ลักษณะชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินชีวิต

(ผู้เขียน:กิจขจร ลิ่วเฉลิมวงศ์ วันที่ 18เม.ษ.2020)

“สัมพันธ์สนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระคริสต์”

ชีวิตที่มีผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ กท5:22-25

ก้าวที่ 34 เพื่อเป็นพื้นฐานลักษณะชีวิตคริสเตียน

ก้าวที่ 35 เพื่อเป็นพระพรกับตนเอง

ก้าวที่ 36 เพื่อเป็นพระพรกับผู้อื่น

ก้าวที่ 37 เพื่อจะไม่ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนัง

ลักษณะชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินชีวิต 

สัมพันธ์สนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระคริสต์

กท5:22-25 ชีวิตที่มีผลพระวิญญาณบริสุทธิ์

ตอนที่ 1 เพื่อเป็นพื้นฐานลักษณะชีวิตคริสเตียน

1. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เราบังเกิดใหม่ (22)

2. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เราดำเนินชีวิตใหม่ (25)

22ส่วนผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความยินดี สันติสุข ความอดทน ความกรุณา ความดี ความซื่อสัตย์ 23ความสุภาพอ่อนโยน การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย 

24ผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์ได้ตรึงเนื้อหนังไว้ที่กางเขนพร้อมกับราคะและตัณหาแล้ว

25ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ ก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วย 

คำนำ

เบื้องหลังของพระธรรมตอนนี้

.เปาโลเขียนจดหมายกาลาเทียเพื่อให้ยิวที่มาเชื่อพระเจ้า กลับมาสู่ความเชื่อคริสเตียนที่แท้จริง .เปาโลอยากให้พี่น้องที่กาลาเทียทราบว่าพวกเขาควรปฎิบัติและดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างไร หากพวกเขามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าโดยความเชื่อผ่านทางพระเยซูคริสต์เท่านั้น

ความรอดเป็นราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำให้พวกเขาเชื่อในพระเยซูคริสต์   ความรอดที่พวกเขาได้รับมาจากพระคุณของพระเจ้า ไม่ใช่ได้มาจากโดยความตั้งใจของตนเอง หรือพึ่งการกระทำของพวกเขาเองตามธรรมบัญญัติของโมเสส

ยิ่งกว่านั้นหลังจากเชื่อพระเยซูคริสต์แล้ว พี่น้องบางยังถูกสอนให้ต้องรักษาธรรมบัญญัติของโมเสสเพิ่มเติมเพื่อจะรักษาความรอดต่อไป นี่จึงเป็นเหตุที่อ.เปาโลต้องเขียนจดหมายฝากฉบับนี้เพื่อให้เขาเข้าใจให้ถูกต้อง

แท้ที่จริงแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้า ตามที่อ.เปาโลบันทึกไว้

กท4:4-6 แต่เมื่อครบกำหนดแล้ว พระเจ้าก็ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มา ประสูติจากสตรีเพศและทรงถือกำเนิดใต้ธรรมบัญญัติ 5เพื่อจะทรงไถ่คนเหล่านั้นที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ เพื่อให้เราได้รับฐานะเป็นบุตร 6และเพราะท่านทั้งหลายเป็นบุตรแล้วพระองค์จึงทรงใช้พระวิญญาณแห่งพระบุตรของพระองค์ เข้ามาในใจของเราร้องว่าอับบา (พ่อ)

พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทำราชกิจหลายอย่าง เช่น สัมพันธ์กับมนุษย์ในการทรงสร้าง ทั้งผู้ที่เชื่อพระเจ้า และผู้ที่ยังไม่เชื่อพระเจ้า สัมพันธ์กับพระคริสต์ และ สัมพันธ์กับพระคัมภีร์ 

สำหรับราชกิจมากมายที่เกี่ยวกับผู้เชื่อ เช่น ทรงทำงานในใจให้เชื่อ ทรงทำให้บังเกิดใหม่ ทรงช่วยในการดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณ และการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

วันนี้เราจึงมาเรียนรู้เรื่องราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้เชื่อ ผ่านหัวข้อคำเทศนาลักษณะชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินชีวิต 

