้ เรามาสังเกตแนวทางที่พระเจ้าทรงใช้ในการชูใจเรา

) พระเจ้าใช้คน

2คร7:6-7 แต่พระเจ้าผู้ทรงหนุนใจคนที่ท้อใจ ได้ทรงหนุนใจเราด้วยการมาของทิตัส 7และไม่เฉพาะเพียงการมาของเขาเท่านั้น แต่ยังด้วยการหนุนน้ำใจที่เขาได้รับจากพวกท่าน เขาบอกเราถึงความอาลัยและความโศกเศร้าของท่าน ทั้งความกระตือรือร้นของท่านทั้งหลายที่มีต่อข้าพเจ้า ทำให้

ข้าพเจ้ายิ่งมีความยินดีมากขึ้น 

พระเจ้าหนุนใจเราผ่านคน ทิตัสเป็นเครื่องมือของพระเจ้าในการหนุนใจ

) พระวิญญาณบริสุทธิ์

ยน14:15-17 “ถ้าพวกท่านรักเรา ท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรา 16เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่าน เพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไป 17คือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้ เพราะมองไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์ พวกท่านรู้จักพระองค์เพราะพระองค์สถิตอยู่กับท่าน และจะประทับอยู่ท่ามกลางท่าน

พระเจ้า ประทานผู้ช่วยให้กับสาวกอยู่กับพวกเขา 

) ด้วยการเรียนการสอนพระวจนะของพระเจ้า

ยน14:25-27 “เรากล่าวคำเหล่านี้กับพวกท่านขณะที่เรายังอยู่กับท่าน 26แต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้นจะทรงสอนพวกท่านทุกสิ่ง และจะทำให้ระลึกถึงทุกสิ่งที่เรากล่าวกับท่านแล้ว 27เรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่าน สันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้น เราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้ อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์ อย่ากลัวเลย

พระเจ้าหนุนใจเราผ่านทางคน ผ่านทางพระคำ ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ หากเราเลิกยืนหยัดในการรับใช้ ส่ิงนี้มาจากมาร เราอย่าไปยุ่งส่ิงที่มาจากมาร อย่าเลิกรับใช้ ให้ยืนหยัดในการรับใช้

เมื่อเรามาอยู่ใต้พระคริสต์ เราเรียนรู้จะอยู่ด้วยกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว กันท่ามกลางความแตกต่าง ผ่านทางบัพติศมาในน้ำ เป็นคนใหม่แล้วทั้งๆที่ตนเองตอนมาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆนั้น ไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนใหม่เลย พอมีพระคำพระเจ้ามากขึ้น ชีวิตก็เปลี่ยนแปลงมากขึ้น ยืนหยัดเพื่อกันและกัน ยืนหยัดเพื่อคริสตจักร ยืนหยัดเพื่อให้งานพระเจ้าเกิดผล

ประการที่ 2 พระเจ้าทรงเสริมกำลังเรา

ในเรื่องนี้เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ปัญหาต่างๆ ที่เข้ามาเกาะกุมชีวิตของเรา จนเกิดเป็นความทุกข์ยากเพราะ ส่ิงที่เกิดขึ้นน้ันเกินกำลังของเรา และเกินความสามารถของเรา และเราต้องรับความเป็นจริงในเรื่องนี้ ความอ่อนแอของเราไม่ใช้เพื่อจะยอมแพ้ แต่เพื่อเราจะไม่ไว้ใจตนเอง แต่หันมาพึ่งพาพระเจ้า หันมาไว้วางใจพระองค์ ไม่ใช่ความสามารถของเราเอง ไม่ใช่ประสบการณ์ของเราเอง ไม่ใช่ความเชื่อมั่นของเราเอง ไม่ใช่พละกำลังของเราเอง ไม่ใช่ของประทานที่พระองค์ทรงประทานให้เรา แต่ให้เราวางใจในพระเจ้า

ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าส่ิงต่างๆที่กล่าวมานี้ไม่ดี เพราะพระเจ้าทรงใช้สิ่งเหล่านี้ในชีวิตของเราเพื่อช่วยให้การเป็นคริสเตียนของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น เพียงแต่อย่าให้ส่ิงเหล่านี้มาแทนที่พระเจ้า จะทำให้เราสำคัญตัวเองผิด  ให้เรามาดูคำเตือนของอ.เปาโล

1คร10:12 เพราะเหตุนี้คนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้ว ก็จงระวังไม่ให้ล้มลง

