ความตั้งใจของผมในการเขียนบทเรียนนี้ เพื่อให้ท่านสามารถดำเนินชีวิตใหม่ในความเชื่อพระเจ้าอย่างดี โดยมีเป้าหมายในการถวายเกียรติแด่พระเจ้า ซึ่งเราจะศึกษาผ่านตัวอย่างชีวิต อ.เปาโลในตอนนี้ ท่านสามารถเรียนรู้ เข้าใจการพึ่งพาพระเจ้าในชีวิตประจำวัน และเรียนรู้ที่จะพึ่งพาคนอื่นๆโดยเฉพาะพี่น้องในความเชื่อ อย่างไรให้สมดุล

เพราะหากเราใช้ชีวิตไม่สมดุลเราก็จะไม่สามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ เนื่องจากจะเกิดปัญหามากมายในชีวิตของเรากระทบกับผู้อื่นและความเชื่อของเราในที่สุด ทำให้เราอาจปฎิเสธความเชื่อในพระเจ้า และทำให้คนอื่นๆไม่สามารถจะเชื่อพระเจ้าได้ เพราะเห็นปัญหาจากการใช้ชีวิตที่ไม่สมดุลของเรา

และเมื่อท่านมีความเข้าใจหลักการเรื่องความสมดุลแล้ว ท่านสามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกๆเรื่องของชีวิต ตัวอย่างเช่น เรื่องเรียน เรื่องครอบครัว เรื่องการทำธุรกิจ เรื่องความสัมพันธ์กับผู้อื่นเป็นต้น

ฟป4:10-20

ข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดีอย่างยิ่งในองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะว่าในที่สุดท่านทั้งหลายก็หวนกลับมาคิดถึงข้าพเจ้าอีก ความจริงท่านยังคิดถึงข้าพเจ้าอยู่ แต่ยังหาโอกาสไม่ได้ 11ข้าพเจ้าไม่ได้พูดเนื่องจากความขัดสน

เพราะข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพที่เป็นอยู่ 

12ข้าพเจ้ารู้จักความขาดแคลนและรู้จักความอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าในกรณีใดหรือในทุกกรณี ข้าพเจ้าได้เรียนรู้เคล็ดลับในการเผชิญความอิ่มท้องและความอดอยาก ความอุดมสมบูรณ์และความขัดสนแล้ว 

13ข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า

14อย่างไรก็ตาม ก็ยังเป็นความกรุณาของท่านที่มีส่วนในความยากลำบากของข้าพเจ้า 15และพวกท่านชาวฟีลิปปีก็รู้แล้วว่า เมื่อข้าพเจ้าออกจากแคว้นมาซิโดเนียในช่วงเริ่มแรกของการประกาศข่าวประเสริฐนั้น ไม่มีคริสตจักรใดมีส่วนร่วมกับข้าพเจ้าในรายรับรายจ่ายนอกจากท่านพวกเดียว 16แม้แต่เมื่อข้าพเจ้าอยู่ที่เมืองเธสะโลนิกา พวกท่านก็ส่งของไปช่วยข้าพเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่า 

17ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าเสาะหาของกำนัล แต่ข้าพเจ้าเสาะหาผลกำไรในบัญชีของพวกท่านให้ทวีมากขึ้น 

18ข้าพเจ้าได้รับทุกอย่างครบถ้วนและมีเหลือเฟือ ข้าพเจ้ามีเต็มบริบูรณ์เพราะได้รับของฝากของท่านทั้งหลายจากเอปาโฟรดิทัส สิ่งเหล่านั้นเป็นของถวายที่หอมหวาน เป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าโปรดรับและพอพระทัย 

19และพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานทุกสิ่ง

ที่จำเป็นแก่พวกท่านจากทรัพย์อันรุ่งโรจน์ของพระองค์ในพระเยซูคริสต์ 

20ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้าพระบิดาของเราสืบๆ ไปเป็นนิตย์ อาเมน

“ก้าวที่ 13 ชีวิตที่มีความสมดุล”

A : Attitude

เราได้รับความรู้ใหม่ๆ หรือเราได้รับทัศนคติใหม่ๆ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่อ่านเรื่องอะไรบ้าง?

ตอบ ทัศนคติของอ.เปาโลต่อพระเจ้า เรื่องความสมดุลในการดำเนินชีวิตสำคัญมาก ท่านเรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพที่เป็นอยู่(แม้ว่าจะลำบากขาดแคลน) ท่านเผชิญทุกอย่างได้โดยพระเจ้าผู้ทรงเสริมกำลัง ท่านไม่ได้หวังสิ่งของกำนัลจากคนอื่น(ไม่ได้คาดหวังการช่วยเหลือจากมนุษย์ แต่หากพระเจ้าให้มนุษย์อวยพรท่าน ท่านก็ขอบคุณพระเจ้า) ท่านเชื่อว่าพระเจ้าจะประทานทุกส่ิงที่จำเป็น(ถ้าไม่ได้รับจากพระเจ้าแสดงว่าเป็นของไม่จำเป็น) และขอพระสิริมีแด่พระเจ้า

และนี่คือ ความสมดุลที่เราเรียนรู้จากท่าน เรื่องเราควรมีฐานะความเป็นอยู่อย่างไร ถวายเกียรติพระเจ้า อ.เปาโลพยายามรับผิดชอบการรับใช้ที่พระเจ้าให้ท่านอย่างดี แม้จะทำให้ท่านยากลำบาก แต่ท่านพึ่งพาพระเจ้าอย่างถึงที่สุดไม่ได้หวังในของกำนัลจากการรับใช้ เมื่อได้รับการช่วยเหลือท่านก็มีใจขอบพระคุณ  