สัมพันธ์สนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระคริสต์” 

(ชีวิตที่มีผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ กท5:22-25) มีทั้งหมด 4 ตอน

ตอนที่ 1 เพื่อเป็นพื้นฐานลักษณะชีวิตคริสเตียน

1.พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เราบังเกิดใหม่ (22)

ส่วนผลของพระวิญญาณนั้น

คำว่า ผลโดยทั่วไป หมายถึง ผลไม้ ผลลัพธ์จากการกระทำ ผลที่ได้รับ หรือกำไรที่ได้รับ

คำว่า ผล โดยเจาะจง หมายถึง ทุกๆสิ่งที่กระทำในความสัมพันธ์กับพระคริสต์ ติดสนิทกับพระคริสต์  โดยสองฝ่ายมีชีวิตสัมพันธ์กัน กล่าวคือ พระเจ้าดำเนินชีวิตในผู้เชื่อเพื่อให้ผู้เชื่อไปถึงชีวิตนิรันดร์ 1ยน 4:17, ยน15:1-2

ส่วนคำว่า ผล ในกท5:22 หมายถึง พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นแหล่งกำเนิดของผล หรือผล มาจากอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์  หรือผลลัพทธ์มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เปรียบเทียบผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ในข้อนี้ เป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่ใช่การกระทำดีของมนุษย์

ก่อนจะมีผล ต้องมีเหตุ หรือก่อนจะมีผลต้องมีรากมีจุดเริ่มต้นนั่นเอง หากเราดูจากการเปรียบเทียบกับเนื้อหาก่อนหน้านั้น

กท5:21 คนที่ประพฤติเช่นนั้นจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า

นั่นหมายความว่าพวกเขาไม่ได้รับความรอด การประพฤติแบบเนื้อหนังเหล่านั้น คือ การประพฤติแบบไม่มีพระเจ้าในชีวิต แต่เป็นการประพฤติที่มาจากเนื้อหนัง มาจากความบาป

เราลองตั้งคำถามเพื่อการทำความเข้าใจ ก่อนที่จะศึกษาดูเนื้อหาคำเทศนานี้ แล้วในตอนท้ายเราจะได้คำตอบ

1) คนที่ไม่ได้รับความรอดจะดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้หรือ?

2) คนที่ไม่ได้รับความรอดจะดำเนินชีวิตเลียนแบบตามผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้หรือ?

3) คนที่รับความรอดแล้วจะไม่ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือ?

4) คนที่รับความรอดแล้วจะดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังได้หรือ?

ส่วนผลของพระวิญญาณนั้น จะเกิดขึ้นเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เราบังเกิดใหม่ การบังเกิดใหม่ไม่ใช่งานที่เกิดจากการพากเพียรทำความดีของมนุษย์  ส่วนผลของพระวิญญาณนั้นจะได้ผลดีมากน้อยขนาดไหน ขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิตของคนนั้นสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้ามากน้อยขนาดไหน เรายอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมชีวิตเรามากน้อยขนาดไหน

สตีฟ เทย์เลอร์กล่าวว่าผลหลักของพระวิญญาณในชีวิตของผู้เชื่อ คือ ให้ชีวิตของพระเยซูปรากฎชัดขึ้นในชีวิตของเขา

ความสำคัญต่อการเข้าใจลักษณะชีวิตคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตสัมพันธ์สนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระคริสต์ คือ เรารอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์  เราต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อในพระเยซูคริสต์  และเรารักษาความเชื่อในพระเยซูคริสต์

ทั้งหมดนี้เป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำให้เราเชื่อพระเยซูคริสต์ (กท3:5,14) ให้เราดำเนินชีวิต และรักษาความเชื่อตลอดชีวิตไม่ใช่รักษาความรอด  เพราะความรอดเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าทั้งสิ้น ความจริงเหล่านี้ถูกบันทึกตลอดพระคัมภีร์ แต่คำเทศน์นี้จะเน้นหลักการที่อยู่ในพระธรรมกาลาเทียเป็นหลัก

รับพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยความเชื่อไม่ใช่การประพฤติ