เวลามีปัญหาหนักๆ พระเจ้าจะได้หนุนใจเราได้ เวลาที่เรามีปัญหาโดยเฉพาะปัญหาที่เกินกำลังของเรา ปัญหานั้นจะทำให้เราเข้มแข็งโดยพระเจ้า เพราะถ้าเป็นปัญหาธรรมดาทั่วไปเราสามารถรับได้ด้วยกำลังของตนเอง

แต่ในทางตรงกันข้าม เราเรียนรู้ดำเนินชีวิตบนความแข็งแกร่งโดยพึ่งพาพระเจ้า วางใจพระเจ้า มากกว่าความสามารถของเราเอง มากว่าประสบการณ์ มากกว่าความสำเร็จของตนเอง เมื่อเราเจอปัญหาที่เกินกำลัง

ดังนั้นขอพระเจ้า ช่วยเราให้เราเป็นคริสเตียนที่มีสติ และเปี่ยมด้วยความเข้าใจแนวทางต่างๆของพระเจ้าอย่างถูกต้อง เพื่อว่าเราจะได้ไม่ตกอยู่ในความเข้าใจผิดเกี่ยวกับแนวทางในการชูใจของพระเจ้า

ถ่อมใจลงไว้วางใจพระองค์ ทุกครั้งที่เราเจอความกดดันจะทำให้เราเห็นความอ่อนแอของตนเอง และเห็นความย่ิงใหญ่ของพระเจ้า มากขึ้น เช่นในโยบ พระเจ้าถามโยบว่าเจ้าจะลากเลวีอาธานด้วยเบ็ดได้หรือ คำตอบคือไม่ได้ งานพระเจ้าเกินความสามารถ เกินกำลังของตนเอง เช่น โมเสส ต้องพาคนอิสราเอลออกจากอียิปต์ นั่นต้องสู้กับฟาโรห์ กับกองทัพ แต่โมเสสประสบความสำเร็จ ดาวิดเจอปัญหาเกินกำลังในการรบกับโกไแอท กิเดโอน มีทหาร300 คน รบกับคนเป็นแสน แต่มีชัยชนะได้

อย่าทำงานรับใช้อะไรในอนาคต โดยขยายงานรับใช้เท่ากับงบประมาณที่เรามี หรือเท่ากับกำลังคน หรือเท่ากับอุปกรณ์ ถ้าทำอย่างนั้นเรารับใช้โดยไม่ต้องใช้ความเชื่อ เพราะเราใช้กำลังของเราเอง

เวลาที่เราไม่เดินหน้าเพราะมีปัญหา เราหยุดยืนอยู่กับที่ ก็ยังดีกว่าที่เราเดินถอยหลัง เมื่อเรายืนหยัดแล้วเราจะเห็นความย่ิงใหญ่ของพระเจ้า

ประการที่ 3 พระเจ้าทรงช่วยเหลือเราอย่างต่อเนื่อง (10)

2คร1:10พระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากมรณภัยมาแล้ว และพระองค์จะทรงช่วยเราอีก เราหวังในพระองค์ว่าพระองค์จะทรงช่วยเราต่อไปอีก

พระเจ้าจะช่วยแล้วช่วยอีก ขอให้เราอยู่เพื่อถวายเกียรติพระเจ้า พระเจ้าไม่เคยละเลยเลี้ยงดู คนของพระเจ้า ความกดดันไม่มีความหมาย ไม่มีผลกับเราถ้าเราไม่เก็บไว้ เราจะมีประสบการณ์ช่วยของพระเจ้า ผ่านปัญหาความกดดัน

ขอบเขตความช่วยเหลือของพระองค์ตามความหมายพระธรรมตอนนี้คือ ช่วยปลดปล่อยเราให้ออกมาจากความบาป และส่ิงชั่วร้ายทั้งมวล ช่วยปกป้องเราให้พ้นจากความชั่วร้าย และการคุกคามของมารร้าย

2คร1:11ในเมื่อพวกท่านก็มีส่วนช่วยโดยการทูลขอเผื่อเรา เพื่อคนจำนวนมากจะขอบพระคุณเพราะเรา เนื่องจากพระคุณที่ประทานแก่เราผ่านคำทูลขอของคนจำนวนมากนั้น

เปาโลพูดว่า พวกเขา พวกพี่น้องที่เมืองโครินธ์ทูลขอเพื่อท่าน เพื่อคนจำนวนมากจะได้ขอบคุณพระเจ้า เพราะพระเจ้าได้ช่วยชีวิตอ.เปาโลไว้แล้ว

ดังนั้นการที่เราดำเนินชีวิตยืนหยัดเพื่อพระคริสต์ ชีวิตของเราจะหนุนใจกัน การหนุนใจกันไม่ใช่แค่ผ่านคน ผ่านพระวจนะ ผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่ต้อง มีการอธิษฐานเผื่อกันด้วย ถึงจะเป็นการหนุนใจครบถ้วน