ความเข้าใจเรื่องความสมดุลในการดำเนินชีวิต ทำให้มุมมองเรื่องการให้ความสำคัญกับฐานะความเป็นอยู่ในการดำเนินชีวิตของอ.เปาโลเปลี่ยนไป ท่านไม่ได้เอาเรื่องเงินทองความเป็นอยู่ หรือฐานะรวยจน มากำหนดคุณค่าของชีวิตท่านอีกต่อไป หรือให้ความสำคัญกับการหาเงินทองความมั่งคั่งก่อน อีกทั้งท่านไม่ได้หวังพึ่งพาความช่วยเหลือจากคน แต่หวังใจในพระเจ้า เพื่อถวายเกียรติพระเจ้า

C : Christ in focus

เรามองเห็นพระเยซูเป็นใคร พระองค์ทำอะไรบ้าง ผ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนที่เราอ่านอย่างไรบ้าง?

ตอบ พระเยซูคริสต์มาบังเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้ในฐานะยากจน เกิดในรางหญ้าในโรงวัว พระองค์ก็ไม่ได้ให้เวลากับการสร้างฐานะให้ร่ำรวย แต่พระองค์เลือกที่จะทำราชกิจการไถ่บาปของพระเจ้าพระบิดาสำเร็จ

ความสมดุลจึงขึ้นอยู่กับการให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนในความสำเร็จการดำเนินชีวิต และในการรับใช้ ตามพระวจนะ ตามแผนการของพระเจ้าเพื่อถวายเกียรติพระเจ้า

มากกว่าดำเนินชีวิตตามค่านิยมปรัชญา ธรรมเนียมประเพณีที่มนุษย์เห็นว่าดี แม้บางครั้งอาจจะต้องแลกกับความยากลำบากของตนเอง แต่ไม่ได้เกิดจากการทำบาปของตนเอง

T : Transformation

เราต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านใดบ้าง?      

ตอบ เรียนรู้ที่จะใช้หลักการความสมดุลในเรื่องต่างๆประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต  ตัวอย่างเช่น 

เรื่องเรียน เราควรเรียนอย่างไรให้สำเร็จถวายเกียรติพระเจ้า

เรื่องครอบครัว เราจะดูแลครอบครัวอย่างไรให้ดี สำเร็จถวายเกียรติพระเจ้า

เรื่องการทำธุรกิจ เราควรทำธุรกิจอย่างไรให้สำเร็จ ถวายเกียรติพระเจ้า

เรื่องความสัมพันธ์กับผู้อื่น ทำอย่างไรให้เขารับพระพร และมาเชื่อพระเจ้า

โดยหลักการเราจะเรียนเรื่องความสมดุลได้ดี ถ้าเราได้ศึกษาพระวจนะมากขึ้น

S : Serve

เราจะดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?

ตอบ ให้เรารับใช้พระเจ้าอย่างสมดุลกับการใช้ชีวิตตามหลักการพระคัมภีร์ไม่ใช่ตามปรัชญา หรือค่านิยมของโลก อย่างไรก็ดีจะไม่ทำให้พระเจ้าเสียเกียรติ หรือไม่ถวายเกียรติพระเจ้า เราต้องใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

ข้อสังเกตว่าเราใช้ชีวิตสมดุลหรือไม่ ให้เราดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นที่เป็นประโยชน์ต่องานพระเจ้าหรือไม่ เป็นประโยชน์ต่อคนของพระเจ้าหรือไม่ เป็นผลดีกับผู้อื่นหรือไม่ที่ทำให้เขามารู้จักพระเจ้าหรือไม่

หากสิ่งเหล่านี้ต้องแลกมากับการเสียสละของเราที่จะรับความยากลำบาก เราคิดว่าเราใช้ชีวิตสมดุลไหม? ตัวอย่างคำถามเวลาเราพบปัญหาต่างๆ เช่น 

รับใช้พระเจ้าไม่มีเวลาให้กับครอบครัว จนหย่ากับภรรยา หรือสามี สมดุลไหม?

รับใช้พระเจ้าจนไม่ไปเรียนหนังสือ ทำให้สอบตก เรียนซ้ำชั้น สมดุลไหม?

รับใช้พระเจ้าอย่างตรงไปตรงมา ทำตามกฎหมาย ทำธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ แต่ธุรกิจเจ๊ง กลายเป็นล้มละลาย สมดุลไหม?

การพิจารณาความสมดุลในชีวิตคริสเตียน จึงขึ้นอยู่กับการให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนในความสำเร็จการดำเนินชีวิต และในการรับใช้ ตามพระวจนะ ตามแผนการของพระเจ้าเพื่อถวายเกียรติพระเจ้า มากกว่าดำเนินชีวิตตามค่านิยมปรัชญา ธรรมเนียมประเพณีที่มนุษย์เห็นว่าดี

แม้บางครั้งอาจจะต้องแลกกับความยากลำบากของตนเอง แต่ไม่ได้เกิดจากการทำบาปของตนเอง

ขอพระเจ้าอวยพรท่าน ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

สนใจติดต่อเรา

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้ก้าวที่ 12 ชีวิตที่มีชัยชนะในพระเจ้า (รม8:31-39)
บทความถัดไปก้าวที่ 14 ชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ (กจ19:1-10)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่