เฝ้าเดี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ จิตรุ่งเรืองนิจ

ศบ.คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ)

ข้อคิด​ 🌟🌟

พระธรรมโรม 8:1-2, 10-17

1เพราะฉะนั้นไม่มีการลงโทษคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์

2 เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ทำให้ท่าน๑พ้นจากกฎ แห่งบาปและความตาย

10 และถ้าพระคริสต์อยู่ในท่านทั้งหลายแล้ว ถึงแม้ว่าร่างกายของท่านจะตายไปเพราะบาป แต่วิญญาณจิตของท่านก็

    จะดำรงอยู่เพราะความชอบธรรม

11 ถ้าพระวิญญาณของพระองค์ ผู้ทรงให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากตายสถิตอยู่ในท่านทั้งหลาย พระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูคริสต์

     เป็นขึ้นมาจากตายแล้วนั้น จะทรงทำให้กายซึ่งต้องตายของพวกท่านเป็นขึ้นมาใหม่ โดยพระวิญญาณของพระองค์

     ซึ่งสถิตอยู่ในท่าน

12 เพราะฉะนั้น พี่น้องทั้งหลาย เราเป็นหนี้ แต่ไม่ใช่เป็นหนี้ฝ่ายเนื้อหนัง ที่จะดำเนินชีวิตตามเนื้อหนัง

13 เพราะว่าถ้าท่านดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังแล้ว ท่านจะต้องตาย แต่ถ้าโดยทางพระวิญญาณ ท่านทำลายกิจการของ

     ร่างกาย ท่านก็จะดำรงชีวิตได้

14 เพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำใคร คนนั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้า

15 เพราะว่าพระวิญญาณที่พระเจ้าประทานมานั้นจะไม่ทรงให้ท่านเป็นทาส๓ซึ่งทำให้ตกในความกลัวอีก แต่พระวิญญาณ   

     จะทรงให้ท่านมีฐานะเป็นบุตรของพระเจ้า โดยพระวิญญาณนั้นเราจึงร้องเรียกพระเจ้าว่าอับบา (พ่อ)”

16 พระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับจิตวิญญาณของเราว่า เราเป็นลูกของพระเจ้า

17 และถ้าเราเป็นลูกแล้ว เราก็เป็นทายาท คือเป็นทายาทของพระเจ้า และเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ เมื่อเราทนทุกข์             ทรมานด้วยกันกับพระองค์ก็เพื่อจะได้ศักดิ์ศรีด้วยกันกับพระองค์ด้วย

ข้อคิด 

เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตในชีวิตของผู้เชื่อจริง    ชีวิตใหม่ของท่านจะมีกำลังในการปฏิเสธบาป

**ธรรมชาติใหม่ในชีวิต ทั้งความคิด คำพูดและการกระทำ           มุ่งสู่ทิศทางเดียวกันเพื่อ ให้พระเจ้าได้รับเกียรติ

** ศักดิ์ศรีใหม่ที่ทุกคนได้รับ คือ การเป็นลูกของพระเจ้า

  สุขใจที่สุด เมื่อเราร้องเรียก พระบิดาในสวรรค์ว่า คุณพ่อ

  คำถามวันนี้   เราใส่ใจชีวิตกับเรื่องอะไรมากที่สุด.. .เมื่อพระเยซูคริสต์ได้เตรียมของขวัญที่มีค่าที่สุดให้คุณแล้ว

บทความก่อนหน้านี้031 พระธรรม : ดาเนียล 3:26-30
บทความถัดไป033 พระธรรม : ปฐมกาล 3:1-10

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่