กท3:2,3,5,14 ข้าพเจ้าใคร่รู้ข้อเดียวจากท่านว่า ท่านได้รับพระวิญญาณโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติ หรือได้รับโดยความเชื่อตามที่ได้ฟัง

เริ่มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ต้องดำเนินต่อไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

3ท่านทั้งหลายเขลาถึงเพียงนั้นทีเดียวหรือ? พวกท่านเริ่มต้นด้วยพระวิญญาณ แต่จะจบลงด้วยเนื้อหนังกระนั้นหรือ

งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำให้เราเชื่อพระเยซูคริสต์ (กท3:5,14) 5พระองค์ผู้ประทานพระวิญญาณแก่ท่านทั้งหลาย และทรงสำแดงฤทธานุภาพท่ามกลางพวกท่าน ทรงทำเช่นนั้นโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติ หรือโดยความเชื่อของพวกท่านตามที่ได้ฟัง?14เพื่อพรของอับราฮัมจะได้มาถึงบรรดาคนต่างชาติ ที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ เพื่อเราจะได้รับพระวิญญาณตามพระสัญญาโดยความเชื่อ

คริสเตียนเรียกพระเจ้าเป็นพ่อ แสดงว่ามีความสัมพันธ์เป็นลูก พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เชื่อพระเจ้าในใจ นั่นคือ ทำให้เราเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณนั่นเองผ่านการไถ่ของพระเยซูคริสต์

กท4:4-6,28-29 4แต่เมื่อครบกำหนดแล้ว พระเจ้าก็ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มา ประสูติจากสตรีเพศและทรงถือกำเนิดใต้ธรรมบัญญัติ 5เพื่อจะทรงไถ่คนเหล่านั้นที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ เพื่อให้เราได้รับฐานะเป็นบุตร

และเพราะท่านทั้งหลายเป็นบุตรแล้วพระองค์จึงทรงใช้พระวิญญาณแห่งพระบุตรของพระองค์ เข้ามาในใจของเราร้องว่า อับบา (พ่อ)” 28พี่น้องทั้งหลาย ราเป็นบุตรแห่งพระสัญญาเช่นเดียวกับอิสอัค 29แต่ในครั้งนั้น ผู้ที่เกิดตามปกติได้ข่มเหงผู้ที่เกิดตามพระวิญญาณอย่างไร ปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้น

ข้อสังเกตที่เรารู้ว่าผู้เชื่อบังเกิดใหม่ คือ เขาเชื่อในพระเยซูคริสต์นั่นเอง ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ มีลักษณะชีวิตของพระเจ้าแสดง ออกในชีวิตของเขา หรือมีผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ และดำเนินชีวิตรักษาความเชื่อ ทั้งหมดนี้เป็นราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในชีวิตของผู้เชื่อ

การอธิษฐานเผื่อในการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ให้เกิดผล เป็นเรื่องสำคัญมาก เพื่อให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตของผู้ฟังให้ตอบสนองรับเชื่อพระเยซูคริสต์ และให้ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าตลอดไปด้วย

อฟ6:18 จงอธิษฐานในพระวิญญาณทุกเวลาโดยการอธิษฐานและการวิงวอน ทุกๆ อย่าง เพราะเหตุนี้จงเฝ้าระวังด้วยความเพียรและด้วยการวิงวอนเผื่อธรรมิกชนทุกคนอยู่เสมอ

รม 8:26-27ในทำนองเดียวกัน พระวิญญาณก็ทรงช่วยเมื่อเราอ่อนกำลังด้วย เพราะเราไม่รู้ว่าควรจะอธิษฐานขออะไรอย่างไร แต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทน ด้วยการคร่ำครวญซึ่งไม่อาจกล่าวเป็นถ้อยคำ 27และพระองค์ผู้ทรงชันสูตรใจมนุษย์ ก็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณ เพราะว่าพระวิญญาณทรงอธิษฐานขอเพื่อธรรมิกชนตามพระประสงค์ของพระเจ้า

2. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เราดำเนินชีวิตใหม่ (25)

25ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ ก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วย