มีบางคริสตจักร บอกว่าไม่ต้องให้อธิษฐานเผื่อ เพราะคริสตจักรเขาไม่มีปัญหาอะไรเลย แต่พวกเขาจะให้อธิษฐานเผื่ออาจารย์แทน เพราะอาจารย์เจอปัญหาเยอะ อาจารย์ก็เลยให้อธิษฐานเผื่อแต่ไม่บอกหัวข้อ เขาก็บอกว่าแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าจะอธิษฐานเผื่อเรื่องอะไร

ความจริงพระเจ้าให้เราอธิษฐานเผื่อคนอื่นเพื่อว่า บางครั้งพระเจ้าจะสำแดงให้เขารู้ปัญหาที่อาจารย์เผชิญอยู่ก็เป็นไปได้  แต่ส่วนใหญ่เราจะให้คนอธิษฐานเผื่อ เราจะบอกว่าให้อธิษฐานเผื่อเรื่องอะไร ซึ่งเป็นส่ิงที่ทำได้

สดด 34:6 คนยากจนคนนี้ร้องทูล และพระยาห์เวห์ทรงฟัง และทรงช่วยเขาให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้น

คนร้องทูลพระเจ้า พระองค์ทรงช่วยให้พวกเขาพ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้น อย่าให้ความเดือดร้อนส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา มาจากการกระทำของตนเอง แต่ให้เป็นความเดือดร้อนของคนอื่นที่มากระทบเรา หรือที่เรารับใช้ เพื่อเราจะเห็นพระเจ้าในความช่วยเหลือ 

ถ้าตัวเราเองมีความเดือดร้อนอย่างหนักแต่คริสตจักรรุ่งเรือง เราจะยอมรับไหม

ความยากลำบากทำให้เราอธิษฐาน ความยากลำบากอาจเกิดขึ้นเมื่อกลับมารับใช้ เปิดเกมรุก ทำให้เจอปัญหาของคน เกินความสามารถของเรา หรือเกินความสามารถของคริสตจักร ปัญหาเศรษฐกิจ บางครั้งเราก็จำกัด แต่พระเจ้า ไม่จำกัด ขอให้คืนอธิษฐาน มีคนมาร่วมเต็ม เพราะคนเหล่านั้นต้องการให้พระเจ้า ช่วยแก้ไขปัญหาให้คนอื่น

ประการที่ 4 พระเจ้าทรงพัฒนาเราจากความทุกข์ยากทั้งสิ้นของเขา(4-7)

พระองค์ผู้ทรงหนุนใจเราในความยากลำบากทั้งหมดของเรา เพื่อเราจะสามารถหนุนใจคนทั้งหลาย ที่มีความยากลำบากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยการหนุนใจ ซึ่งเราเองได้รับจากพระเจ้า 5เพราะความรักของพระคริสต์มากท่วมท้นเราอย่างไร การหนุนใจของพระคริสต์ก็มากท่วมท้นเราอย่างนั้น 6ที่เราทนความยากลำบากนั้น ก็เพื่อให้พวกท่านได้รับการหนุนใจและได้รับความรอด และที่เราได้รับการหนุนใจ ก็เพื่อให้พวกท่านได้รับการหนุนใจด้วย ซึ่งท่านจะได้รับเมื่อสู้ทนความทุกข์เช่นเดียวกับที่เราทนอยู่นั้น 7และเราก็มีความหวังแน่นอนในท่านทั้งหลาย เพราะรู้ว่าพวกท่านมีส่วนในความทุกข์ของเราอย่างไร ท่านก็จะมีส่วนในการหนุนใจของเราอย่างนั้น

โดยทั่วๆไปในเวลาที่เราเผชิญปัญหากับความทุกข์ยากนั้น เรามักจะคิดเรื่อง การเอาตัวรอดพ้นจากปัญหา โดยไม่ได้คิดถึงคนอื่นๆเลย แต่พระคัมภีร์ตอนนี้สอนเราว่า ปัญหาหรือความทุกข์ยากที่เข้ามาในชีวิตของเรา ปัญหาเหล่านั้นจะไม่มี ความหมายอะไรต่อเราเลย ไม่ว่าจะหนักแค่ไหน ถ้าเราตั้งใจเผชิญปัญหานั้นเพื่อคนอื่น ด้วยความเข้าใจอย่างชัดเจนว่า

