หลังจากที่ท่านได้ศึกษาก้าวที่1และ2 ชีวิตใหม่ในพระเจ้า ท่านได้รู้ถึงความเชื่อในพระเจ้า และเรื่องการบังเกิดใหม่มีความหมายอย่างไรต่อชีวิตของท่านไปแล้ว

ในก้าวที่3 นี้ ชีวิตที่กลับใจใหม่จากบาป เป็นกระบวนการดำเนินชีวิตหลังจากบังเกิดใหม่จากพระเจ้าแล้ว ซึ่งทำให้

ชีวิตของท่านใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้น

เข้าใจพระเจ้ามากขึ้น

ทำให้ท่านมีสันติสุข วางใจในพระเจ้า และจะไม่กระวนกระวายทุกข์ร้อน ให้เรามาลองศึกษาบทเรียนนี้ด้วยกัน ลก7:36-50

หญิงที่เคยทำบาปได้รับการยกโทษ

36มีคนหนึ่งในพวกฟาริสีเชิญพระองค์ไปรับประทานอาหารกับเขา พระองค์ก็เสด็จเข้าไปในบ้านของฟาริสีคนนั้น แล้วเอนพระกายที่โต๊ะอาหาร 37นี่แน่ะ มีหญิงคนหนึ่งในเมืองนั้นซึ่งเป็นคนบาป เมื่อรู้ว่าพระองค์กำลังเสวยอาหารอยู่ในบ้านของฟาริสีคนนั้น นางจึงนำผอบน้ำมันหอมมา 38ยืนอยู่ข้างหลังใกล้พระบาทของพระองค์ แล้วร้องไห้น้ำตานองเปียกพระบาท นางจึงใช้ผมเช็ด จูบพระบาทของพระองค์แล้วเอาน้ำมันชโลม 39ฟาริสีคนที่เชิญพระองค์มาเมื่อเห็นแล้วก็นึกในใจว่า “ถ้าท่านผู้นี้เป็นผู้เผยพระวจนะ ก็น่าจะรู้ว่าผู้หญิงที่แตะต้องตัวของท่านเป็นใครและเป็นคนอย่างไร เพราะนางเป็นคนบาป” 40พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “ซีโมน เรามีอะไรจะบอกท่าน” เขาทูลว่า “ท่านอาจารย์ เชิญพูดไปเถิด” 41พระองค์จึงตรัสว่า “เจ้าหนี้คนหนึ่งมีลูกหนี้สองคน คนหนึ่งเป็นหนี้เงินห้าร้อยเดนาริอัน อีกคนหนึ่งเป็นหนี้ห้าสิบ 42เมื่อเขาไม่สามารถใช้หนี้ได้ ท่านจึงยกหนี้ให้เขาทั้งสองคน ในสองคนนั้น คนไหนจะรักนายมากกว่า?” 43ซีโมนจึงทูลว่า “ข้าพเจ้าคิดว่าน่าจะเป็นคนที่นายยกหนี้ให้มาก” พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านตัดสินได้ถูกต้อง” 44พระองค์จึงทรงเหลียวหลังดูหญิงคนนั้น แล้วตรัสกับซีโมนว่า “ท่านเห็นหญิงคนนี้ใช่ไหม? เมื่อเราเข้ามาในบ้านของท่าน ท่านไม่ได้เอาน้ำมาล้างเท้าให้เรา แต่นางเอาน้ำตาล้างเท้าของเรา และเอาผมของนางเช็ด 45ท่านไม่ได้จูบเรา แต่หญิงคนนี้ไม่ได้หยุดจูบเท้าของเราเลยนับตั้งแต่เราเข้ามา 46ท่านไม่ได้เอาน้ำมันมาชโลมศีรษะของเรา แต่นางเอาน้ำมันหอมมาชโลมเท้าของเรา 47เพราะฉะนั้นเราบอกท่านว่า

บาปต่างๆ ของนางซึ่งมีมากมายนั้น

ได้รับการยกโทษแล้วเพราะนางรักมาก

แต่คนที่ได้รับการยกโทษน้อยก็รักน้อย” 

48พระองค์จึงตรัสกับนางว่า “บาปของเธอได้รับการยกโทษแล้ว” 49บรรดาคนที่ร่วมเอนกายที่โต๊ะอาหารด้วยก็พูดกันว่า

“คนนี้เป็นใครกันถึงยกโทษบาปได้?” 