เรื่องนี้มีความสัมพันธ์ต่อกัน เป็นเหตุเป็นผลต่อกัน ก่อนมีชีวิตโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ก็ต้องเกิดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อน ชีวิตฝ่ายวิญญาณจึงเป็นผลมาจาการเกิดฝ่ายวิญญาณ ถ้าไม่มีการเกิดฝ่ายวิญญาณก็ไม่มีชีวิตฝ่ายวิญญาณ ถ้าเกิดฝ่ายวิญญาณแล้วไม่มีชีวิตฝ่ายวิญญาณ เราก็เรียกว่าตายฝ่ายวิญญาณ 

มีชีวิตในที่นี้ หมายถึง ลักษณะการใช้ชีวิต ลักษณะชีวิต ลักษณะทางศิลธรรม ถูกกระตุ้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

คำว่าชีวิตนี้ ใช้ในกาลาเทียตอนอื่น ให้ความหมาย การประพฤติตามอย่าง

กท2:14 แต่เมื่อข้าพเจ้าเห็นว่า พวกเขาไม่ได้ประพฤติตรงตามความจริงของข่าวประเสริฐนั้น ข้าพเจ้าจึงกล่าวกับเคฟาสต่อหน้าคนทุกคนว่าถ้าท่านเองซึ่งเป็นพวกยิวประพฤติตามอย่างคนต่างชาติ ไม่ใช่ตามอย่างพวกยิว ทำไมท่านจึงบังคับคนต่างชาติให้ประพฤติตามอย่างพวกยิวเล่า?”

คำว่าชีวิตนี้ใช้ในกาลาเทียตอนอื่น ผลจากการตายฝ่ายธรรมบัญญัติทำให้มีชีวิตฝ่ายวิญญาณในพระเจ้า ดังนั้นการใช้ชีวิตหลังจากนี้เพื่ออุทิศให้พระเจ้า ให้เป็นประโยชน์กับพระเจ้า พระเจ้าเป็นสาเหตุในการที่เขามีชีวิตต่อไป

กท2:19-20 เพราะโดยธรรมบัญญัตินั้น ข้าพเจ้าได้ตายต่อธรรมบัญญัติแล้ว เพื่อจะได้มีชีวิตอยู่ต่อพระเจ้า ข้าพเจ้าถูกตรึงร่วมกับพระคริสต์แล้ว 20ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป แต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า ชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้า และได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า

ดังนั้น ข้อ25 ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ จึงหมายความว่า

พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นเหตุที่ทำให้เรามีชีวิตใหม่ และผลพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผลจากการมีชีวิตฝ่ายวิญญาณนั่นเอง ไม่ใช่เกิดจากการกระทำดีหรือความตั้งใจทำดีของตัวเราเอง

ข้อ25 “ก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วยภาษากรีก หมายถึง หากพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เรามีชีวิต(ดลใจ) ขอให้เราแสดงให้เห็นถึงการควบคุมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา ด้วยการดำเนินชีวิตตาม พระวิญญาณบริสุทธิ์

ภาษากรีกใช้คำต่างกัน แต่ภาษาไทยใช้คำเดียวกัน จากกท5:16 จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ ตามวัฒนธรรมยิวใช้ในแง่การดำเนินชีวิตทางจริยธรรม ฉันทำ ฉันประพฤติ มาจากสองคำรวมกัน คือ คำว่ารอบๆรวมกับคำว่าเดินให้ความหมาย เดินเป็นวงกลม เดินให้ครบรอบ เดินรอบๆ เดินไม่หยุด หรือแปลว่า ให้ความสนใจต่อเนื่องนั่นเอง

แต่อ.เปาโลใช้คำนี้ ให้หมายความว่า ให้ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณที่เป็นมาตรฐานทางจริยธรรมที่ควบคุมชีวิตเขา ไม่ใช่เนื้อหนังหรือธรรมบัญญัติควบคุมชีวิตเขา โดยให้ความสนใจพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่อเนื่อง

การสังเกตพฤติกรรม สังเกตการแสดงออกแต่เพียงภายนอกของคน อาจจะทำให้เรารู้ถึงชีวิตภายในได้บางส่วน แต่ไม่ได้ทั้งหมด คนที่ทำดี อาจจะเป็นคนไม่เชื่อพระเจ้า หรือเป็นคนที่เชื่อพระเจ้าก็ได้ แต่คนที่มีผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ทำชั่วอย่างแน่นอน