ปัญหาหรือความทุกข์ยากของเรานั้น คือ อุปกรณ์ที่พระเจ้า ใช้ในการพัฒนาชีวิตของเราเพื่อคนอื่น

เพื่อจะสามารถชูใจคนอื่นที่มีปัญหาเดียว กับเราได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆ

การยืนหยัดทำให้เราหนุนใจคนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่าหนีเมื่อมีปัญหา อย่าล้ม ยืนเฉยๆ เวลาที่เจอทางตัน อันตราย พระเจ้าเคลื่อนไหวท่ามกลางความหมดหวัง พระเจ้าเปิดประตูให้ โมเสสถึงทะเลแดงก้าวข้ามไม่ได้ พระเจ้าให้เดินลงทะเล

เกี่ยวกับเรื่องความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา กับน้ำพระทัยของพระเจ้าที่รักเรานั้น ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจยากจริงๆ เป็นความล้ำลึกของพระเจ้า ซึ่งพอจะแบ่งออกเป็น 4 ประการ ดังนี้

() ความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นเนื่องจากผลการกระทำของเราเอง เช่น การติด คุกเนื่องจากไปฆ่าคนตายเป็นต้น

() ความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เราไปทำส่ิงที่เราอยากทำแต่ไม่ควรทำ

2คร12:7และเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวเกินไป เนื่องจากการสำแดงอันยิ่งใหญ่ ก็ทรงให้มีหนามในเนื้อของข้าพเจ้า ซึ่งเป็นทูตของซาตานที่คอยโบยตีข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะไม่ยกตัวเกินไป

() ความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นเพื่อผลักดันให้เราออกจากส่ิงที่กำลังทำอยู่ ไปสู่ส่ิงที่เราไม่ควรทำ

วว3:10 เพราะว่าเจ้าถือรักษาคำของเรา คือมีความทรหดอดทน เราจะเฝ้ารักษาเจ้าให้พ้นจากช่วงเวลาแห่งการทดลอง ซึ่งจะมาถึงคนทั่วทั้งโลกเพื่อจะทดลองคนทั้งหลายที่อยู่ในโลก

() ความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นเพื่อเตรียมตัวเราให้ไปทำส่ิงที่ควรทำ เช่น ความทุกข์ยากของโยเซฟ ซึ่งความทุกข์ประการนี้เองที่ช่วยให้เราเจริญขึ้นไปสู่การเป็นสาวกที่มีคุณภาพของพระเจ้า

รม5:3-4 ยิ่งกว่านั้น เราก็ชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากด้วย เพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้น ทำให้เกิดความทรหดอดทน 4และความทรหดอดทนทำให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้ และการที่เป็นเช่นนั้นทำให้มีความหวัง

นี่คือความหมายของคำว่าเจริญขึ้นในพระคุณตาม พระธรรม1ปต3:18 และพระองค์จะทรงประทานพระคุณของพระองค์เพิ่มขึ้นให้แก่คนที่ต้องเผชิญกับการทนทุกข์เป็นอย่างมาก

ยก4:6 แต่พระองค์ก็ประทานพระคุณมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นพระคัมภีร์จึงกล่าวว่าพระเจ้าทรงต่อสู้คนที่หยิ่งจองหอง แต่ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจ” 

เพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายยืนหยัดอยู่ในเส้นทางแห่งน้ำพระทัยของพระเจ้าต่อไป โดยการใช้เวลากับพระเจ้า แล้วพระองค์จะทรงประทานพระคุณของพระองค์เพื่มขึ้นในชีวิตของเราต่อๆไปไม่สิ้นสุด

ฮบ 4:6ที่จริงยังมีทางให้บางคนเข้าสู่การหยุดพักนั้นได้ แต่คนเหล่านั้นที่ได้ยินข่าวประเสริฐคราวก่อนไม่ได้เข้า เพราะพวกเขาไม่เชื่อฟัง

ยก1:2-4 พี่น้องของข้าพเจ้า เมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจต่างๆ ก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่ง 3เพราะพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้น ทำให้เกิดความทรหดอดทน 4และจงให้ความทรหดอดทนนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์ เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์และดีพร้อม โดยไม่ขาดสิ่งใดเลย

ปัญหาทำให้ชีวิตสมบูรณ์พร้อม อย่าไปทำบาปเพราะเจอปัญหา ผิดพลาด เราต้องหยุด เพื่อจะทำวิถีของพระเจ้า แม้มารกดดันสร้างปัญหา ความกดดันปัญหา แบบนี้จะช่วยให้เขาเติบโตขึ้น เหมือนโยเซฟ ปัญหาไม่ได้เกิดจากความผิดของตนเอง เขาถูกขาย เขาถูกติดคุก เขาถูกใส่ร้ายป้ายสี แต่เขายืนหยัดต่อความทุกข์ยาก ลำบาก ความกดดัน ความหนัก เป็นเครื่องมือที่พระเจ้า ใชัพัฒนาเรา กอดมันไว้