50พระองค์จึงตรัสกับหญิงคนนั้นว่า “ความเชื่อของเธอทำให้เธอรอด จงไปเป็นสุขเถิด”

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

“ก้าวที่ 3 ชีวิตที่กลับใจจากบาป ลก7:36-50″

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

ตอบ หญิงคนบาปเห็นคุณค่าของพระเยซูอย่างมาก และนางมีความศรัทธาในพระองค์ แสดงออกเป็นการนมัสการ เห็นคุณค่าพระเยซูและยอมจำนนต่อพระเยซู แสดงออกถึงความเชื่อที่มีต่อพระเยซูอย่างมาก ซึ่งเจ้าบ้านฟาริสี หรือแขกที่มารับประทานอาหารที่บ้านวันนั้นก็คงจะสงสัยว่านางเป็นใคร มาทำอะไรแบบนี้ ต่อหน้าคนเป็นจำนวนมาก ไม่มีศักดิ์ศรีเอาเสียเลย ลดเกียรติของตัวเองในการทำงานบริการชั้นต่ำแบบนี้ แต่พระเยซูมีคำตอบ

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

ตอบ พระเยซูได้ตอบสิ่งที่นึกอยู่ในใจ ในความคิดของฟาริสี แม้เขาไม่ได้พูดออกมาซักคำ แค่คิดอยู่ในใจพระเยซูก็รู้ความคิดของคน พระเยซูตอบว่า

บาปต่างๆ ของนางซึ่งมีมากมายนั้น

ได้รับการยกโทษแล้วเพราะนางรักมาก

แต่คนที่ได้รับการยกโทษน้อยก็รักน้อย

นี่คือเป็นสาเหตุที่นางปรนนิบัติพระเยซู แสดงออกการเห็นคุณค่าพระองค์ นมัสการพระเยซู เพราะการที่นางกลับใจใหม่จากบาป นางได้รับการยกโทษบาป นางรู้สึกถึงความบาปของตนเองมากมาย และได้เห็นถึงการยกโทษของพระเจ้า นางจึงรักพระเยซูและเห็นคุณค่าพระองค์อย่างมาก

ความจริงอีกเรื่องหนึ่งคือ พระเยซูประกาศว่าพระองค์เป็นพระเจ้า คนยิวส่วนใหญ่รู้จักพระเจ้า พระองค์สามารถยกโทษบาปได้ผ่านการชำระบาปผ่านพิธีกรรมที่ให้ปุโรหิตถวายสัตวบูชาไถ่บาป แต่ในตอนนี้พระเยซูบอกว่าพระองค์ยกโทษบาปให้คนบาป โดยการตรัสด้วยสิทธิอำนาจเท่านั้น

คนบาปรับการยกโทษบาปโดยการวางใจพระเยซูคริสต์

และดำเนินชีวิตการกลับใจใหม่จากบาปตลอดชีวิต

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง?      

ตอบ คนบาปจะกลายเป็นคนชอบธรรมได้อย่างไร เราจะเห็นว่าพระเยซูบอกว่าบาปของนางได้รับการยกโทษแล้ว เพราะนางรู้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าอภัยบาปของนางได้ แต่นางได้รับการยกโทษด้วยการกลับใจใหม่ นางแสดงออกเป็นการนมัสการพระเจ้า เห็นคุณค่าพระเจ้า ชื่นชมในความดีของพระเจ้า และปรนนิบัติรับใช้พระเยซู 

หลายครั้งเราอาจจะเห็นคนพูดแต่ไม่ทำตามที่พูด หรือบางคนแสดงออกภายนอกว่าเป็นคนดีแต่ภายในไม่ได้ดีเหมือนภายนอก เช่นพวกฟาริสีในตอนนี้

แต่พระเยซูรู้ว่าใครกลับใจใหม่จริงๆ พระองค์ดูถึงความรักที่เขามีต่อพระองค์ เขานมัสการพระองค์ด้วยความรักหรือไม่ เขาจะทำอย่างนั้นได้ก็ต่อเมื่อเขารู้ว่า พระเจ้าได้ตายเพื่อเขา ไม่ใช่เป็นความรู้แต่เป็นการยอมรับจากชีวิตจริง

“ลองกลับมาพิจารณาชีวิตถึงการกลับใจใหม่ของเราอีกครั้ง

ให้ดูความรักที่มีต่อพระเจ้ามากหรือน้อยเพียงใด

ก็แสดงว่าเรายอมรับการเป็นคนบาป มากน้อยเพียงนั้น”

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

ตอบ  นี่คือแรงจูงใจ หรือเหตุผลที่คริสเตียนทั่วโลก คริสเตียนทุกยุคทุกสมัย ประกาศเรื่องราวความรักของพระเยซู การยกโทษอภัยบาปของพระองค์นั้นทำให้พวกเขาซาบซึ้ง ทำให้พวกเขารักพระองค์มาก วันนี้หากท่านมีประสบการณ์ความรักของพระเจ้าในการยกโทษบาป ท่านถ่อมใจยอมรับว่าเราเป็นคนบาป และกลับใจใหม่  การยกโทษของพระเจ้านั้นจะทำให้ท่านรักพระองค์ และรับใช้พระองค์ เหมือนหญิงคนบาปในพระธรรมตอนนี้ 

ขอพระเจ้าอวยพรท่าน ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

 

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

 

บทความก่อนหน้านี้ก้าวที่ 2 ชีวิตที่มีความเชื่อวางใจในพระเจ้า(บังเกิดใหม่) (ยน3:1-21)
บทความถัดไปก้าวที่ 4 ชีวิตที่รับการยกโทษบาปจากพระเยซูคริสต์ (ยน 8:1-11)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่