1ยน5:18เรารู้ว่าทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทำบาป แต่พระองค์ผู้ทรงบังเกิดจากพระเจ้าทรงคุ้มครองรักษาเขา และมารร้ายไม่แตะต้องเขา

คนที่ทำชั่วไม่มีผลพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างแน่นอน แต่คนที่ทำดีไม่ใช่ทุกคนมีผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตเสมอไปทุกคน

ความรอดก็เช่นกันเกิดจากการเชื่อในพระเยซูคริสต์ ไม่ใช่เกิดจากการทำดี หรือการรักษาศาสนา หรือรักษาศิลธรรมจรรยา หรือรักษาธรรมบัญญัติ

พระเจ้าประทานความรอดด้วยพระคุณผ่านทางพระเยซูคริสต์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เราเชื่อในพระเยซูคริสต์ หรือให้เราบังเกิดใหม่ เราจึงมีชีวิตฝ่ายวิญญาณ เมื่อเรามีชีวิตแล้วจงดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณตามพระวิญญาณ

ดังนั้นเมื่อผู้เชื่อ มีชีวิตใหม่ คือ ไม่ได้อยู่ภายใต้เนื้อหนังอีกต่อไป พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะช่วยให้ผู้เชื่อดำเนินชีวิตใหม่ได้ โดยชีวิตของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของผู้เชื่อนั่นเอง

คริสเตียนเราจึงไม่ได้แก้ไขคนที่พฤติกรรม หรือการกระทำ แต่แก้ไขที่รากของปัญหา คือ ความบาป การเชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้คนบาปบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณ

เมื่อมีชีวิตแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังช่วยให้ดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณกับพระเจ้า ในการรู้จักพระเจ้ามากขึ้น เข้าใจความจริงของพระเจ้ามากขึ้น มีชัยชนะเหนือชีวิตที่ทำบาป ดำเนินชีวิตตามที่พระเจ้าทรงเรียกได้

คำถาม คือ พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราในการดำเนินชีวิตใหม่ ให้เชื่อในพระเยซูคริสต์ได้อย่างไร

คำตอบ คือ เราต้องมีชีวิตโดยพระวิญญาณในชีวิตเรา และดำเนินชีวิตตาม

พระวิญญาณ

กท5:16 แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ แล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนัง 

มิลลาร์ด เจ.อีริคสัน กล่าวว่า ถ้าพวกเขาทำตามคำสอนนี้ พระวิญญาณก็จะประทานคุณภาพชีวิตให้ ซึ่งเรียกโดยรวมว่า ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์

เมื่อมาถึงตอนนี้ เราสามารถตอบคำถามในตอนต้นได้ ดังนี้

1) คนที่ไม่ได้รับความรอดจะดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้หรือ?

กรณี ตามได้ เพราะมาเชื่อพระเยซูคริสต์

กรณี ตามไม่ได้ เพราะไม่มาเชื่อพระเยซูคริสต์

2) คนที่ไม่ได้รับความรอดจะดำเนินชีวิตเลียนแบบตามผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้หรือ?

กรณี เลียนแบบได้ แต่ในท้ายที่สุด ก็ไม่ได้รับความรอดอยู่ดี

กรณี เลียนแบบไม่ได้ สาเหตุเพราะไม่มีชีวิตฝ่ายวิญญาณตั้งแต่แรก

3) คนที่รับความรอดแล้วจะไม่ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือ?

กรณี ไม่ตามได้ เพราะผู้เชื่อไม่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไหวในชีวิต แต่ในท้ายที่สุดอาจจะไม่ได้รับความรอด

กรณี ไม่ตามไม่ได้ เพราะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมในชีวิต รักษาชีวิตฝ่ายวิญญาณตลอดชีวิต สุดท้ายจะรอด

4) คนที่รับความรอดแล้วจะดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังได้หรือ?