รม5:2 โดยทางพระองค์เราจึงเข้ามายืนอยู่ในร่มพระคุณนี้ และเราชื่นชมยินดีในความหวังว่าจะได้มีส่วนในพระสิริของพระเจ้า

ยินดีในความทุกข์ยากทำให้เราเป็นคนที่พระเจ้า ใช้ได้ เราต้องระมัดระวังเวลาเจอความกดดันมากขึ้นเรื่อย ถ้าเราทนต่อไปไม่ได้ ไม่พึ่งพาพระเจ้า ทำให้เราผิดหวังคริสตจักร ผิดหวังพระเจ้า

ประการที่ 5 พระเจ้าทรงได้รับเกียรติจากชีวิตที่ยืนหยัดของเรา (11)

(2คร1:11)ในเมื่อพวกท่านก็มีส่วนช่วยโดยการทูลขอเผื่อเรา เพื่อคนจำนวนมากจะขอบพระคุณเพราะเรา เนื่องจากพระคุณที่ประทานแก่เราผ่านคำทูลขอของคนจำนวนมากนั้น

ในเรื่องนี้เราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะเมื่อความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นนั้นหนักมากจนเราไม่สามารถที่จะแบกต่อไปได้ ในสถานการณ์เช่นนี้จะทำให้เราออก นอกทางของพระเจ้า .เปาโลได้เตือนให้เราระวังในเรื่องต่อไปนี้ จากพระธรรม 

1คร10:6-11เหตุการณ์เหล่านี้เป็นเครื่องเตือนใจเราไม่ให้ปรารถนาสิ่งชั่วเหมือนเขาทั้งหลาย 7พวกท่านอย่านับถือรูปเคารพเหมือนบางคนในพวกเขาได้ทำ ดังที่มีเขียนไว้ว่า ประชาชนก็นั่งลงกินและดื่ม แล้วก็ลุกขึ้นเล่นสนุกสนาน”  8อย่าให้เราล่วงประเวณีเหมือนบางคนในพวกเขาได้ทำ แล้วก็ล้มลงตายในวันเดียวสองหมื่นสามพันคน 9อย่าให้เราลองดีพระคริสต์ เหมือนบางคนในพวกเขาได้ทำ แล้วต้องพินาศด้วยงูร้าย 10อย่าให้เราบ่นเหมือนบางคนในพวกเขาได้ทำ แล้วต้องพินาศด้วยองค์เพชฌฆาต 11เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับพวกเขาเพื่อเป็นตัวอย่าง และได้เขียนไว้เพื่อเตือนสติเราผู้ซึ่งมาถึงวาระสุดท้ายของยุคนี้แล้ว

ข้อ 6 ความปรารถนาชั่ว ข้อ 7 ปล่อยตัวไปตามเนื้อหนัง

ข้อ 8 ล่วงประเวณี ข้อ 9 ลองดีกับพระเจ้า (กดว21:5-6)

ข้อ 10 บ่น ข้อ 11 พระเจ้าต้องการให้เราเรียน

ข้อ 12-13 พระเจ้าทรงเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์

ดังนั้นให้เรายืนหยัด เผชิญกับความทุกข์ยากโดยไม่ทำบาป อย่างสง่างาม

1ปต5:10-11และหลังจากพวกท่านทนทุกข์ชั่วเวลาหนึ่งแล้ว พระเจ้าแห่งพระคุณทั้งสิ้น ผู้ได้ทรงเรียกให้พวกท่านเข้าในศักดิ์ศรีนิรันดร์ของพระองค์ในพระ[เยซู]คริสต์ พระองค์เองก็จะทรงฟื้นฟู จะทรงค้ำจุนให้มั่นคง จะทรงเสริมเรี่ยวแรง และจะทรงให้พวกท่านตั้งมั่นอยู่ 11ขออานุภาพ จงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์ อาเมน

ทนทุกข์ชั่วเวลาหนึ่ง แต่พระเจ้าจะทรงฟื้นฟูแน่นอนในวันหนึ่ง

ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา หรือเชิญให้เทศนา ให้สอนหรือให้อบรม

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้ครั้งที่ 2 (จบ) แนวทางการศึกษาสดุดี 119
บทความถัดไปอพย 20:1-3 อย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา เพราะพระเจ้าอื่นไม่มี

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่