กรณี ตามได้ เพราะไม่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไหวในชีวิต แต่ในท้ายที่สุดอาจจะไม่ได้รับความรอด

กรณี ตามไม่ได้ เพราะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมในชีวิตตลอดเวลา สุดท้ายจะรอด

พระเจ้าปรารถนาดีต่อเรา ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราในการดำเนินชีวิต เพื่อเราจะได้รับความรอดในที่สุด แต่เราไม่ได้ทำดีเพื่อจะรับความรอด

2คร1:19-22 เพราะว่าพระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์ ผู้ซึ่งข้าพเจ้ากับสิลวานัสและทิโมธี ประกาศแก่พวกท่านนั้นไม่ใช่จริงหรือไม่จริงแบบส่งๆ แต่ในพระองค์ทุกอย่างล้วนแต่เป็นจริง 20เพราะว่าพระสัญญาต่างๆ ของพระเจ้าล้วนแต่เป็นจริงโดยพระเยซู เพราะเหตุนี้เราจึงพูดว่าอาเมนโดยพระองค์ ซึ่งเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า 21ผู้ทรงให้เรากับท่านทั้งหลายตั้งมั่นอยู่ในพระคริสต์ และผู้ที่ทรงเจิมเรานั้นคือพระเจ้า 22และพระองค์ทรงประทับตราเรา และประทานพระวิญญาณไว้ในใจของเราเป็นมัดจำด้วย

หากเราเข้าใจเรื่องนี้ผลของชีวิตเราหรือลักษณะชีวิตของเรา เกิดจากการที่เราดำเนินชีวิตกับพระเจ้า กับพระเยซูคริสต์ ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ โดยให้พระองค์ควบคุมชีวิตของเรา เราจะไม่ยอมให้เนื้อหนังของเรา หรือความบาปในชีวิตเรา มีอิทธิพลต่อการคิด การตัดสินใจ พฤติกรรม และลักษณะชีวิต แต่เราจะให้พระเจ้าเป็นผู้ควบคุมชีวิตของเรา

เราไม่ได้ทำดีเพื่อจะรอด เราไม่ได้รักษาศาสนาหรือศิลธรรมจรรยาเพื่อจะรอด แต่เรารักษาความเชื่อ ผ่านการดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ทำให้เราบังเกิดใหม่ ทำให้เรามีชีวิตฝ่ายวิญญาณตั้งแต่ที่เราเชื่อ และเรารักษาชีวิตฝ่ายวิญญาณนั้นจนเราพ้นจากสภาพชีวิตฝ่ายร่างกาย เพื่อรับชีวิตนิรันดร์

ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน

กิจขจร ลิ่วเฉลิมวงศ์

สนใจติดต่อเรา หรือเชิญให้เทศนา ให้สอนหรือให้อบรม

www.facebook.com/FORWARD.CH.TH

Email: actsministry2017@gmail.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

กท5:25 ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ

รายการอ้างอิง
1เฮนรี่เกลน แคลเรนซ์แปลโดย ชุมแสงวรรณภา เรืองเจริญสุขศาสนศาสตร์ระบบพิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯกนกบรรณสาร, 1995, หน้า 333-341.
2จอห์นเดวิส. เพิ่มความรู้พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯกนกบรรณสาร, 1997, หน้า 105-108.
3https://biblehub.com/greek/2590.htm
4สตีฟเทย์เลอร์. ความจริงที่ควรเข้าใจพิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯพระคริสตธรรมกรุงเทพ, 2013, หน้า 61.
5https://biblehub.com/greek/2198.htm
6https://biblehub.com/greek/4748.htm
7 มิลลาร์ด เจอีริคสันแปลโดย ธนาภรณ์ ธรรมสุจริตกุลศาสนศาสตร์คริสเตียน เล่ม2. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯพระคริสตธรรมกรุงเทพ, ธันวาคม2009, หน้า 971.
บทความก่อนหน้านี้มธ13:51-52 ตอนที่ 5 ดำเนินชีวิตตามที่ได้เรียนรู้เรื่องแผ่นดินของพระเจ้า
บทความถัดไปกท5:22-25 ตอนที่ 2 เพื่อเป็นพระพรกับชีวิตตนเอง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่